Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο υιός Μητσοτάκη προσελήφθη στο Ευρωκοινοβούλιο — Χιλιάδες επιστήμονες στην ανεργία

Ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης, γιος του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη, προ­σε­λή­φθη στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ως βοη­θός ευρω­βου­λευ­τή, αμέ­σως μόλις ολο­κλή­ρω­σε τις στρα­τιω­τι­κές του υποχρεώσεις!!!!

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα Documento ο υιός Μητσο­τά­κη έχει προ­σλη­φθεί στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο από τον Ισπα­νό ευρω­βου­λευ­τή και αντι­πρό­ε­δρο του ΕΛΚ, Εστέ­μπαν Γκον­θά­λεθ Πονς. Ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης αρχι­κά προ­σε­λή­φθη ως ασκού­με­νος στη θέση του δια­πι­στευ­μέ­νου κοι­νο­βου­λευ­τι­κού βοη­θού τον Σεπτέμ­βριο του 2021, τέσ­σε­ρις μήνες μετά την ολο­κλή­ρω­ση της στρα­τιω­τι­κής του θητείας.

Όπως ο αντι­πρό­ε­δρος του ΕΛΚ ανα­φέ­ρει στην εφη­με­ρί­δα Documento, «εν ανα­μο­νή της ανα­χώ­ρη­σης ενός από τα μέλη της ομά­δας, που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για τα τέλη Μαΐ­ου 2022, και λόγω της εξαι­ρε­τι­κής του από­δο­σης κατά τη διάρ­κεια αυτής της δοκι­μα­στι­κής περιό­δου, του προ­τά­θη­κε να συνε­χί­σει να εργά­ζε­ται ως δια­πι­στευ­μέ­νος κοι­νο­βου­λευ­τι­κός βοηθός».

Ο μισθός σε αυτή τη θέση κυμαί­νε­ται από 1.680 ευρώ έως και 7.740 ανά­λο­γα με την εμπει­ρία και τα προ­σό­ντα και σύμ­φω­να με τις δηλώ­σεις του Πονς, ο γιος του πρω­θυ­πουρ­γού βρί­σκε­ται στην 1η βαθ­μί­δα, τη χαμη­λό­τε­ρη για δια­πι­στευ­μέ­νο βοη­θό στο ΕΚ.

Ο μισθός σε αυτή τη θέση κυμαί­νε­ται από 1.680 ευρώ έως και 7.740 ανά­λο­γα με την εμπει­ρία και τα προ­σό­ντα. Σύμ­φω­να τις δηλώ­σεις του Πονς, ο γιος του πρω­θυ­πουρ­γού βρί­σκε­ται στην 1η βαθ­μί­δα, τη χαμη­λό­τε­ρη για δια­πι­στευ­μέ­νο βοη­θό στο ΕΚ.

Ο αντι­πρό­ε­δρος του ΕΛΚ, δηλώ­νει μετα­ξύ άλλων «πολύ περή­φα­νος που έχω τον Κων­στα­ντί­νο ως έναν από τους δια­πι­στευ­μέ­νους κοι­νο­βου­λευ­τι­κούς βοη­θούς μου. Όχι μόνο λόγω του ακα­δη­μαϊ­κού του υπο­βά­θρου και των ικα­νο­τή­των του αλλά και επει­δή είναι ένας ταλα­ντού­χος νέος».

Στο ερώ­τη­μα εάν ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης μεσο­λά­βη­σε για να προ­σλά­βει τον γιο του ο Ισπα­νός ευρω­βου­λευ­τής απά­ντη­σε μονο­λε­κτι­κά: «Όχι».

Βέβαια δε χρειά­ζε­ται κανείς ιδιαί­τε­ρες ικα­νό­τη­τες για να κατα­λά­βει κανείς το πώς «βολεύ­τη­κε» ο υιός Μητσο­τά­κη σε αυτή τη θέση τη στιγ­μή που χιλιά­δες νέοι επι­στή­μο­νες με εξαι­ρε­τι­κά πλού­σια βιο­γρα­φι­κά ανα­ζη­τούν μάταια μια ευκαι­ρία επαγ­γελ­μα­τι­κής απο­κα­τά­στα­σης  Στο μετα­ξύ και η κόρη του πρω­θυ­πουρ­γού έχει απο­κα­τα­στα­θεί επαγ­γελ­μα­τι­κά στο CVC, το fund που αγο­ρά­ζει επι­χει­ρή­σεις στην Ελλά­δα σε συμ­φω­νία με την κυβέρνηση.

Βλέ­πε­τε στην κοι­νω­νία των αρί­στων, για τα παι­διά του λαού είναι ο εργα­σια­κός Μεσαί­ω­νας, οι κατώ­τα­τοι και υπο­κα­τώ­τα­τοι μισθοί και για τα παι­διά των αρί­στων και των εκλε­κτών τους οι επί­ζη­λες θέσεις. Για το λαό και τα παι­διά του «ο τζά­μπας πέθα­νε», για τα παι­διά των αρί­στων και τα golden boy επί­ζη­λες θέσεις και πλου­σιο­πά­ρο­χες αμοι­βές από τα λεφτά του λαού.

Άσχη­μος κόσμος, βρώ­μι­κος, καπι­τα­λι­στι­κά φτιαγμένος…

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο