Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ΥπΕξ της Βενεζουέλας για το «αποτυχημένο» πραξικόπημα και την οικοδόμηση ενός νέου «κινήματος αδεσμεύτων»

Η Anya Parampil του Grayzone μίλη­σε με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας Jorge Arreaza λίγες ώρες αφού επέ­στρε­ψε από επί­σκε­ψη στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρ­κη: Μόλις λίγες ώρες μετά την επι­στρο­φή από τις συνα­ντή­σεις στα Ηνω­μέ­να Έθνη στη Νέα Υόρ­κη, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας Jorge Arreaza παρα­χώ­ρη­σε συνέ­ντευ­ξη «one-on-one» στην Anya Parampil του «The Grayzone». Οι δύο συζή­τη­σαν την προ­σπά­θεια του Arreaza να επι­βε­βαιώ­σει τη διε­θνή υπο­στή­ρι­ξη στην έννοια του κυρί­αρ­χου κρά­τους εν μέσω της εκστρα­τεί­ας του Trump για την ανα­τρο­πή της δημο­κρα­τι­κά εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης του προ­έ­δρου της Βενε­ζου­έ­λας Nicolas Maduro.

Όντας στη συνά­ντη­ση, στις ΗΠΑ, ο Arreaza ανα­κοί­νω­σε το σχη­μα­τι­σμό ενός «νέου κινή­μα­τος αδε­σμεύ­των» αυτών που περιέ­γρα­ψε ως σημα­ντι­κή ομά­δα κρα­τών μελών του ΟΗΕ που «ανη­συ­χούν για την ανά­γκη δια­τή­ρη­σης του σεβα­σμού των αρχών» που εγγυά­ται ο ιδρυ­τι­κός χάρ­της του διε­θνούς οργα­νι­σμού, όπως η εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα, η αυτο­διά­θε­ση και το κυρί­αρ­χο των κρα­τών. Εξή­γη­σε ότι η ιδέα δημιουρ­γί­ας αυτού του συνα­σπι­σμού σχε­διά­στη­κε στη Νέα Υόρ­κη. «Όταν έφτα­σα τη Δευ­τέ­ρα, πήγα στη δεξί­ω­ση για την 40ή επέ­τειο της ισλα­μι­κής επα­νά­στα­σης του Ιράν και στη συνέ­χεια συγκε­ντρώ­θη­καν αρκε­τοί πρε­σβευ­τές και ήρθε η ιδέα και είπα ότι συμφωνούμε».

«Ένας από αυτούς είπε αν αφή­σου­με αυτό να συμ­βεί στη Βενε­ζου­έ­λα, ποιος είναι ο επό­με­νος; Επο­μέ­νως, δεν μπο­ρού­με να αφή­σου­με αυτό να συμ­βεί», είπε στο Grayzone.

Αυτοί οι αξιω­μα­τού­χοι συμπε­ρι­λαμ­βα­νό­με­νου του απε­σταλ­μέ­νο της Συρί­ας στον ΟΗΕ Bashar Jafaari, δια­μή­νυ­σαν πως η συμ­με­το­χή της Συρί­ας στη δια­μόρ­φω­ση της συμ­μα­χί­ας είναι σημα­ντι­κή, καθώς υπο­γραμ­μί­ζει την τρο­μα­κτι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, πολ­λοί Βενε­ζου­ε­λά­νοι να φοβού­νται (μαύ­ρα σύν­νε­φα στον ορί­ζο­ντα) έναν κατα­στρο­φι­κό πόλε­μο, τύπου Συρί­ας για αλλα­γή καθε­στώ­τος υπό την αιγί­δα της Ουάσιγκτον.

Η πρω­το­βου­λία υπό την ηγε­σία της Arreaza για επα­να­προ­σα­να­το­λι­σμό του δια­λό­γου στο πλαί­σιο του ΟΗΕ γύρω από τη θεμε­λιώ­δη συν­θή­κη του οργα­νι­σμού είναι μια προ­σπά­θεια να δια­τη­ρη­θεί η κυριαρ­χία της Βενε­ζου­έ­λας προ­τού η μάχη φτά­σει σε ένα αιμα­τη­ρό στά­διο. «Η Συρία είναι ένα μεγά­λο μάθη­μα για όλους, γι ‘αυτό δημιουρ­γεί­ται αυτή η ομά­δα στα πλαί­σια του ΟΗΕ», δήλω­σε και (μιλώ­ντας για τη Συρία) συνέ­χι­σε: «Επι­κρά­τη­σανΑλλά πόσοι άνθρω­ποι πέθα­ναν; Πόσες πόλεις κατα­στρά­φη­καν; Ήταν μια αιμα­το­χυ­σία παντού — έτσι δεν θέλου­με να συμ­βεί αυτό, όχι στη Βενε­ζου­έ­λα, φυσι­κά όχι στη Νικα­ρά­γουα, ή την Κού­βα — που, είπε κατά Μπόλ­τον είναι η «Τρόι­κα της τυραν­νίας».

ΣΣ|> Η κατά­στα­ση στη Βενε­ζου­έ­λα εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται μετα­ξύ σφύ­ρας και άκμο­νος, μετά το απο­τυ­χη­μέ­νο πρα­ξι­κό­πη­μα του Απρί­λη (βλ ρεπορ­τάζ Ριζο­σπά­στη επί­σης εδώ) και τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις, με τη Βενε­ζου­έ­λα να κατη­γο­ρεί Κολομ­βία, Χιλή και ΗΠΑ ότι σχε­δί­α­ζαν νέο πρα­ξι­κό­πη­μα ‑που περιε­λάμ­βα­νε και τη δολο­φο­νία του Μαδού­ρο και ‑παρόλ’ αυτά την προ­α­ναγ­γε­λία συνά­ντη­σης μετα­ξύ κυβέρ­νη­σης και αντι­πο­λί­τευ­σης στα Μπαρ­μπέι­ντος ‑όπως προ­α­νήγ­γει­λε ο Γκουαϊ­δό, με σκο­πό την «επα­νεκ­κί­νη­ση του δια­λό­γου μετα­ξύ των δύο πλευ­ρών». Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της «ήπιας» πολι­τι­κής Μαδού­ρο περι­πλέ­κουν καθη­με­ρι­νά την κατά­στα­ση, απο­βαί­νο­ντας σε μεγά­λο βαθ­μό σε βάρος του ίδιου του λαού της χώρας …με τον Γκουαϊ­δό­του οποί­ου η βου­λευ­τι­κή ασυ­λία έχει αρθεί, να μην έχει συλ­λη­φθεί ή κρα­τη­θεί και να δηλώ­νει ότι «δεν απο­κλεί­ει τη χρή­ση στρα­τιω­τι­κών για την ανα­τρο­πή του καθεστώτος. 

Από την άλλη μεριά ‑προς το παρόν, πρό­ε­δρος Μαδού­ρο, φαί­νε­ται συνε­χί­ζει να χαί­ρει της στή­ρι­ξης του στρα­τού της χώρας και ‑για δικούς τους λόγους, γαιω­πο­λι­τι­κούς της Ρωσί­ας και της Κίνας διε­θνώς. ενώ έχει εντα­τι­κο­ποι­ή­σει πει­θαρ­χι­κά μέτρα ενα­ντί­ον της «αντι­πο­λί­τευ­σης» με πολ­λούς βου­λευ­τές της να έχουν χάσει την βου­λευ­τι­κή ασυ­λία και ορι­σμέ­νοι εξ αυτών έχουν συλ­λη­φθεί. Στο μετα­ξύ η ανα­γνώ­ρι­ση του αχυ­ράν­θρω­που των ΗΠΑ, ως «μετα­βα­τι­κού πρό­ε­δρου της Βενε­ζου­έ­λας» ήταν μια από τις πρώ­τες ενέρ­γειες στις οποί­ες προ­χώ­ρη­σε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, δίνο­ντας τα δικά της δια­πι­στευ­τή­ρια στα σχε­τι­κά κέντρα… «συμ­φώ­νως με την κοι­νή θέση της ΕΕ όπως δια­τυ­πώ­θη­κε, εξ ονό­μα­τος των 28», στη δήλω­ση της Φρ. Μογκερίνι.

Να θυμί­σου­με ότι η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ καμά­ρω­νε ότι συν­δια­μόρ­φω­σε αυτή τη δήλω­ση της Ύπα­της Εκπρο­σώ­που της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, που νομι­μο­ποιού­σε την επέμ­βα­ση στα εσω­τε­ρι­κά της Βενε­ζου­έ­λας…«Η κυβέρ­νη­ση της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας υπο­στη­ρί­ζει ένθερ­μα τις προ­σπά­θειες της ΕΕ, ιδί­ως στο πλαί­σιο της Διε­θνούς Ομά­δας Επα­φής», πρό­σθε­σε στην ίδια ανα­κοί­νω­ση το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Από την άπο­ψη αυτή η συζή­τη­ση του Jorge Arreaza με την Anya Parampil είναι άκρως ενδια­φέ­ρου­σα, δίνο­ντας ανά­γλυ­φα την εικό­να της κατά­στα­σης, όπως τη βλέ­πει η κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας. Την παρα­θέ­του­με ολόκληρη


Anya Parampil: Εδώ στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας, η κλη­ρο­νο­μιά της βίαι­ης επέμ­βα­σης των ΗΠΑ στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή είναι μεγά­λη. Μπο­ρεί­τε να δεί­τε ένα μνη­μείο και το δωμά­τιο που είναι αφιε­ρω­μέ­νο στη μνή­μη του Salvador Allende. Απλώς ολο­κλή­ρω­σα μια ευρεία συζή­τη­ση με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Jorge Arreaza — συζη­τή­σα­με για­τί πιστεύ­ει ότι οι προ­σπά­θειες της Ουά­σιγ­κτον για την ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης Maduro έχουν απο­τύ­χει και για­τί διε­ξά­γει διε­θνή κινη­το­ποί­η­ση για να επι­βε­βαιώ­σει τη στή­ρι­ξη των ιδε­ών που κατο­χυ­ρώ­νο­νται στο Χάρ­τη του ΟΗΕ: εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα , αυτο­διά­θε­ση και κυριαρχία.

🧐 Κε. Arreaza, Κε υπουρ­γέ εξω­τε­ρι­κών, σας ευχα­ρι­στώ πολύ για το χρό­νο που αφιε­ρώ­σα­τε. Μόλις επι­στρέ­ψα­τε από τα Ηνω­μέ­να Έθνη στη Νέα Υόρ­κη όπου κάνα­τε αρκε­τά μεγά­λη ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με τη συγκρό­τη­ση μιας ομά­δας χωρών που θα αφιε­ρω­θεί στη δια­τή­ρη­ση των δικαιω­μά­των που εγγυά­ται ο Χάρ­της των Ηνω­μέ­νων Εθνών. Ποιες χώρες συμ­με­τέ­χουν μαζί σας, πώς θα λει­τουρ­γή­σει η ομά­δα και για­τί είναι απα­ραί­τη­τη η επα­νά­λη­ψη αυτών των αρχών αυτή τη στιγμή;

Jorge Arreaza: Είναι πολύ σημα­ντι­κή η ομά­δα, επει­δή δεν αφο­ρά την υπε­ρά­σπι­ση του Προ­έ­δρου Maduro ή ακό­μα και της Βενε­ζου­έ­λας. Πρό­κει­ται για την υπε­ρά­σπι­ση του διε­θνούς δικαί­ου, των αρχών του Χάρ­τη των Ηνω­μέ­νων Εθνών που υπέ­γρα­ψαν όλες οι χώρες και τους υπο­χρε­ώ­θη­καν να σεβα­στούν. Δεν μπο­ρεί­τε να είστε μέλος των Ηνω­μέ­νων Εθνών και να μην σέβε­στε τις πιο βασι­κές αρχές των Ηνω­μέ­νων Εθνών. Δεν ήταν μια πρω­το­βου­λία της Βενε­ζου­έ­λας, αυτή ήταν μια πρό­τα­ση από τους φίλους μας. Όταν έφτα­σα τη Δευ­τέ­ρα, πήγα στην υπο­δο­χή για την 40η επέ­τειο της ισλα­μι­κής επα­νά­στα­σης του Ιράν και έπει­τα συγκε­ντρώ­θη­καν αρκε­τοί πρέ­σβεις … ήρθε σαν ιδέα — και είπα ότι συμ­φω­νού­με. Είναι απα­ραί­τη­το- και ένας από αυτούς είπε «αν αφή­σου­με αυτό να συμ­βεί στη Βενε­ζου­έ­λα ποιός θα είναι επό­με­νος»; Επο­μέ­νως δεν μπο­ρού­με να αφή­σου­με να συμ­βεί αυτό. Δημιουρ­γεί­ται ακό­μα, ενώ άλλες χώρες εντάσ­σο­νται — σημα­ντι­κές …μεγά­λες, Κίνα, Ρωσία, Ιράν, η Βενε­ζου­έ­λα και πολ­λοί άλλοι από την Αφρι­κή, την Ασία, κάποιοι από Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και Καραϊ­βι­κή. Και το πιο σημα­ντι­κό είναι ότι είναι σαν κίνη­μα των αδε­σμεύ­των (non-aligned), (ανα)προσαρμοσμένο στον 21ο αιώνα.

🧐 AP:  Είναι ενδια­φέ­ρον για­τί η αντι­πο­λί­τευ­ση ισχυ­ρί­ζε­ται ότι έχει την υπο­στή­ρι­ξη της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας, αλλά ακού­γε­ται σαν να λέτε την εμπει­ρία σας ότι ο ΟΗΕ αυτή την εβδο­μά­δα δεν υπο­στη­ρί­ζει αυτόν τον ισχυρισμό;

JA: Οι απο­κα­λού­με­νες δυτι­κο­ευ­ρω­παϊ­κές και αμε­ρι­κα­νι­κές κυβερ­νή­σεις που είναι υπο­τε­λείς στην Ουά­σιγ­κτον συμ­φω­νούν όλες. Ακό­μα και πολύ απο­μα­κρυ­σμέ­νες χώρες που δεν έχουν καμία σχέ­ση με τη Βενε­ζου­έ­λα, όπως η Μακε­δο­νία ή ακό­μα και η Ουκρα­νία — παίρ­νουν απο­φά­σεις όχι για­τί θέλουν, αλλά επει­δή «πρέ­πει». Έχουν πιε­στεί να το πρά­ξουν. Ο Αμε­ρι­κα­νός — εννοώ τη αμε­ρι­κα­νι­κή βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κή διπλω­μα­τία, πιέ­ζει παντού — όλοι οι πρε­σβευ­τές πηγαί­νουν στα υπουρ­γεία εξω­τε­ρι­κών σε όλες τις πρω­τεύ­ου­σες του κόσμου, πιέ­ζο­ντας για να μη ανα­γνω­ρί­σουν την κυβέρ­νη­σή μας και να ανα­γνω­ρί­σουν αυτό το ανύ­παρ­κτο που δημιουρ­γή­θη­κε στη Βενεζουέλα.

🧐  AP: Τώρα λοι­πόν θα ανα­λά­βε­τε την πρω­το­βου­λία για να δεί­ξε­τε ότι υπάρ­χει μια ομά­δα χωρών που είναι αφιε­ρω­μέ­νες στην εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα, αυτο­διά­θε­ση και κυριαρ­χία. Ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας δήλω­σε αυτή την εβδο­μά­δα ότι το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ ότι δεν θα εγκρί­νει κανέ­να ψήφι­σμα που είναι εχθρι­κό προς τη νόμι­μη κυβέρ­νη­ση εδώ στο Καρά­κας. Ίσως θυμά­στε τον Δεκέμ­βριο όταν η Ρωσία έστει­λε ένα στρα­τιω­τι­κό αερο­πλά­νο εδώ, ο ομό­λο­γός σας, Mike Pompeo, το κατάγ­γει­λε σαν «δύο διε­φθαρ­μέ­νες κυβερ­νή­σεις που σπα­τα­λούν δημό­σιους πόρους και κατα­πνί­γουν την ελευ­θε­ρία και την ελευ­θε­ρία ενώ υπο­φέ­ρουν οι άνθρω­ποι τους». Πώς απα­ντά­τε στον Pompeo και πόσο σημα­ντι­κή είναι η Ρωσία, η σχέ­ση σας με τη Ρωσία, για την  αντι­με­τώ­πι­ση της καται­γί­δας αυτής; …Πώς αντι­δράς όταν ο Pompeo χρη­σι­μο­ποιεί το Twitter για να πει τέτοια πράγματα;

JA: Τίπο­τα δεν μας εκπλήσ­σει από τους εκπρο­σώ­πους των ΗΠΑ. Θέλω να πω ότι είναι εμμο­νή με τη Βενε­ζου­έ­λα. Δημιουρ­γούν μια στη­μέ­νη ιστο­ρία κάθε μέρα, ανα­γνω­ρί­ζουν έναν αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νο στο δρό­μο … κάπου σε μια πλα­τεία Πρό­ε­δρο. Έτσι είναι, δεν θα μπο­ρού­σα­τε να πεί­τε ότι είναι λογι­κά, επο­μέ­νως, τίπο­τα δεν μας εκπλήσ­σει, αλλά κάνουν λάθος στη Βενε­ζου­έ­λα, μπερ­δεύ­ουν τα πράγματα.

🧐  AP: Όταν ανα­φέ­ρα­τε τη σχέ­ση με τη Ρωσία που έγι­νε ισχυ­ρό­τε­ρη από το 2000, είναι ενδια­φέ­ρον για­τί από την πτώ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες μπό­ρε­σαν να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν πολέ­μους αλλα­γής καθε­στώ­των ή να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κές συντρι­βές κρα­τών από τη Γιου­γκο­σλα­βία στο Ιράκ στην Αϊτή χωρίς ουσια­στι­κή διε­θνή αντί­δρα­ση. Αλλά αυτός ο κύκλος φαί­νε­ται να έχει σπά­σει στη Συρία, όπου η κυβέρ­νη­ση Assad ‑με τη βοή­θεια της Ρωσί­ας — ήταν σε θέση να αντι­στα­θεί στους στό­χους τους. Τι διδάγ­μα­τα αντλεί­τε από τη Συρία;

Jorge ArreazaJA: Η Συρία είναι ένα μεγά­λο μάθη­μα για όλους, γι ‘αυτό δημιουρ­γεί­ται αυτή η ομά­δα στους ΟΗΕ, για­τί δεν μπο­ρού­με να αφή­σου­με αυτό να συμ­βεί. Η Συρία ήταν … για­τί καλά το κατά­φε­ραν — δεν επι­κρά­τη­σαν. Αλλά πόσοι άνθρω­ποι πέθα­ναν; Πόσες πόλεις κατα­στρά­φη­καν; Ήταν μια αιμα­το­χυ­σία παντού — γι ‘αυτό δεν θέλου­με να συμ­βεί αυτό, όχι στη Βενε­ζου­έ­λα, φυσι­κά όχι στη Νικα­ρά­γουα, τον Κού­βα — που είπε ο Μπόλ­τον είναι η «τρόι­κα της τυραν­νί­ας». Και που­θε­νά στον κόσμο. Πρέ­πει να το στα­μα­τή­σου­με και η Συρία είναι πολύ σημα­ντι­κή. Και ο Trump είπε, όχι, ήταν λάθος να εισβά­λου­με στο Ιράκ, ήταν ένα λάθος να εισβά­λου­με στο Αφγα­νι­στάν, τη Λιβύη. Και απο­χώ­ρη­σε από τη Συρία. Έτσι είναι διδάγ­μα­τα για εμάς στον κόσμο, αλλά και για τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Έκα­ναν λάθος πράγ­μα­τα, σκό­τω­σαν ανθρώ­πους, δεν βρή­καν ποτέ όπλα μαζι­κής κατα­στρο­φής, ποτέ δεν απέ­δει­ξαν τίπο­τα στις άλλες περι­πτώ­σεις, απλά επει­δή ήθε­λαν πετρέ­λαιο και φυσι­κούς πόρους ή επει­δή ήθε­λαν να κυριαρ­χή­σουν στον κόσμο.

🧐  AP: Ακού­γε­ται σαν σχε­δόν να πιστεύ­ε­τε ότι η διε­θνής τάξη άλλα­ξε μέσα από τη δια­δι­κα­σία αυτού του πολέ­μου. Νομί­ζε­τε ότι το βιώ­νου­με τώρα — αυτό είναι μέρος αυτού που κάνε­τε στον ΟΗΕ;

JA: Η διε­θνής τάξη, έπρε­πε να έρθει μετά την πτώ­ση του Τεί­χους του Βερο­λί­νου όταν όλα έσδει­χναν ότι πρό­κει­ται να γίνει μια μονο­κρα­το­ρία όπου θα κυβερ­νού­σε η Ουά­σιγ­κτον και οι ευρω­παϊ­κές χώρες που συμ­μά­χη­σαν μαζί της. Δυστυ­χώς δεν συνέ­βη. Δεν άρχι­σαν να δημιουρ­γού­νται πόλοι αντί­στα­σης και τώρα έχου­με αυτή την κατά­στα­ση στην οποία πρέ­πει να υπε­ρα­σπι­στού­με όλους τους λαούς και για να υπε­ρα­σπι­στού­με όλους τους λαούς πρέ­πει να αλλά­ξου­με τη διε­θνή τάξη. Αλλά όχι μόνο από την άπο­ψη της πολι­τι­κής, αλλά και των οικο­νο­μι­κών, πρέ­πει να αλλά­ξουν τα οικο­νο­μι­κά της διε­θνούς τάξης. Επει­δή τώρα βλέ­πε­τε αυτούς τους εμπο­ρι­κούς πολέ­μους, τώρα βρι­σκό­μα­στε μπρο­στά σε ένα είδος πολέ­μου χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το δολά­ριο για να πιε­στούν οι οικο­νο­μί­ες με όλες αυτές τις λεγό­με­νες κυρώ­σεις ενα­ντί­ον των χωρών. Πρέ­πει λοι­πόν να αλλά­ξου­με τους κανό­νες του παι­χνι­διού για να προ­στα­τεύ­σου­με τα δικαιώ­μα­τα των ανθρώπων.

🧐  AP: Η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης Trump για κυρώ­σεις όχι μόνο ενα­ντί­ον της Βενε­ζου­έ­λας αλλά και του Ιράν έχει ανα­γκά­σει ακό­μη την Ευρώ­πη να ανα­ζη­τή­σει εναλ­λα­κτι­κές λύσεις σε πράγ­μα­τα όπως το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύστη­μα SWIFT για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει πλη­ρω­μές στο Ιράν και φαί­νε­ται ότι έχει ωθή­σει χώρες όπως η Τουρ­κία και η Ινδία στην τρο­χιά σας. Πώς συνερ­γά­ζε­στε με χώρες όπως αυτή για να παρα­κάμ­ψε­τε τις κυρώ­σεις των ΗΠΑ;

JA: Είναι σαν τη φυσι­κή ροή ενός ποτα­μού, τώρα συνα­ντιό­μα­στε για­τί είναι ο μόνος τρό­πος να επι­βιώ­σου­με. Η αμε­ρι­κα­νι­κή ελίτ επι­τί­θε­ται σε όλους μας, οπό­τε πρέ­πει να ενω­θού­με, πρέ­πει να είμα­στε μαζί και να στα­μα­τή­σου­με αυτό που συμ­βαί­νει. Έτσι δου­λεύ­ου­με, έχου­με πολύ καλές σχέ­σεις με την Τουρ­κία. Επί­σης, η Ινδία, το πετρέ­λαιο που στέλ­να­με στις ΗΠΑ — με την εται­ρεία μας, τη CITGO, τώρα θα το ανα­κα­τευ­θύ­νου­με στην Ινδία, στην Κίνα και θα πλη­ρω­θού­με μετρη­τά στην τιμή της αγο­ράς. Έτσι είναι … η ζημιά που προ­τί­θε­ντο να κάνουν με τις κυρώ­σεις δεν ήταν τόσο κακό. Αν και έχει να κάνει με περιου­σια­κά στοι­χεία πάνω από δέκα δις $ σε βάρος του λαού της Βενε­ζου­έ­λας. Δεν θα μπο­ρού­σα­με να επα­να­πα­τρί­σου­με το κέρ­δος από το 2017,… αλλά τώρα θα στεί­λου­με το πετρέ­λαιο μας σε άλλα διυ­λι­στή­ρια, σε άλλα μέρη του κόσμου, γι ‘αυτό πρέ­πει να βρού­με τρό­πους έξω, νέες οδούς για να ικα­νο­ποι­ή­σου­με τις ανά­γκες του λαού μας, ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

🧐  AP: Και πώς οι ιστο­ρι­κές εκλο­γές του AMLO στο Μεξι­κό ανοί­γουν ευκαι­ρί­ες για τη Βενε­ζου­έ­λα, πολι­τι­κά και οικο­νο­μι­κά, που δεν υπήρ­χαν στο παρελ­θόν υπό άλλες διοι­κή­σεις όπως η Pena Nieto;

JA: Η νίκη του δημο­φι­λούς κινή­μα­τος στο Μεξι­κό είναι σημα­ντι­κή αλλά όχι μόνο για τη Βενε­ζου­έ­λα, αλλά για όλη τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και θα έλε­γα και για τον κόσμο. Επει­δή, είναι μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες χώρες αυτού του ημι­σφαι­ρί­ου, είναι στα σύνο­ρα με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και τώρα έχου­με μια κυβέρ­νη­ση εκεί που σέβε­ται — η δια­φο­ρά μετα­ξύ των πρώ­ην κυβερ­νή­σε­ων και της κυβέρ­νη­σης Lopez-Obrador, είναι ότι σέβε­ται το Σύνταγ­μά του και σέβε­ται το διε­θνές δίκαιο. Βλέ­πει κάτι τόσο βασι­κό, τόσο απλό, που θα πρέ­πει να συμ­βαί­νει σε όλο τον κόσμο, κάνει τη δια­φο­ρά στο Μεξι­κό και κάνει τη δια­φο­ρά για τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή. Είναι λοι­πόν μια καλή είδη­ση ​​για τον λαό του Μεξι­κού, τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και τον κόσμο.

🧐  AP: Θέλω να μετα­βαί­νω τώρα σε κάποια από τις εργα­σί­ες που έχε­τε κάνει σαν κρα­τι­κή οντό­τη­τα. Το AP ανέ­φε­ρε, επι­κα­λού­με­νο δύο ανώ­τε­ρους αξιω­μα­τού­χους της Βενε­ζου­έ­λας, ότι είχα­τε δύο συνα­ντή­σεις με τον απε­σταλ­μέ­νο του Trump στη Βενε­ζου­έ­λα, τον Elliott Abrams. Και συγκε­κρι­μέ­να δήλω­σε κατά τη διάρ­κεια συνά­ντη­σής του στις 26 Ιανουα­ρί­ου ότι απεί­λη­σε τη Βενε­ζου­έ­λα με την ανά­πτυ­ξη στρα­τευ­μά­των των ΗΠΑ. Είναι αλήθεια;

JA: Όχι, είχα­με μια επα­φή στις 26 Ιανουα­ρί­ου, μετά τη συνά­ντη­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας για τη Βενε­ζου­έ­λα. Για πρώ­τη φορά μπή­κε ζήτη­μα για τη Βενε­ζου­έ­λα σαν απει­λή για την ασφά­λεια και την ειρή­νη στον κόσμο… οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες το έκα­ναν και αμέ­σως μετά βρε­θή­κα­με στην έδρα των Ηνω­μέ­νων Εθνών, αλλά ήταν σαν μια διε­ρευ­νη­τι­κή συνά­ντη­ση τώρα και … αυτή είναι η πρώ­τη φορά μετά από πολ­λά χρό­νια που έχου­με κάποιον διο­ρι­σμέ­νο από το Trump, από την ομά­δα που κυριαρ­χεί στον Λευ­κό Οίκο και την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση … και είναι η πρώ­τη φορά, οπό­τε πρέ­πει να είμα­στε σε θέση να επι­κοι­νω­νή­σου­με, να συνα­ντη­θού­με μαζί του ή με οποιον­δή­πο­τε αντί­κλη­το. Ο διά­λο­γος είναι το κύριο εργα­λείο που έχου­με στη Βολι­βα­ρια­νή Επα­νά­στα­ση, πάντα με τον λαό μας, με τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες, με τον ιδιω­τι­κό τομέα, με την αντι­πο­λί­τευ­ση, με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, με άλλες χώρες, οπό­τε πρέ­πει να είμα­στε πραγ­μα­τι­κά δίκαιοι και να λέμε ότι θεω­ρού­με ότι είναι μια καλή ευκαι­ρία προ­κει­μέ­νου, για πρώ­τη φορά εδώ και πολ­λά χρό­νια, για να ακου­στούν οι φωνές μας. Και θα συνε­χί­σου­με να καθό­μα­στε στο ίδιο τρα­πέ­ζι μαζί του ή με οποιον­δή­πο­τε διο­ρί­ζε­ται, αν θέλουν να συζη­τή­σουν μαζί μας.

🧐  AP: Έτσι δεν το βρή­κα­τε τόσο απει­λη­τι­κό; Επει­δή η έκθε­ση έλε­γε ότι αυτό ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο

juan guaido

JA: Θέλω να πω ότι οι απει­λές της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης συμ­βαί­νουν κάθε ώρα, κάθε στιγ­μή, οπό­τε δεν είναι αυτό δεν είναι κατί απτό που μας απει­λεί τώρα.

🧐  AP: Παρα­τη­ρή­σα­τε κάποια αλλα­γή μετα­ξύ των δύο συνα­ντή­σε­ων, η διοί­κη­ση του Trump φαί­νε­ται τόσο σίγου­ρη στην πολι­τι­κή της τώρα όσο ήταν στα τέλη Ιανουαρίου;

JA: Οι και­ροί άλλα­ξαν και το σχέ­διό τους απέ­τυ­χε. Τώρα η στιγ­μή που ανα­ζη­τού­σαν τελεί­ω­σε και το πρα­ξι­κό­πη­μα δεν συνέ­βη. Ο στρα­τός μας στά­θη­κε πιστός στο Σύνταγ­μά μας και έτσι πιστεύω ότι οι ομά­δες προ­βλη­μα­τι­σμού και όλοι αυτοί οι άνθρω­ποι πρέ­πει να δου­λέ­ψουν σε 24ωρη βάση ώστε να κατα­λά­βουν επί τέλους τι συμ­βαί­νει στη Βενε­ζου­έ­λα, διό­τι τίπο­τα που έχουν προ­γραμ­μα­τί­σει για τη Βενε­ζου­έ­λα δεν περ­πα­τά­ει όπως θα το ήθελαν.

🧐  AP: Δεν είναι η πρώ­τη φορά που τα  think tanks κάνουν λάθος για κάτι, του­λά­χι­στον εκεί­νοι στην Ουά­σινγ­κτον. Σας άκου­σα να λέτε σε μια άλλη συνέ­ντευ­ξη ότι αυτή η στιγ­μή σημα­το­δό­τη­σε την πρώ­τη φορά που οι ΗΠΑ,  δοκί­μα­σαν πρα­ξι­κό­πη­μα πριν τον πόλε­μο, επί­σης έχου­με τους αξιω­μα­τού­χους της διοί­κη­σης Trump να μιλούν ανοι­χτά για το γεγο­νός ότι το πετρέ­λαιο είναι ένα σημα­ντι­κό κίνη­τρο πίσω από την επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή τους.  Η μάσκες φαί­νε­ται να έπε­σαν, έτσι πώς είναι το δια­φο­ρε­τι­κό για εσάς σαν κορυ­φαί­ος διπλω­μά­της της Βενε­ζου­έ­λας, που έχει μπρο­στά του τη δια­κυ­βέρ­νη­ση Trump σε σύγκρι­ση με μια δημο­κρα­τι­κή; Τι δια­φο­ρές παρατηρείτε;

JA: Υπάρ­χουν πολ­λές δια­φο­ρές. Αυτή η διοί­κη­ση είναι ξεδιά­ντρο­πη, όπως λέτε, έπε­σαν οι μάσκες λένε ακρι­βώς τι θέλουν ανοι­χτά μιλά­νε ξεδιά­ντρο­πα για τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που έχουν — «θέλου­με το πετρέ­λαιο της Βενε­ζου­έ­λας, δεν θέλου­με μια ανε­ξάρ­τη­τη δια­δι­κα­σία και κυβέρ­νη­ση στη Βενε­ζου­έ­λα, μισού­με τον σοσια­λι­σμό και πρέ­πει να κατα­στρέ­ψου­με αυτήν την κυβέρ­νη­ση, πρέ­πει να το κάνου­με αυτό σύντο­μα, θέλου­με οι εται­ρεί­ες μας να αρπά­ξουν το πετρέ­λαιο της Βενε­ζου­έ­λας στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες» — έτσι είναι καλύ­τε­ρα, για­τί λένε ακρι­βώς τι θέλουν και μπο­ρού­με να δια­πραγ­μα­τευ­τού­με σε πραγ­μα­τι­κή βάση. Φυσι­κά, είναι επί­σης λυπη­ρό το γεγο­νός ότι ο παγκό­σμιος και διε­θνής οργα­νι­σμός, δέχε­ται μια τέτοια κυβέρ­νη­ση να λει­τουρ­γεί έτσι, και ότι ο αμε­ρι­κα­νι­κός λαός ψήφι­σε μια τέτοια κυβέρ­νη­ση, που δεν ήταν ίσως κατα­λη­πτό τι είναι ακρι­βώς  πριν ψηφίσουν …

🧐  AP: Είναι λάθος της Ρωσίας!

JA: Εντά­ξει τώρα, πάντα κάποιος άλλος, φταί­ει! αλλά ακού­στε, αυτό δεν είναι πολι­τι­κή, δεν πρό­κει­ται για διε­θνείς σχέ­σεις. Αυτό μοιά­ζει με τους πει­ρα­τές, όχι; Δεν έπρε­πε να συμ­βεί. Όχι τώρα, όχι στον 21ο αιώ­να. Γι’ αυτό δημιουρ­γή­σα­με μια ομά­δα στο ΟΗΕ. Επει­δή αυτό είναι απί­στευ­το, η υπ’ αριθμ 1 κυβέρ­νη­ση — η πιο ισχυ­ρή — με τις σημα­ντι­κό­τε­ρες και ισχυ­ρό­τε­ρες Ένο­πλες Δυνά­μεις, απει­λεί τους πάντες, απει­λεί τους λαούς, θέλει τους φυσι­κούς πόρους από παντού και το κάνουν ανοι­χτά. Όχι!, ίσως και πριν είχαν και αυτούς τους στό­χους, αλλά είχαν ένα άλλο είδος συμπε­ρι­φο­ράς και σεβό­ντου­σαν του­λά­χι­στον μέχρι κάποιο σημείο, το διε­θνές δίκαιο.

🧐  AP: Η αντι­πο­λί­τευ­ση ισχυ­ρί­ζε­ται ότι έχει κάποιους υπαλ­λή­λους, που εργά­ζο­νται για λογα­ρια­σμό τους, δηλα­δή ανθρώ­πους στο υπουρ­γείο σας σήμε­ρα. Είναι κάτι που πραγ­μα­τι­κά ανησυχείτε;

JA: Όχι επει­δή δεν είναι πραγ­μα­τι­κά εκπρό­σω­ποι της αντι­πο­λί­τευ­σης, είναι εκπρό­σω­ποι του Λευ­κού Οίκου ή του Υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών τους… Από την άπο­ψη αυτή, δεν μας ενο­χλεί. Είναι πάντως λυπη­ρό με τους διο­ρι­σμέ­νους ‑άνδρες και γυναί­κες στις λατι­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές κυβερ­νή­σεις, ξέρε­τε… κυβερ­νή­σεις της γει­το­νιάς μας. Και γνω­ρί­ζε­τε ότι κάποιες χώρες στα σύνο­ρά μας κυβερ­νού­νται από τέτοιες κυβερ­νή­σεις. Μοιά­ζει με μεγά­λη εται­ρεία όπου ο Trump είναι ο CEO και οι πρό­ε­δροι των χωρών αυτών είναι οι εκτε­λε­στι­κοί διευ­θυ­ντές, πρέ­πει να κάνουν ότι τους λέει για να μπο­ρούν να επα­νε­κλε­γούν ή οτι­δή­πο­τε άλλο. Είναι λυπη­ρό για τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, αλλά δεν μας ενο­χλεί. Κύριος στό­χος μας είναι η Ουά­σινγ­κτον, διό­τι ακό­μη και τώρα ‑μπο­ρού­με να έχου­με διά­λο­γο με την αντι­πο­λί­τευ­ση, ακό­μη και αυτή τη στιγ­μή, αν θέλουν, θα ήταν πολύ σημα­ντι­κό. Αλλά επει­δή η αντι­πο­λί­τευ­ση είναι τόσο εξαρ­τη­μέ­νη από την Ουά­σινγ­κτον, θα προ­τι­μού­σα­με να έχου­με διά­λο­γο όπως είχα με τον Abrams, ο Πρό­ε­δρο Maduro με τον Donald Trump και είμαι βέβαιος ότι θα μπο­ρού­σα­με να βρού­με πολ­λές λύσεις σε όλες αυτές τις καταστάσεις.

🧐  AP: Ακού­γε­ται πολύ ελπι­δο­φό­ρα και η επί­σκε­ψή σας στη Νέα Υόρ­κη σαν να ανα­ζω­ο­γο­νεί αυτή την ελπίδα.

JA: Ναι.

AP: Σας ευχα­ρι­στώ … (κλπ)


[Πηγή]

Anya ParampilChavez

(#) |> ΣΣ |> Η Anya Parampil είναι  δημο­σιο­γρά­φος με έδρα την Ουά­σιγ­κτον, DC. Κατά τους αστούς ανα­λυ­τές «αρι­στε­ρή» ή του λεγό­με­νου «προ­ο­δευ­τι­κού τόξου» ‑στην αντί­πε­ρα όχθη του «νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού». Φιλο­ξε­νεί μέσω του πολι­τι­κού portal ειδή­σε­ων και επι­και­ρό­τη­τας «The Grayzone» ένα καθη­με­ρι­νό πρό­γραμ­μα ειδη­σε­ο­γρα­φι­κών απο­γευ­μά­των που ονο­μά­ζε­ται «In Question on RT America». Έχει παρα­γά­γει και ανα­φέ­ρει διά­φο­ρα ντο­κι­μα­ντέρ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των εκθέ­σε­ων επί τόπου από την Κορε­α­τι­κή Χερ­σό­νη­σο και την Παλαιστίνη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο