Ο Φρίντριχ Ένγκελς και η Ελληνική Επανάσταση του ’21…

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Φρί­ντριχ Ένγκελς (Friedrich Engels, 1820–1895, Γερ­μα­νός): γιoς βιο­μη­χά­νου, αμφι­σβη­τί­ας του καπι­τα­λι­σμού, φιλό­σο­φος, δημο­σιο­γρά­φος, κοι­νω­νι­κός επι­στή­μο­νας που επε­ξερ­γά­στη­κε μαζί με τον Καρλ Μαρξ την θεω­ρία του επι­στη­μο­νι­κού κομου­νι­σμού και συνέ­γρα­ψε επί­σης μαζί του το Κομου­νι­στι­κό Μανι­φέ­στο και το Κεφά­λαιο. Γνω­στά όλα αυτά για τον Φ. Ένγκελς που πρό­σφα­τα Γερ­μα­νός γλύ­πτης δημιουρ­γός γλυ­πτού … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο Φρί­ντριχ Ένγκελς και η Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση του ’21….