Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Τραμπ υποψήφιος για το Νόμπελ ειρήνης — Ένα ”τρομακτικό αστείο”

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Είναι πια επί­ση­μο. Την πρώ­τη Μαΐ­ου 18 ρεπου­μπλι­κά­νοι γερου­σια­στές με επι­κε­φα­λής τον Λουκ Μέσερ απέ­στει­λαν επι­στο­λή στην Επι­τρο­πή Νόμπελ στην Νορ­βη­γία όπου προ­τεί­νουν τον Τραμπ σαν υπο­ψή­φιο για το Νόμπελ ειρή­νης το 2019. 

Το επι­χεί­ρη­μά τους είναι ότι αξί­ζει το βρα­βείο Ειρή­νης για την συμ­βο­λή του «στον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου στην Κορέα, τον αφο­πλι­σμό της κορε­ά­τι­κης χερ­σο­νή­σου και την επί­τευ­ξη της ειρή­νης στην περιοχή».

000_Par8008736-e1414065198602

Είχε προη­γη­θεί στις 31 Γενά­ρη η πρό­τα­ση για την υπο­ψη­φιό­τη­τά του από «ανώ­νυ­μο Αμε­ρι­κά­νο πολι­τι­κό, που είχε το δικαί­ω­μα αυτής της πρό­τα­σης» όπως είχε ανα­κοι­νώ­σει εκπρό­σω­πος της Επι­τρο­πής στην εφη­με­ρί­δα Indepented.

tramp

Το σκε­πτι­κό της υπο­βο­λής ακό­μη πιο απο­κα­λυ­πτι­κό «η πολε­μο­χα­ρής εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή του δρα ως απει­λή και εκφο­βι­στι­κό όπλο ενα­ντί­ον του ριζο­σπα­στι­κού Ισλάμ, του ISIS, του Ιράν που δια­θέ­τει πυρη­νι­κά όπλα, και της κομ­μου­νι­στι­κής Κίνας» και άρα επι­βάλ­λει την ειρήνη(!).

Ενι­σχύ­ουν την πρό­τα­ση και δύο Νορ­βη­γοί βου­λευ­τές του Εθνι­κι­στι­κού κόμ­μα­τος Νορ­βη­γί­ας αφού ο Τραμπ «έκα­νε ένα πολύ μεγά­λο και σημα­ντι­κό βήμα προς τον αφο­πλι­σμό, την ειρή­νη και την συμ­φι­λί­ω­ση μετα­ξύ Βόρειας και Νότιας Κορέ­ας» λένε στην εφη­με­ρί­δα Sun.

Στις αρχές του Μαΐ­ου τα ίδια πρό­τει­νε και ο πρό­ε­δρος της Ν. Κορέ­ας Moon Jae-In για την προ­σπά­θεια του Τραμπ «να στα­μα­τή­σει τα πυρη­νι­κά της Β. Κορέας».

 

Ξέχα­σαν όλοι αυτοί την απα­γό­ρευ­ση εισό­δου των μου­σουλ­μά­νων στην Αμε­ρι­κή, τις δηλώ­σεις του για τον «όμορ­φο τοί­χο» στα σύνο­ρα του Μεξι­κού και τις φυλα­κί­σεις παι­διών, τους Λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κους «βια­στές» που έρχο­νται παρά­νο­μα στις ΗΠΑ, τους βομ­βαρ­δι­σμούς αμά­χων στην Συρία, τις δολο­φο­νί­ες αθώ­ων παι­διών στην Υεμέ­νη, τις επεμ­βά­σεις στην Βενε­ζου­έ­λα και στην Νικα­ρά­γουα, την εχθρό­τη­τα απέ­να­ντι στην Κού­βα, την αύξη­ση των πολε­μι­κών κον­δυ­λί­ων σε αριθ­μούς ρεκόρ, την κάλυ­ψη της γενο­κτο­νί­ας των παλαι­στι­νί­ων και την μετα­φο­ρά της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας στην Ιερου­σα­λήμ. Εκτός αν και αυτά ανά­γο­νται σε φιλει­ρη­νι­κές ενέρ­γειες.

Έτσι, ο υπ αριθ­μόν ένα εχθρός της ειρή­νης είναι υπο­ψή­φιος για το Νόμπελ Ειρή­νης και ποιος απο­κλεί­ει ότι μπο­ρεί και να το πάρει.

Άλλω­στε το πήρε και ο Ομπά­μα και ο Κίσιν­γκερ και ο Κάρ­τερ και τόσοι άλλοι υπη­ρέ­τες του ιμπεριαλισμού. 

Θυμί­ζουν όλα αυτά το φθι­νό­πω­ρο του 1939 που ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Σου­η­δός βου­λευ­τής Μπράντ είχε προ­τεί­νει τον Αδόλ­φο Χίτλερ για το Νόμπελ Ειρή­νης δια­βλέ­πο­ντας ίσως ότι η τελι­κή ειρή­νη θα ερχό­ταν όταν οι Ναζί θα ισο­πέ­δω­ναν όλο τον πλανήτη.

Όπως γρά­φει η Granma «η υπο­ψη­φιό­τη­τα Τραμπ είναι ένα τρο­μα­κτι­κό αστείο». 

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο