Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για να ξαναδώσει «στην Αμερική το μεγαλείο και τη δόξα της»

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ δεσμεύ­τη­κε το βρά­δυ της Τρί­της ότι ο Τζο Μπάι­ντεν «δεν θα μεί­νει άλλα τέσ­σε­ρα χρό­νια» στον Λευ­κό Οίκο, επι­ση­μο­ποιώ­ντας, όπως είχε αφή­σει να φανεί πριν από μια εβδο­μά­δα, την υπο­ψη­φιό­τη­τά του στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024.

«Ο Τζο Μπάι­ντεν ενσαρ­κώ­νει τις απο­τυ­χί­ες της αρι­στε­ράς και τη δια­φθο­ρά της Ουά­σιγ­κτον», πέτα­ξε ο Ρεπου­μπλι­κά­νος πρώ­ην πρό­ε­δρος ‑αντι­μέ­τω­πος με διά­φο­ρες έρευ­νες της δικαιοσύνης‑, μπρο­στά στο συγκε­ντρω­μέ­νο πλή­θος των αφο­σιω­μέ­νων υπο­στη­ρι­κτών του και των συγ­γε­νών του με κινη­τά στα χέρια σε αίθου­σα της πολυ­τε­λούς κατοι­κί­ας του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

«Για να ξανα­δώ­σου­με στην Αμε­ρι­κή το μεγα­λείο και τη δόξα της, ανα­κοι­νώ­νω την υπο­ψη­φιό­τη­τά μου στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές», είπε ο μεγι­στά­νας των ακι­νή­των. «Αυτή δεν θα είναι δική μου εκστρα­τεία, θα είναι η δική μας εκστρα­τεία», διαβεβαίωσε.

Περιέ­γρα­ψε με ειδυλ­λια­κούς όρους τη θητεία του, μιλώ­ντας για μια χώρα που απο­λάμ­βα­νε ειρή­νη, ευη­με­ρία κι έχαι­ρε σεβα­σμού στη διε­θνή σκη­νή, αντι­πα­ρα­βάλ­λο­ντας τη με τα δει­νά που έφε­ρε, κατ’ αυτόν, η προ­ε­δρία του Τζο Μπάι­ντεν, που «μας έχει φέρει στα πρό­θυ­ρα πυρη­νι­κού πολέμου».

«Πριν από δύο χρό­νια ήμα­σταν σπου­δαία χώρα και σύντο­μα θα είμα­στε ξανά», η Αμε­ρι­κή «επι­στρέ­φει», συνέ­χι­σε. Επα­νήλ­θε στις αγα­πη­μέ­νες του θεμα­τι­κές, τη μετα­νά­στευ­ση («μας δηλη­τη­ριά­ζουν»), την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα, («λίμνες αίμα­τος»), υπο­σχέ­θη­κε ότι θα προ­ω­θή­σει την επι­βο­λή της θανα­τι­κής ποι­νής στους δια­κι­νη­τές ναρ­κω­τι­κών, ότι θα επα­να­φέ­ρει στην ενερ­γή υπη­ρε­σία μέλη και στε­λέ­χη του στρα­τού που απο­τά­χτη­καν επει­δή δεν έκα­ναν το εμβό­λιο κατά της COVID-19…

Αν κι επέ­κρι­νε ‑ξανά- τις εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες στις ΗΠΑ, μια εβδο­μά­δα αφού δια­ψεύ­στη­καν οι προσ­δο­κί­ες των Ρεπου­μπλι­κά­νων πως θα εκδη­λω­νό­ταν «γιγα­ντιαίο κύμα» στις ενδιά­με­σες εκλο­γές, απέ­φυ­γε να επα­να­λά­βει τους αστή­ρι­κτους ισχυ­ρι­σμούς του περί εκλο­γι­κής νοθεί­ας το 2020 που του στέ­ρη­σε τη νίκη, ή να ανα­φερ­θεί στην αιμα­τη­ρή έφο­δο οπα­δών του στο ομο­σπον­δια­κό Καπι­τώ­λιο την 6η Ιανουα­ρί­ου 2021.

Υπο­στή­ρι­ξε ότι η εκστρα­τεία του θα υπο­στεί πόλε­μο από οργα­νώ­σεις «της αρι­στε­ράς», το «κατε­στη­μέ­νο» της Ουά­σινγ­κτον και «τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης», σπεύ­δο­ντας να συμπλη­ρώ­σει «δεν θα φοβη­θού­με. Θα επι­μεί­νου­με. Θα προ­χω­ρή­σου­με μπρο­στά ενά­ντια στο ρεύμα».

Με την κίνη­ση αυτή ‑αψη­φώ­ντας τις θεα­μα­τι­κές απο­τυ­χί­ες υπο­ψη­φί­ων που υπο­στή­ρι­ξε δημό­σια στις «midterms»- ο κ. Τραμπ απο­πει­ρά­ται να απο­κτή­σει προ­βά­δι­σμα ένα­ντι των δυνη­τι­κών αντι­πά­λων του στην εσω­κομ­μα­τι­κή κούρ­σα των Ρεπου­μπλι­κά­νων, προ­τού καν ξεκι­νή­σει, την ώρα που μερί­δα του­λά­χι­στον του συντη­ρη­τι­κού ακρο­α­τη­ρί­ου μοιά­ζει να ενα­πο­θέ­τει τις ελπί­δες του για το 2024 στον κυβερ­νή­τη της Φλό­ρι­ντας, τον Ρον Ντε­Σά­ντις, ανερ­χό­με­νου αστέ­ρα της αμε­ρι­κα­νι­κής σκλη­ρής δεξιάς.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο