Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Τζορτζ Όργουελ, ΤΑ ΝΕΑ και ο ο αντικομμουνισμός που τυφλώνει

Άλλος ένας περή­φα­νος αντι­κομ­μου­νι­στής ‑όπως ο ίδιος δηλώ­νει- ο Αν. Παπ­πάς, επι­με­λη­τής εκδό­σε­ων και μετα­φρα­στής, με άρθρο του στα «ΝΕΑ», εκφρά­ζει την ενό­χλη­σή του από την ανα­φο­ρά του Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στον Όργου­ελ κατά την πρό­σφα­τη συζή­τη­ση στη Βουλή.

Δεν υπε­ρα­σπί­ζε­ται μόνο το συγ­γρα­φι­κό έργο του Όργου­ελ, το οποίο, όπως λέει, έχει μελε­τή­σει συστη­μα­τι­κά, αλλά μιλά­ει και για την «πολι­τι­κή εντι­μό­τη­τα» του συγ­γρα­φέα. Για την «ταμπα­κιέ­ρα» βέβαια δεν λέει κου­βέ­ντα. Ήταν ή δεν ήταν ο Όργου­ελ κατα­δό­της των βρε­τα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών; Συνέ­τα­ξε ή όχι το 1949 την περί­φη­μη «λίστα Όργου­ελ» με 38 διά­ση­μους επι­στή­μο­νες και δια­νο­ού­με­νους, ανά­με­σά τους ο Τσάρ­λι Τσά­πλιν, ο Μπέρ­ναρντ Σο με χαρα­κτη­ρι­σμούς όπως «κρυ­πτο­κομ­μου­νι­στές», «πρά­κτο­ρες της Μόσχας» και άλλα σχε­τι­κά; Μια λίστα που είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας το 1996, όταν δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα (απο­χα­ρα­κτη­ρί­στη­καν) κάποια απόρ­ρη­τα αρχεία του Φόρεϊν Όφις. Ανά­με­σά τους και το FO111/189, που πήρε τελι­κά το όνο­μα «λίστα του Όργου­ελ». Ακο­λού­θη­σαν δημο­σιεύ­μα­τα σε πολ­λές εφη­με­ρί­δες, όπως στη «New York Times», στον «Guardian», στην «Daily Telegraph», αλλά και στα «ΝΕΑ». Θα μπο­ρού­σε να ανα­τρέ­ξει, λοι­πόν, στα αρχεία της εφη­με­ρί­δας στην οποία αρθρο­γρα­φεί. Εκτός κι αν δυσκο­λεύ­ε­ται στο διά­βα­σμα, επει­δή, ως γνω­στόν, ο αντι­κομ­μου­νι­σμός τυφλώ­νει! Για να μην το κάνει, πάντως, φαί­νε­ται ότι συμ­φω­νεί με τέτοιου είδους πρα­κτι­κές χαφιε­δι­σμού και στο­χο­ποί­η­σης, που ακο­λού­θη­σαν κατά κόρον οι «δυτι­κές δημο­κρα­τί­ες». Μάλ­λον τις θεω­ρεί κι αυτές στοι­χείο «πολι­τι­κής εντι­μό­τη­τας». Ανα­μέ­νου­με, λοι­πόν, με αγω­νία το επό­με­νο άρθρο του κ. Παπ­πά, που θα εντρυ­φά στην …«πολι­τι­κή εντι­μό­τη­τα» των αντι­κομ­μου­νι­στών κατα­δο­τών της επο­χής του μακαρθισμού.

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο