Ο Χάινριχ Χίμλερ και ένα ντοκουμέντο του αντιφασιστικού αγώνα

21 Μαΐ­ου 1945 Σε ηλι­κία 45 χρό­νων, ο άλλο­τε αρχη­γός των Ες Ες και της Γκε­στά­πο, Χάιν­ριχ Χίμ­λερ, αυτο­κτο­νεί στη φυλα­κή, προ­κει­μέ­νου να μη δικα­στεί. Ενδια­φέ­ρον είναι πώς παρου­σιά­ζε­ται η είδη­ση για τη σύλ­λη­ψη του Χίμ­λερ από την εφη­με­ρί­δα κρα­του­μέ­νων του Ντα­χού­ου «Η Ελεύ­θε­ρη Δωδε­κά­νη­σος»: «Συνε­λή­φθη κοντά στη Βρέ­μη, με πολι­τι­κή ενδυ­μα­σία ο Χίμ­λερ . Κατά τη διάρ­κεια της ανα­κρί­σε­ώς του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ο Χάιν­ριχ Χίμ­λερ και ένα ντο­κου­μέ­ντο του αντι­φα­σι­στι­κού αγώ­να.