Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο υπόδικος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Ευρωκοινοβούλιο!!! — Τι προβλέπεται για τον Λαγό;

Τα χρυ­σαυ­γί­τι­κα κόλ­πα για να σώσουν τον Γιάν­νη Λαγό, υπό­δι­κο για τη δολο­φο­νία Παύ­λου Φύσ­σα, απέ­δω­σαν. Το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα εξέ­λε­ξε δύο ευρω­βου­λευ­τές, ένας εκ τον οποί­ων ο χρυ­σαυ­γί­της Γιάν­νης Λαγός.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι από το 2015, όταν απο­φυ­λα­κί­στη­κε λόγω παρέ­λευ­σης του εξα­µή­νου, στον Γιάν­νη Λαγό επι­βλή­θη­καν αυστη­ροί όροι. Στον υπό­δι­κό για τη δολο­φο­νία Παύ­λου Φύσ­σα Γ. Λαγό έχει επι­βλη­θεί απα­γό­ρευ­ση εξό­δου από τη χώρα και η µη συμ­με­το­χή του σε δηµό­σιες συνα­θροί­σεις, ενώ του έχει επι­βλη­θεί επί­σης να δίνει το «παρών» στο αστυ­νο­µι­κό τµή­µα της περιο­χής του. Συνε­πώς για να ταξι­δέ­ψει σε Βρυ­ξέλ­λες και Στρα­σβούρ­γο θα πρέ­πει να κάνει αίτη­µα για άρση του περιο­ρι­στι­κού όρου της εξό­δου από την Ελλάδα.

Ωστό­σο σύμ­φω­να με τον κανο­νι­σμό το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο δεν υπει­σέρ­χε­ται σε έρευ­να για το ποι­νι­κό µητρώο των ευρω­βου­λευ­τών και οι εκλεγ­μέ­νοι εκπρό­σω­ποι των κοµµά­των κάθε χώρας έχουν δικαί­ω­µα να συµµε­τέ­χουν στην Ευρωβουλή.

Προ­ε­κλο­γι­κά ο χρυ­σαυ­γί­της Γιάν­νης Λαγός είχε µιλή­σει γι’ αυτό: «Θα είµαι ένας ευρω­βου­λευ­τής όπως όλοι. Η ελλη­νι­κή νοµο­θε­σία µού έδω­σε το δικαί­ω­µα να είµαι υπο­ψή­φιος και ο Αρειος Πάγος ανα­κή­ρυ­ξε τον συν­δυα­σμό που ανή­κω. Θα είναι αδια­νό­η­το αν ένας εκλεγ­μέ­νος ευρω­βου­λευ­τής δεν μπο­ρεί να ασκή­σει τα καθή­κο­ντά του και να πάει στις Βρυ­ξέλ­λες. Αυτό θα είναι ο ορι­σµός του φασι­σµού!» είχε πει προκλητικά.

Πέρα από το νομι­κά ζήτη­μα υπάρ­χει και ηθι­κό και πολι­τι­κό ζήτη­μα με τη συμ­με­το­χή Λαγού.  Οπως ανα­φέ­ρει το ethnos.gr στις Βρυ­ξέλ­λες, ήδη εκλεγ­μέ­νοι ευρω­βου­λευ­τές αλλά και δημο­σιο­γρά­φοι από τον διε­θνή Τύπο, που γνω­ρί­ζουν ποιος είναι ο νέος ευρω­βου­λευ­τής της ΧΑ, έχουν αρχί­σει να προ­βλη­μα­τί­ζο­νται σχε­τι­κά µε το τι θα γίνει και αν τελι­κά θα κατα­φέ­ρει να φτά­σει στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο. «Πέρα από το θέμα της νοµι­µό­τη­τας, υπάρ­χει και ένα ηθι­κό ζήτη­μα. Είναι κατη­γο­ρού­µε­νος στην πιο εμβλη­μα­τι­κή δίκη κατά του νεο­να­ζι­σµού στην Ευρώ­πη, µε δρά­σεις όπως η δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα και τα τάγµα­τα εφό­δου. Πώς µπο­ρεί απλώς να περ­πα­τά­ει ελεύ­θε­ρος στους δια­δρό­µους της Ευρω­βου­λής;» είπε ένας από αυτούς.  στον Γιάν­νη Λαγό επι­βλή­θη­καν αυστη­ροί όροι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο