Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο φοίνικας, η δραχμή και το ευρώ — Η ιστορία των νεοελληνικών νομισμάτων

Ο φοί­νι­κας, η δραχ­μή και το ευρώ είναι τα τρία νομί­σμα­τα (νομι­σμα­τι­κές μονά­δες), που κυκλο­φό­ρη­σαν δια­δο­χι­κά από τη σύστα­ση του ελλη­νι­κού κράτους.

Κατά τη διάρ­κεια της Επα­νά­στα­σης επι­κρα­τού­σε νομι­σμα­τι­κή αναρ­χία στον ελλα­δι­κό χώρο. Οι συναλ­λα­γές γίνο­νταν με οθω­μα­νι­κά νομί­σμα­τα, όπως το γνω­στό μας γρό­σι, αλλά και με διά­φο­ρα ξένα νομί­σμα­τα (ισπα­νι­κό δίστη­λο, τάλι­ρο της Μαρί­ας Θηρε­σί­ας, χρυ­σό τσε­κί­νι Βενε­τί­ας κ.ά.).

Η ιδέα κοπής ελλη­νι­κού νομί­σμα­τος ερρί­φθη κατά πρώ­τον το 1822. Στις 5 Μαρ­τί­ου ψηφί­στη­κε από το Βου­λευ­τι­κό ο νόμος 6, με τον οποίο καθο­ρι­ζό­ταν η κοπή ανα­μνη­στι­κού αργυ­ρού νομί­σμα­τος σε 80 κομ­μά­τια, τα οποία θα περιέρ­χο­νταν στα μέλη της. Ένα μήνα αργό­τε­ρα, με το νόμο 9 της 5ης Απρι­λί­ου, απο­φα­σί­στη­κε να κοπούν νομί­σμα­τα για τις ανά­γκες των συναλ­λα­γών. Ο νόμος προ­έ­βλε­πε τη συγκέ­ντρω­ση του χρυ­σού και του αργύ­ρου, που βρι­σκό­ταν σε μονα­στή­ρια και εκκλη­σί­ες, καθώς και την απα­γό­ρευ­ση εξα­γω­γής χρυ­σού και αργύ­ρου, όχι μόνο έξω από την επι­κρά­τεια, αλλά και από επαρ­χία σε επαρ­χία. Το σχέ­διο, όμως, σύντο­μα εγκα­τα­λεί­φθη­κε λόγω εγγε­νών αδυναμιών.

Φοίνικας του 1828

Η συνε­χι­ζό­με­νη, όμως, νομι­σμα­τι­κή ανω­μα­λία ανά­γκα­σε τον πρώ­το κυβερ­νή­τη της ελεύ­θε­ρης Ελλά­δας, Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια, να επι­σπεύ­σει τη δημιουρ­γία εθνι­κού νομί­σμα­τος. Πράγ­μα­τι, στις 28 Ιου­λί­ου 1828 η Δ’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση του Άργους απο­φά­σι­σε να προ­τεί­νει στον Κυβερ­νή­τη ως νομι­σμα­τι­κή μονά­δα τον «φοί­νι­κα», με υπο­διαί­ρε­ση το λεπτό. Ελλεί­ψει ρευ­στού και μηχα­νη­μά­των, ο Καπο­δί­στριας συνή­ψε δάνειο 1,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ρου­βλί­ων από τη Ρωσία και με τα χρή­μα­τα αυτά αγό­ρα­σε από τη Μάλ­τα μία μετα­χει­ρι­σμέ­νη νομι­σμα­το­κο­πι­κή μηχα­νή, που εγκα­τα­στά­θη­κε στην αυλή του σπι­τιού του στην Αίγι­να. Εκεί τυπώ­θη­καν τα πρώ­τα νομί­σμα­τα της ελεύ­θε­ρης Ελλά­δας, που ήταν ο αργυ­ρός φοί­νιξ και τα χάλ­κι­να: δεκά­λε­πτο, πεντά­λε­πτο και μονό­λε­πτο. Το μέταλ­λο απο­κτή­θη­κε από τις νηο­πο­μπές του ελλη­νι­κού στό­λου (άργυ­ρος) και από τα τουρ­κι­κά κανό­νια (χαλ­κός). Στις 17 Ιου­νί­ου 1831 τυπώ­θη­κε και το πρώ­το χάρ­τι­νο χρή­μα με από­φα­ση του Κυβερ­νή­τη, χωρίς όμως επιτυχία.

Δραχμή του 1833

Μετά την ενθρό­νι­ση του Όθω­να το 1833 τα νομί­σμα­τα που είχαν εκδο­θεί και κυκλο­φο­ρή­σει επί Καπο­δί­στρια απο­σύρ­θη­καν από την κυκλο­φο­ρία. Στις 8 Φεβρουα­ρί­ου εισή­χθη νέα νομι­σμα­τι­κή μονά­δα, η δραχ­μή (νόμι­σμα του αρχαί­ου ελλη­νι­κού κόσμου) αντί του φοί­νι­κα. Με το ίδιο διά­ταγ­μα, τα νέα νομί­σμα­τα διαι­ρέ­θη­καν σε τρεις κατη­γο­ρί­ες: αργυ­ρά, χρυ­σά και χάλ­κι­να. Οι πρώ­τες δραχ­μές τυπώ­θη­καν στο Μόνα­χο και από το 1836 έως το 1858 τυπώ­νο­νταν στο Νομι­σμα­το­κο­πείο Αθη­νών. Με το βασι­λι­κό διά­ταγ­μα της 12ης Ιου­λί­ου 1843 το απο­κλει­στι­κό δικαί­ω­μα έκδο­σης χαρ­το­νο­μι­σμά­των δόθη­κε στη νεο­συ­στα­θεί­σα Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος, η οποία δια­τή­ρη­σε το προ­νό­μιο αυτό έως το 1928, οπό­τε ιδρύ­θη­κε η Τρά­πε­ζα της Ελλάδος.

Στις πρώ­τες μέρες της Κατο­χής, οι κατα­κτη­τές έθε­σαν σε κυκλο­φο­ρία παράλ­λη­λα με τη δραχ­μή, το Μάρ­κο Κατο­χής, τη λιρέ­τα Κατο­χής, τη μεσο­γεια­κή δραχ­μή, το βουλ­γα­ρι­κό λέβα και το αλβα­νι­κό φρά­γκο (29 Απρι­λί­ου 1941). Τα νομί­σμα­τα αυτά ήταν χωρίς αντί­κρυ­σμα και γρή­γο­ρα απο­σύρ­θη­καν από την κυκλο­φο­ρία (18 Ιου­λί­ου 1941).

Ο Κ. Σημίτης επιδεικνύει τα πρώτα ευρώ

Και φθά­νου­με στην αυγή της νέας χιλιε­τί­ας, όταν ο πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Σημί­της υπο­βάλ­λει αίτη­ση στα αρμό­δια θεσμι­κά όργα­να της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για την έντα­ξη της χώρας στη ζώνη του Ευρώ (9 Μαρ­τί­ου 2000). Την Πρω­το­χρο­νιά του 2002 μέσα σε πανη­γυ­ρι­κή ατμό­σφαι­ρα το ευρώ αντι­κα­θι­στά τη δραχ­μή ως νομι­σμα­τι­κή μονά­δα του ελλη­νι­κού κρά­τους. Τα δύο νομί­σμα­τα παρα­μέ­νουν σε παράλ­λη­λη κυκλο­φο­ρία έως τις 28 Φεβρουα­ρί­ου 2002, οπό­τε από την επο­μέ­νη η δραχ­μή απο­τε­λεί παρελ­θόν, ύστε­ρα από 169 χρό­νια κυκλοφορίας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο