Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε προπονήσεις — Τι μέλλει γενέσθαι άγνωστο

Ο Νόβακ Τζό­κο­βιτς ξεκί­νη­σε ήδη προ­πό­νη­ση και είναι — του­λά­χι­στον προς το παρόν- ελεύ­θε­ρος να υπε­ρα­σπι­στεί τον τίτλο του στο Australian Open, αφού ο δικα­στής Άντο­νι Κέλι του ομο­σπον­δια­κού περι­φε­ρεια­κού Δικα­στη­ρί­ου στη Μελ­βούρ­νη… αναί­ρε­σε την ακύ­ρω­ση της βίζας του.

Μετά από μια αρκε­τά μπερ­δε­μέ­νη ημε­ρή­σια ακρό­α­ση που περιε­λάμ­βα­νε πυκνά νομι­κά επι­χει­ρή­μα­τα, ο Τζό­κο­βιτς δια­τά­χθη­κε να απε­λευ­θε­ρω­θεί από τη μετα­να­στευ­τι­κή κρά­τη­ση για δια­δι­κα­στι­κούς λόγους, ενώ ο δικα­στής είπε ότι δεν του είχε δοθεί αρκε­τός χρό­νος για να αμφι­σβη­τή­σει την αρχι­κή ακύ­ρω­ση της βίζας του.

Ο Τζό­κο­βιτς δημο­σί­ευ­σε στο Τwitter φωτο­γρα­φία του από την προ­πό­νη­ση και τόνι­σε ότι «παρά τα όσα συνέ­βη­σαν, παρα­μέ­νει προ­ση­λω­μέ­νος στο στό­χο του», να αγω­νι­στεί δηλα­δή στο Australian Open. Παράλ­λη­λα, εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του για την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου, αλλά και την ευγνω­μο­σύ­νη του για όσους τον στή­ρι­ξαν κατά τα πρω­το­φα­νή γεγο­νό­τα των τελευ­ταί­ων ημερών.

Η οικο­γέ­νεια του Σέρ­βου παρέ­θε­σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου στο Βελι­γρά­δι, όπου η μητέ­ρα του Ντι­γιά­να χαρα­κτή­ρι­σε τη δικα­στι­κή από­φα­ση ως «τη μεγα­λύ­τε­ρη νίκη της ζωής του».

Ωστό­σο δεν λύθη­κε το μεγα­λύ­τε­ρο ερώ­τη­μα εάν ο Σέρ­βος πρω­τα­θλη­τής είχε το δικαί­ω­μα να βασι­στεί σε ιατρι­κή εξαί­ρε­ση από την ομο­σπον­δία τένις της Αυστρα­λί­ας ( Tennis Australia) για να εισέλ­θει στη χώρα και να αγω­νι­στεί στο τουρ­νουά χωρίς να έχει εμβο­λια­στεί κατά της Covid-19.

Είναι απο­λύ­τως πιθα­νό η επι­τυ­χία του Τζό­κο­βιτς σε αυτές τις δια­δι­κα­σί­ες να απο­δει­χθεί μια «κού­φια νίκη», αφού μέσα στις επό­με­νες ώρες, όπως επι­σή­μα­νε ο δικη­γό­ρος της κυβέρ­νη­σης, ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης, Άλεξ Χοκ θα εξε­τά­σει τώρα εάν θα ασκή­σει την προ­σω­πι­κή του εξου­σία για να ακυ­ρώ­σει τη βίζα του αστέ­ρα του τένις για δεύ­τε­ρη φορά.

Μιλώ­ντας στο BBC, ο δικη­γό­ρος για θέμα­τα μετα­νά­στευ­σης, Ντα­νιέλ Έστριν, τόνι­σε ότι η περί­πτω­ση του Τζό­κο­βιτς δεν ήταν ασυ­νή­θι­στη. Ο Εστρίν είπε ότι βλέ­πει πολ­λούς πελά­τες να απε­λαύ­νο­νται αφού απέ­τυ­χαν να παρά­σχουν περαι­τέ­ρω απο­δει­κτι­κά στοι­χεία στο 20λεπτο χρο­νι­κό διά­στη­μα που τους είχε δοθεί στο αερο­δρό­μιο. Σε αντί­θε­ση με τον Τζό­κο­βιτς όμως, δεν έχουν τα μέσα να υπε­ρα­σπι­στούν τις υπο­θέ­σεις τους.

Ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης Άλεξ Χοκς έχει την εξου­σία να ακυ­ρώ­σει τη βίζα του Τζό­κο­βιτς και ο Εστριν είπε ότι θεω­ρεί ότι είναι πιθα­νό να ακυ­ρω­θεί για θέμα αρχής.

Ο Έστριν είπε ότι προ­βλέ­πε­ται «ο υπουρ­γός να μπο­ρεί να ακυ­ρώ­σει τις βίζες εάν ήταν προς το δημό­σιο συμ­φέ­ρον να το πρά­ξει» και αυτή είναι πιθα­νό να είναι η αιτιο­λό­γη­ση που θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε περί­πτω­ση απέ­λα­σης του Τζόκοβιτς.

Αν και υπάρ­χει ακό­μα πιθα­νό­τη­τα ο Τζό­κο­βιτς να μην παί­ξει στο Australian Open στη Μελ­βούρ­νη την επό­με­νη εβδο­μά­δα, ορι­σμέ­νοι ανα­ρω­τιού­νται εάν ο Σέρ­βος θα μπο­ρού­σε να αντι­με­τω­πί­σει προ­βλή­μα­τα στα μελ­λο­ντι­κά Grand Slam του τένις. Το French Open πρό­κει­ται να διε­ξα­χθεί τον Μάιο, ενώ το Wimbledon ξεκι­νά τον Ιούνιο.

Ωστό­σο, η Γαλ­λί­δα υπουρ­γός Αθλη­τι­σμού Ροξά­να Μαρα­τσι­νε­ά­νου είπε ότι η κατά­στα­ση στη Μελ­βούρ­νη δεν θα επα­να­λη­φθεί στο Παρί­σι, καθώς η Γαλ­λία δεν έχει τους ίδιους κανό­νες εισό­δου με την Αυστραλία.

«Θα μπο­ρεί ακό­μα να συμ­με­τά­σχει στο τουρ­νουά για­τί τα πρω­τό­κολ­λα και η φού­σκα υγεί­ας θα το επι­τρέ­ψουν», ανέ­φε­ρε, προ­σθέ­το­ντας ότι ο εμβο­λια­σμός δεν είναι υπο­χρε­ω­τι­κός επί του παρό­ντος για την είσο­δο στη Γαλλία.

Εν τω μετα­ξύ, σύμ­φω­να με τους ισχύ­ο­ντες κανό­νες, όποιος φθά­νει στην Αγγλία και δεν έχει εμβο­λια­στεί πρέ­πει να τεθεί σε καρα­ντί­να για του­λά­χι­στον πέντε ημέρες.
Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου, Μπό­ρις Τζόν­σον αρνή­θη­κε να σχο­λιά­σει εάν πιστεύ­ει ότι πρέ­πει να επι­τρα­πεί στον Τζό­κο­βιτς να αγω­νι­στεί στο Wimbledon, λέγο­ντας μόνο ότι «πιστεύ­ει στον εμβολιασμό».

Η αβε­βαιό­τη­τα της συμ­με­το­χής του Νόβακ Τζό­κο­βιτς είναι ένα μεγά­λο θέμα για τους διορ­γα­νω­τές του Open. Η κλή­ρω­ση του Australian Open πραγ­μα­το­ποιεί­ται την Πέμ­πτη και το μεγά­λο θέμα που έχει προ­κύ­ψει, απο­τε­λεί «πονο­κέ­φα­λο» για τους διορ­γα­νω­τές, μιας και η παρου­σία του θα είναι σημα­ντι­κή, αφού είναι το νο 1 στον κόσμο και ο πολυ­νί­κης του Open με εννέα τίτλους.

Μέχρι τις επό­με­νες ώρες, οπό­τε ανα­μέ­νε­ται η από­φα­ση του Αυστρα­λού υπουρ­γού Μετα­νά­στευ­σης, σίγου­ρα ο Νόβακ Τζό­κο­βιτς κέρ­δι­σε το πρώ­το σετ σε έναν πολύ αγώ­να που πάντως παρα­μέ­νει ανοικτός.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο