Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο τυχοδιωκτισμός κι η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεύτερη φύση των «Παρεμβάσεων»

Του Ηλία Πατίδη //

Οι Χρή­στος Κάτσι­κας και Χρή­στος Σόφης, στε­λέ­χη της παρά­τα­ξης των «Παρεμ­βά­σε­ων» και του ΜΛ-ΚΚΕ, έκα­ναν την εμφά­νι­ση τους, με άρθρο τους στην «Εφη­με­ρί­δα των Συντακτών».

Νιώ­σα­με είναι αλή­θεια μια έκπλη­ξη, μια και ανα­ρω­τιό­μα­σταν που ήταν στα αλή­θεια τόσες μέρες;

Ίσως βέβαια να έκα­ναν πρά­ξη το σύν­θη­μα «μένου­με σπί­τι», οπό­τε ας δεί­ξου­με μια κατανόηση…

Στο άρθρο τους ανα­φέ­ρουν τις γνω­στές σε όλους δια­πι­στώ­σεις για την απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση με την εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση και αφού κατη­γο­ρούν το ΠΑΜΕ ότι σιω­πά για τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα (!) και χει­ρο­κρο­τεί την κυβέρ­νη­ση (!), αυτο­α­να­γο­ρεύ­ο­νται στη μονα­δι­κή φωνή αντί­στα­σης. Φυσι­κά, κατα­λή­γουν ότι όλες οι άλλες δυνά­μεις (και το ΠΑΜΕ φυσι­κά), συμ­βάλ­λουν στο στό­χο του συστή­μα­τος για εθνι­κή ομοψυχία!

Θα μπο­ρού­σε κανείς με συμπά­θεια και συγκα­τά­βα­ση να δει το άρθρο (πρώ­τα βγαί­νει η ψυχή και μετά το χούι λέει ο λαός μας).

Έχου­με όμως κι εμείς ορι­σμέ­να ερωτήματα:

1) Ποια αγω­νι­στι­κή πρω­το­βου­λία πήραν, αυτοί που, όπως λένε, δεν βάζουν πλά­τη και καλούν «σε άμε­ση διεκ­δί­κη­ση συγκε­κρι­μέ­νων αιτη­μά­των», για να ανα­δει­χτούν τα προ­βλή­μα­τα και να οργα­νω­θούν οι δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις μαθη­τών, γονιών και εκπαι­δευ­τι­κών προς την κυβέρ­νη­ση και το Υπουρ­γείο για την ισό­τι­μη πρό­σβα­ση όλων των παι­διών και των συνα­δέλ­φων; Για να ασκη­θεί πίε­ση στην κυβέρ­νη­ση και να στρα­πα­τσα­ρι­στεί η εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του «όλα βαί­νουν καλώς»; Για­τί απ’ όσο γνω­ρί­ζου­με, οι μονα­δι­κές πρω­το­βου­λί­ες που έχουν παρ­θεί είναι αυτές που ξεκί­νη­σαν οι δυνά­μεις του ΠΑΜΕ στα σωμα­τεία (κεί­με­νο δια­μαρ­τυ­ρί­ας που συγκέ­ντρω­σε  πάνω από 5500 υπο­γρα­φές εκπαι­δευ­τι­κών, παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο κ.α.), τις οποί­ες μάλι­στα, κατα­ψή­φι­σαν, από κοι­νού με ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ/πρώ­ην ΠΑΣΚ στα σωμα­τεία (π.χ. στην ΕΛΜΕ Πει­ραιά κ.α). Κατά τα άλλα το ΠΑΜΕ συμπλέ­ει με τον κυβερ­νη­τι­κό συνδικαλισμό!

2) Ποια είναι τελι­κά η θέση των «Παρεμ­βά­σε­ων» για την εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση και την επα­φή με τους μαθη­τές μας; Στην αρχή καλού­σαν σε άρνη­ση συμ­με­το­χής στην εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση που θα οδη­γού­σε με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια τον κλά­δο σε απο­μό­νω­ση από την κοι­νω­νία, βάζο­ντας έτσι πλά­τη στο υπουρ­γείο και την κυβέρ­νη­ση να συκο­φα­ντή­σει μια ακό­μα φορά τους εκπαι­δευ­τι­κούς και να περά­σει εύκο­λα την αντι­δρα­στι­κή πολι­τι­κή του. Στη συνέ­χεια, αφού απο­μο­νώ­θη­καν από τον κλά­δο, την κοι­νω­νία, ακό­μα και συνα­δέλ­φους που τους στη­ρί­ζουν με τον ένα ή τον άλλο τρό­πο, είπαν κάνου­με μόνο την ασύγ­χρο­νη (e‑class, e‑me). Στο άρθρο τους τελι­κά λένε αυτό που το ΠΑΜΕ είπε από την αρχή, δίπλα στους μαθη­τές μας με όλα τα δυνα­τά μέσα και ζητούν δωρε­άν εξο­πλι­σμό και υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή! Φυσι­κά, παλιά τους τέχνη κόσκι­νο, σε άλλα σωμα­τεία να λένε έτσι, σε άλλα γιου­βέ­τσι, άλλα δημό­σια και άλλα κατ’ ιδί­αν, άλλα στην Α/θμια και άλλα στη Β/θμια, ώστε ο καθέ­νας να ακού­ει αυτό που θέλει και όλοι να είναι ευχαριστημένοι.

Δεν περι­μέ­νου­με και ειλι­κρι­νείς απα­ντή­σεις! Ο τυχο­διω­κτι­σμός, η δια­στρέ­βλω­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας απο­τε­λεί δεύ­τε­ρη φύση των «Παρεμ­βά­σε­ων». Θεω­ρού­σα­με ότι σε όλα υπάρ­χει ένα όριο, αλλά μάλ­λον ζητά­με πολλά.

Προ­χω­ρά­με καλά, συνε­χί­ζου­με τη δου­λειά μας, μένου­με δυνα­τοί — όχι σιω­πη­λοί και αφή­νου­με στο… σπί­τι τους, όλους τους κατά φαντα­σία …ασθε­νείς.

*Ο Ηλί­ας Πατί­δης είναι πρό­ε­δρος της ΕΛΜΕ Πει­ραιά και μέλος της Πανελ­λα­δι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Εκπαι­δευ­τι­κών του ΠΑΜΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο