Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Τραμπ ανήγγειλε την ίδρυση δικού του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ ανήγ­γει­λε χθες Τετάρ­τη την ίδρυ­ση του δικού του ιστό­το­που κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, που βάπτι­σε «Truth Social», αφού εκδιώ­χθη­κε τον Ιανουά­ριο από τις πλατ­φόρ­μες Twitter, Facebook και YouTube, που τον κατη­γό­ρη­σαν για υπο­κί­νη­ση βίας των οπα­δών του ήδη πριν από την επί­θε­ση στο Καπι­τώ­λιο την 6η Ιανουαρίου.

«Δημιούρ­γη­σα τον Truth Social και τον όμι­λο Trump Media and Technology για να αντι­στα­θού­με στην τυραν­νία των γιγά­ντων της τεχνο­λο­γί­ας», ανέ­φε­ρε ο Ρεπου­μπλι­κά­νος, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι ο νέος ιστό­το­πος θα λει­τουρ­γή­σει εντός 2022. Εξέ­φρα­σε την πρό­θε­σή του η εται­ρεία που θα δια­χει­ρί­ζε­ται τον όμι­λο να εισα­χθεί στο χρηματιστήριο.

«Ζού­με σε έναν κόσμο όπου οι Ταλι­μπάν έχουν τερά­στια παρου­σία στο Twitter, μολα­ταύ­τα ο αγα­πη­μέ­νος σας αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος φιμώ­νε­ται. Αυτό είναι απα­ρά­δε­κτο», εξή­γη­σε ο μεγι­στά­νας των ακι­νή­των, προ­σθέ­το­ντας ότι σκο­πός του νέου ιστό­το­που θα είναι να «δώσει φωνή» σε «όλους».

Η εφαρ­μο­γή για την πρό­σβα­ση στον ιστό­το­πο είναι δια­θέ­σι­μη για προ­πα­ραγ­γε­λία στο App Store της Apple και η πιλο­τι­κή («beta») λει­τουρ­γία της θα αρχί­σει για προ­σκε­κλη­μέ­νους χρή­στες τον Νοέμ­βριο, σύμ­φω­να με δελ­τίο Τύπου της εται­ρεί­ας. Θα προ­σφερ­θεί επί­σης συν­δρο­μη­τι­κή υπη­ρε­σία βίντεο.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο