«Ο τελικός της Νύχτας»: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας που δεν τελείωσε ποτέ!

Μια ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, το 1962, διε­κό­πη ο επει­σο­δια­κός τελι­κός Ολυ­­μπια­­κός-Πανα­­θη­­ναϊ­­κός στην παρά­τα­ση (0–0), επει­δή, λόγω των απα­νω­τών καθυ­στε­ρή­σε­ων, είχε πλέ­ον νυχτώ­σει! Ο τελι­κός δεν επα­να­λή­φθη­κε ποτέ, με απο­τέ­λε­σμα να μην απο­νε­μη­θεί ο τίτλος του Κυπελ­λού­χου Ελλά­δος. Το ματς διε­ξή­χθη στο γήπε­δο της Νέας Φιλα­δέλ­φειας και σημα­δεύ­τη­κε από τρεις απο­βο­λές, από το πρώ­το κιό­λας ημί­χρο­νο. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Ο τελι­κός της Νύχτας»: Ο τελι­κός του Κυπέλ­λου Ελλά­δας που δεν τελεί­ω­σε ποτέ!.