Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Τεντόγλου υποψήφιος για κορυφαίος της χρονιάς στην Ευρώπη

Υπο­ψή­φιος για τον τίτλο του κορυ­φαί­ου αθλη­τή της χρο­νιάς στην Ευρώ­πη είναι ο Μίλ­τος Τεντό­γλου, όπως ανα­κοί­νω­σε η Ευρω­παϊ­κό Ομο­σπον­δία. Ο “χρυ­σός” ολυ­μπιο­νί­κης του μήκος και κορυ­φαί­ος στον κόσμο βάσει επί­δο­σης, απο­τε­λεί ένα από τα φαβο­ρί για την κατά­κτη­ση ενός ακό­μη σπου­δαί­ου τίτλου.

Ο άλτης του Γιώρ­γου Πομά­σκι απο­τε­λεί πλέ­ον έναν από τους αστέ­ρες του παγκό­σμιου αθλη­τι­σμού κι αυτό χάρη στις εξαι­ρε­τι­κές εμφα­νί­σεις στο σύνο­λο των αγώ­νων, όπου συμμετείχε.

Ο 23χρονος άλτης του Γιώρ­γου Πομά­σκι ήταν υπο­ψή­φιος για ανερ­χό­με­νος αθλη­τής της χρο­νιάς σε ευρω­παϊ­κό επί­πε­δο το 2017 και το 2018, ωστό­σο για πρώ­τη φορά διεκ­δι­κεί το βρα­βείο του κορυ­φαί­ου αθλη­τή στην Ευρώπη.

Ο Τεντό­γλου κατέ­κτη­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο στο μήκος στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Τόκιο με επί­δο­ση 8,41 μέτρα, ενώ είχε και την κορυ­φαία επί­δο­ση της χρο­νιάς, με 8,60 μέτρα.

Οι φίλοι του στί­βου μπο­ρούν να ψηφί­σουν τον αθλη­τή μας στα social της Ευρω­παϊ­κής Ομο­σπον­δί­ας σε Instagram, Facebook και Twitter έως τις 3 Οκτωβρίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο