Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο τρίτος δρόμος της Σουηδίας: Διώχνουν τα παιδιά των ανέργων από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Το Κρα­τι­κό Σου­η­δι­κό Ραδιό­φω­νο μετα­δί­δει πως αρκε­τοί Δήμοι πήραν απο­φά­σεις να μην δέχο­νται στους παι­δι­κούς σταθ­μούς και στα νηπια­γω­γεία παι­διά ανέρ­γων. (Τα Σχο­λεία ανή­κουν στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση στην Σουηδία).

-Οι απο­φά­σεις είναι ασύμ­βα­τες σύμ­φω­να με τον Σχο­λι­κό νόμο αλλά είναι απα­ραί­τη­τες. Έχου­με πολ­λούς από­ντες και είμα­στε ανα­γκα­σμέ­νοι να δώσου­με προ­τε­ραιό­τη­τα και αυτά τα παι­διά έχουν τους γονείς τους στο σπί­τι, δηλώ­νει στο Ράδιο ο Σοσιαλ­δη­μο­κρά­της δήμαρ­χος της πόλης Falkenberg.

Μετα­ξύ των Δήμων υπάρ­χουν κάποιοι που απευ­θύ­νουν έκκλη­ση στους άνερ­γους γονείς να μην αφή­νουν τα παι­διά τους αλλά και ένα μεγά­λο ποσο­στό που έχουν απα­γο­ρεύ­σει στους γονείς να φέρ­νουν τα παι­διά τους.

Ένα παρά­δειγ­μα απα­γό­ρευ­σης είναι η πόλη Λού­λεο, Luleå, στον μακρι­νό Βορ­ρά της Σου­η­δί­ας με 78.000 κατοί­κους και 1400 ανέρ­γους, στον νομό με τα μεγα­λύ­τε­ρα ορυ­χεία σιδηρομεταλλεύματος.

Η Διευ­θύ­ντρια Παι­δεί­ας δηλώ­νει πως «δεν έχου­με αρκε­τό προ­σω­πι­κό λόγω πολ­λών αρρώ­στων και είναι πολ­λά τα παι­διά για το παρα­μέ­νον προσωπικό».

Η επί­κλη­ση για έλλει­ψη προ­σω­πι­κού λόγω ασθέ­νειας, δεν αφο­ρά τον Convid-19, είναι προ­σχη­μα­τι­κή. Θα μπο­ρού­σαν οι υπη­ρε­σί­ες να προ­σλά­βουν προ­σω­πι­κό. Η απα­γό­ρευ­ση εντάσ­σε­ται στην μεγά­λη «άσκη­ση» που διε­νερ­γούν όλοι οι κρα­τι­κοί και Αυτο­διοι­κη­τι­κοί οργα­νι­σμοί για να μειώ­σουν στο ελά­χι­στο το προ­σω­πι­κό τους. Μέτρα που βεβαί­ως επι­θυ­μούν να γίνουν μόνι­μα και να ισχύ­σουν και μετά την ετή­σια επι­δη­μία γρίπ­πης της άνοι­ξης αλλά και μετά την παν­δη­μία του Convid-19.

Έτσι ο συλ­λο­γι­κός καπι­τα­λι­στής δεί­χνει την ταξι­κή του τοπο­θέ­τη­ση. Δια­λο­γή σε “χρή­σι­μους” στρα­τιώ­τες που βέβαια τους αφή­νει εκτε­θει­μέ­νους στις αρρώ­στιες αφού στην ουσία δεν έχει παρ­θεί κανέ­να μέτρο και σε “άχρη­στους” για την σημε­ρι­νή συγκυ­ρία δηλα­δή τους ανέρ­γους. Στε­ρού­νται τα παι­διά των ανέρ­γων την παι­δα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία αφού ο παι­δι­κός και το νηπια­γω­γείο τους είναι ανοιχτά.

Υφί­στα­νται και ένα κοι­νω­νι­κό bullying που πέφτει και στους ώμους των γονιών τους σαν να είναι φταί­χτες που δεν μπο­ρούν να πάνε τα παι­διά στα σχο­λεία τους.

Μια απάν­θρω­πη, ταξι­κή πολι­τι­κή δια­κρί­σε­ων. Δεν ενδια­φέ­ρε­ται ο καπι­τα­λι­σμός για την απα­σχό­λη­ση, για την Υγεία και για την Παι­δεία των εργα­ζο­μέ­νων και των παι­διών τους. Ενδια­φέ­ρε­ται μόνον να καθυ­στε­ρή­σει όσο μπο­ρεί την μεί­ω­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας. Σε αυτό τον αγώ­να έχει σύμ­μα­χο και μπρο­στά­ρη το κρά­τος και τους μηχα­νι­σμούς του που σκορ­πί­ζουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια σε επι­δό­μα­τα και φορο­α­παλ­λα­γές και αφή­νει τους εργα­ζό­με­νους εκτε­θει­μέ­νους και άνερ­γους. Φαί­νε­ται άλλω­στε και από την ανε­πάρ­κεια των μέτρων προστασίας.

Απα­γο­ρεύ­ουν τους όρθιους στα μπαρ

Για να φανεί το μέγε­θος της υπο­κρι­σί­ας αλλά και γελοιό­τη­τας των μέτρων ανα­φέ­ρου­με πως απα­γό­ρευ­σε πρό­σφα­τα η Σου­η­δία τους όρθιους(!) στα μπαρ λες και καθή­με­νος δεν μπο­ρεί κανείς να κολ­λή­σει ή να μετα­δώ­σει τον ιό στον διπλα­νό του. Κατά τα άλλα επι­τρέ­πο­νται οι συγκε­ντρώ­σεις και εκδη­λώ­σεις έως 500 άτο­μα. Πρό­σφα­τα σε καλ­λι­τε­χνι­κή εκδή­λω­ση επι­τρά­πη­καν 499 άτο­μα να την παρα­κο­λου­θή­σουν. Επι­τρέ­πο­νται οι μαζι­κές μετα­κι­νή­σεις ενώ μειώ­θη­καν τα δρο­μο­λό­για και φυσι­κά όλες οι μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις, τα εμπο­ρι­κά κέντρα είναι ανοι­χτά όπως συνή­θως. Το μόνο συγκε­κρι­μέ­νο μέτρο που πάρ­θη­κε είναι η εξ απο­στά­σε­ως διδα­σκα­λία στα Λύκεια που όμως γίνε­ται με τους καθη­γη­τές συγκε­ντρω­μέ­νους στον ίδιο χώρο του Σχο­λεί­ου.. Κι ας έχουν φθά­σει τα κρού­σμα­τα πάνω από 2800 και οι νεκροί 74. (26 Μαρτίου)

Το απο­κο­ρύ­φω­μα της υπο­κρι­σί­ας αλλά και της προ­στα­σί­ας των επι­χει­ρη­μα­τιών είναι ότι τα Χιο­νο­δρο­μι­κά Κέντρα θα είναι ανοι­χτά την εβδο­μά­δα του Πάσχα όπου ανα­μέ­νε­ται μετα­κί­νη­ση και συνω­στι­σμός εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ανθρώ­πων και οικο­γε­νειών με μόνο όπλο, «το καλό πλύ­σι­μο των χεριών».

Ο “τρί­τος” δρό­μος της Σου­η­δί­ας είναι το απο­κο­ρύ­φω­μα της καπι­τα­λι­στι­κής πολιτικής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο