Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Χάινριχ Χίμλερ και ένα ντοκουμέντο του αντιφασιστικού αγώνα

21 Μαΐ­ου 1945 Σε ηλι­κία 45 χρό­νων, ο άλλο­τε αρχη­γός των Ες Ες και της Γκε­στά­πο, Χάιν­ριχ Χίμ­λερ, αυτο­κτο­νεί στη φυλα­κή, προ­κει­μέ­νου να μη δικαστεί.

Πηγή «Η Ελεύθερη Δωδεκάνησος»: Ριζοσπάστης

Πηγή «Η Ελεύ­θε­ρη Δωδε­κά­νη­σος»: Ριζοσπάστης

Ενδια­φέ­ρον είναι πώς παρου­σιά­ζε­ται η είδη­ση για τη σύλ­λη­ψη του Χίμ­λερ από την εφη­με­ρί­δα κρα­του­μέ­νων του Ντα­χού­ου «Η Ελεύ­θε­ρη Δωδε­κά­νη­σος»«Συνε­λή­φθη κοντά στη Βρέ­μη, με πολι­τι­κή ενδυ­μα­σία ο Χίμ­λερ . Κατά τη διάρ­κεια της ανα­κρί­σε­ώς του κατά­πιε ένα μαύ­ρο χάπι το οποίο τον οδή­γη­σε εις τον θάνα­τον παρά την προ­σπά­θεια των αρχών να τον δια­σώ­σουν». Λίγο παρα­κά­τω σημειώ­νε­ται: «Ο Αρχ. του 3ου Ράιχ πολ­λές φορές διε­κή­ρυ­ξε ότι θα βασι­λεύ­σει χίλια χρό­νια, δηλα­δή το σύστη­μά του και η Γερ­μα­νία, δε βασί­λευ­σε όμως παρά μόνο 4.480 μέρες».

Ο Χίμ­λερ αυτο­κτό­νη­σε κατά τη διάρ­κεια εξέ­τα­σης του από Βρε­τα­νό για­τρό, δαγκώ­νο­ντας μία κάψου­λα με κυά­νιο και κατα­πί­νο­ντας τη θανα­τη­φό­ρα ουσία που περιεί­χε. To νού­με­ρο δύο του Τρί­του Ράιχ συνε­λή­φθη από μία βρε­τα­νι­κή περί­πο­λο κοντά στο Αμβούρ­γο, στις 21 Μαΐ­ου, καθώς προ­σπα­θού­σε να δια­φύ­γει από τα χέρια των Συμ­μά­χων, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πλα­στά έγγρα­φα με το όνο­μα Χάιν­ριχ Χίτσινγκερ.

Πηγή φωτό: Καθη­με­ρι­νή (Το σώμα του Χάιν­ριχ Χίμ­λερ, αρχη­γού των SS και ενός από τους ισχυ­ρό­τε­ρους άνδρες της Ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας, κεί­τε­ται στο πάτω­μα αίθου­σας εξε­τά­σε­ων του βρε­τα­νι­κού στρα­τού στη Γερ­μα­νία, 23 Μαΐ­ου 1945)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο