Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο φασίστας Μπολσονάρου εναντίον των κυβερνήσεων Κούβας και Βενεζουέλας

Ο ακρο­δε­ξιός εκλεγ­μέ­νος πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου κατα­φέ­ρε­ται πολύ συχνά ενα­ντί­ον της Κού­βας και της Βενε­ζου­έ­λας. Χτες Τρί­τη  δια­κή­ρυ­ξε με στόμ­φο πως είναι απο­φα­σι­σμέ­νος να κάνει ό,τι είναι δυνα­τόν «εντός των ορί­ων του νόμου και της δημο­κρα­τί­ας» ενα­ντί­ον των κυβερ­νή­σε­ων της Κού­βας και της Βενεζουέλας.

«Ό,τι μπο­ρού­με να κάνου­με εντός των ορί­ων του νόμου, της δημο­κρα­τί­ας, ενα­ντί­ον αυτών των χωρών, θα το κάνου­με», είπε ο Μπολ­σο­νά­ρου κατά τη διάρ­κεια διαγ­γέλ­μα­τός του που ανα­με­τα­δό­θη­κε απευ­θεί­ας μέσω Facebook.

Ο Μπολ­σο­νά­ρου, ο οποί­ος ανα­λαμ­βά­νει την εξου­σία την 1η Ιανουα­ρί­ου, είναι ορκι­σμέ­νος αντι­κο­μου­νι­στής κι έχει εξυ­μνή­σει επα­νει­λημ­μέ­να το καθε­στώς της στρα­τιω­τι­κής δικτα­το­ρί­ας στη Βρα­ζι­λία (1964–1985).

Ο πρώ­ην λοχα­γός, 63 ετών, δεν κρύ­βει την έχθρα του για τις κυβερ­νή­σεις των δύο χωρών και τόνι­σε ότι ούτε «ο κου­βα­νός δικτά­το­ρας», ο πρό­ε­δρος της Κού­βας Μιγκέλ Ντί­ας-Κανέλ, «ούτε ο βενε­ζο­λά­νος δικτά­το­ρας», ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο, έλα­βαν προ­σκλή­σεις για να παρευ­ρε­θούν στην τελε­τή της ορκω­μο­σί­ας του την 1η Ιανουα­ρί­ου στην Μπρα­ζί­λια (σ.σ. Βέβαι και να λάμ­βα­ναν πρό­σκλη­ση, το βέβαιο είναι ότι δε θα πήγαιναν)

«Στο κάτω-κάτω, αυτή είναι μια γιορ­τή της δημο­κρα­τί­ας», πέτα­ξε. «Εκεί πέρα, εκλο­γές δεν υπάρ­χουν, και όταν υπάρ­χουν, γίνο­νται καταγ­γε­λί­ες για νοθεία, επο­μέ­νως δεν μας νοιά­ζει», συνέ­χι­σε ο μέλ­λων αρχη­γός του βρα­ζι­λιά­νι­κου Κράτους.

«Ο καλύ­τε­ρος τρό­πος να υπο­στη­ρί­ξου­με τον λαό της Βενε­ζου­έ­λας είναι να μην προ­σκα­λέ­σου­με τον κύριο Νικο­λάς Μαδού­ρο», επέμεινε.

Ο Μπολ­σο­νά­ρου δεν έδω­σε λεπτο­μέ­ρειες για το πώς σχε­διά­ζει να κινη­θεί ενα­ντί­ον της Κού­βας και της Βενε­ζου­έ­λας. Πάντως, μετά την εκλο­γή του, απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο η Βρα­ζι­λία να ανα­λά­βει στρα­τιω­τι­κή δρά­ση ενα­ντί­ον της κυβέρ­νη­σης της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ υπο­λο­γί­ζουν στον Μπολ­σο­νά­ρου, ο οποί­ος έχει υπο­σχε­θεί να αλλά­ξει τελεί­ως την βρα­ζι­λιά­νι­κη εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή, να την ευθυ­γραμ­μί­σει με αυτή της Ουάσινγκτον.

Ο σύμ­βου­λος εθνι­κής ασφα­λεί­ας του Ντό­ναλντ Τραμπ, ο Τζον Μπόλ­τον, συνα­ντή­θη­κε στα τέλη του Νοεμ­βρί­ου με τον εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο της Βρα­ζι­λί­ας. Έκρι­νε ότι η επι­κρά­τη­σή του προ­σφέ­ρει μια «ιστο­ρι­κή ευκαι­ρία» ώστε οι ΗΠΑ και η Βρα­ζι­λία να συνερ­γα­στούν στε­νά στα πεδία της ασφά­λειας, της οικο­νο­μί­ας κ.ά..

Ο Μπόλ­τον εξέ­φρα­σε την ελπί­δα ότι η Μπρα­ζί­λια θα υπο­στη­ρί­ξει την πίε­ση που ασκεί η Ουά­σινγ­κτον στην κυβέρ­νη­ση του Μαδού­ρο. Για την κυβέρ­νη­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ, το Καρά­κας απο­τε­λεί μέρος της «τρόι­κας της τυραν­νί­ας», όπως απο­κα­λεί η Ουά­σινγ­κτον τις κυβερ­νή­σεις της Βενε­ζου­έ­λας, της Νικα­ρά­γουας και της Κούβας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο