Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο …χάρτης της επιστροφής στο ποδόσφαιρο

Τα επαγ­γελ­μα­τι­κά πρω­τα­θλή­μα­τα ποδο­σφαί­ρου σε όλη την Ευρώ­πη προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για την…επιστροφή τους μετά την ανα­γκα­στι­κή δια­κο­πή εξαι­τί­ας του κορο­νοϊ­ού. Αυτή είναι η εικό­να της κατά­στα­σης στην Ευρώ­πη, όπως την περιέ­γρα­ψε το Reuters, με ανα­φο­ρά σε όλα τα πρω­τα­θλή­μα­τα της ηπεί­ρου μας:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η σεζόν της Bundesliga θα ξαναρ­χί­σει αύριο , 16 Μαΐ­ου, όπως έκα­νε γνω­στό η γερ­μα­νι­κή ομο­σπον­δία (DFL), καθι­στώ­ντας το, ως πρώ­το μεγά­λο ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα που θα ξαναρ­χί­σει εν μέσω της παν­δη­μί­ας. Η DFL είπε ότι η σεζόν θα συνε­χι­στεί με αυστη­ρά πρω­τό­κολ­λα υγεί­ας, χωρίς να επι­τρέ­πο­νται θεα­τές στα γήπε­δα. Οι ημι­τε­λι­κοί του γερ­μα­νι­κού Κυπέλ­λου θα διε­ξα­χθούν στις 9 και 10 Ιου­νί­ου, με τον τελι­κό να έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις 4 Ιουλίου.

ΑΓΓΛΙΑ: Οι 20 ομά­δες της Premier League έχουν συζη­τή­σει τα σχέ­δια για επα­νά­λη­ψη προ­πο­νή­σε­ων τον Μάιο, από την Δευ­τέ­ρα, ακο­λου­θού­με­νες από μια πιθα­νή επι­στρο­φή στη δρά­ση τον Ιού­νιο. Ωστό­σο δεν μπο­ρεί να ληφθεί κανέ­να μέτρο έως ότου η κυβέρ­νη­ση απο­φα­σί­σει περαι­τέ­ρω άρση περιο­ρι­στι­κών μέτρων. Οι σύλ­λο­γοι ενη­με­ρώ­θη­καν ότι μια ενδε­χό­με­νη επα­νά­λη­ψη των αγώ­νων, θα γίνει μόνο σε ουδέ­τε­ρες έδρες, εγκε­κρι­μέ­νες από άπο­ψη υγεί­ας και ασφά­λειας, αλλά παρα­μέ­νουν αισιό­δο­ξοι ότι μπο­ρούν ακό­μα να βρε­θεί τρό­πους αυτό να αλλάξει.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Η La Liga δήλω­σε στις 4 Μαΐ­ου ότι οι ομά­δες της πρώ­της και της δεύ­τε­ρης κατη­γο­ρί­ας θα μπο­ρού­σαν να ξεκι­νή­σουν προ­πό­νη­ση σύμ­φω­να με ένα πρω­τό­κολ­λο που είχε συμ­φω­νή­σει με τις αθλη­τι­κές και υγειο­νο­μι­κές αρχές της Ισπα­νί­ας. Ελπί­ζει να συνε­χι­στεί το πρω­τά­θλη­μα τον Ιούνιο.

ΙΤΑΛΙΑ: Εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει αμφι­βο­λία για το εάν η Serie A μπο­ρεί να επα­νεκ­κι­νή­σει, με υπουρ­γούς της κυβέρ­νη­σης, την ιτα­λι­κή ομο­σπον­δία, το πρω­τά­θλη­μα Serie A και τους συλ­λό­γους να δίνουν αντι­κρουό­με­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Οι σύλ­λο­γοι θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να ξεκι­νή­σουν ομα­δι­κή προ­πό­νη­ση από τις 18 Μαΐ­ου, αλλά το ιατρι­κό πρω­τό­κολ­λο της ιτα­λι­κής ομο­σπον­δί­ας , το οποίο περι­γρά­φε­ται ως «ανε­παρ­κές» από τον υπουρ­γό Αθλη­τι­σμού Βιτσέν­ζο Σπα­ντα­φό­ρα παρα­μέ­νει ένα κρί­σι­μο σημείο. Οι σύλ­λο­γοι της Serie A ψήφι­σαν υπέρ της επα­νέ­ναρ­ξης της σεζόν στις 13 Ιου­νί­ου εν ανα­μο­νή της έγκρι­σης της κυβέρνησης.

ΓΑΛΛΙΑ: Η σεζόν ακυ­ρώ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση και η Παρί ΣΖ ανα­δεί­χθη­κε πρω­ταθ­κλή­τρια. Η Λιόν ανέ­φε­ρε ότι θα απαι­τή­σει απο­ζη­μί­ω­ση μετά τον ευρω­παί­κό της απο­κλει­σμό. Αμιέν και Του­λούζ απεί­λη­σαν επί­σης να κινή­σουν νομι­κή δράση.

ΕΛΛΑΔΑ: Οι παί­κτες μερι­κών από τους 14 συλ­λό­γους της ελλη­νι­κής Super League ξεκί­νη­σαν προ­πό­νη­ση σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους σε μικρά γκρουπ στις 5 Μαΐ­ου ακο­λου­θώ­ντας αυστη­ρούς κανό­νες κοι­νω­νι­κής από­στα­σης. Οι ομά­δες ελπί­ζουν ότι η σεζόν θα συνε­χι­στεί στις 14 Ιου­νί­ου εν ανα­μο­νή άδειας από την κυβέρνηση.

ΚΥΠΡΟΣ: Εκπρό­σω­πος της ομο­σπον­δί­ας δήλω­σε στο Reuters ότι το διοι­κη­τι­κό του συμ­βού­λιο θα συνέλ­θει τις επό­με­νες ημέ­ρες για να συζη­τή­σει την επα­νά­λη­ψη των αγώ­νων. Οι ομά­δες μπο­ρούν να ξεκι­νή­σουν τις προ­πο­νή­σεις από τις 18 Μαΐ­ου αλλά μόνο σε ανοι­χτούς χώρους και πρέ­πει να ακο­λου­θούν τους κανό­νες απόστασης.…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο