Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Τσάβες και τα βιβλία» – Προβολή για τα 10 χρόνια από το θάνατο του Τσάβες

«Υπάρ­χουν βιβλία που δωρί­ζο­νται, άλλα δανεί­ζο­νται και άλλα είναι δανει­κά και αγύ­ρι­στα. Άλλα κάθο­νται σε ράφια και σε βιβλιο­θή­κες, αλλά ταξι­δεύ­ουν μέσα σε σακί­δια και άλλα είναι βγαλ­μέ­να από τη ζωή».

Η Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας στην Ελλά­δα και το Studio New Star Art Cinema, στο πλαί­σιο της συμπλή­ρω­σης των δέκα χρό­νων από το θάνα­το του Ούγκο Τσά­βες προ­σκα­λούν τη Δευ­τέ­ρα, 27 Μαρ­τί­ου στις 19:30, στο Studio New Star Art Cinema (Σταυ­ρο­πού­λου 33), στην προ­βο­λή «Ο Τσά­βες και τα βιβλία», όπου ο πανε­πι­στη­μια­κός και διπλω­μά­της Αντάν Τσά­βες συζη­τά­ει με το δημο­σιο­γρά­φο Ραούλ Καζάλ για την ανταλ­λα­γή ανα­γνω­σμά­των που είχε με τον αδελ­φό του, Ούγκο.

Τη συζή­τη­ση θα χαι­ρε­τί­σουν ο επι­τε­τραμ­μέ­νος της Πρε­σβεί­ας της Βενε­ζου­έ­λας, Freddy Fernandez, και η μετα­φρά­στρια του βιβλί­ου του Ούγκο Τσά­βες «Ιστο­ρί­ες του Aranero» (εκδό­σεις Ταξι­δευ­τής), Λου­κία Κωνσταντίνου.

Συντο­νί­ζει ο διευ­θυ­ντής του Studio New Star Art Cinema, Βελισ­σά­ριος Κοσσυβάκης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο