Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «χάρτης» της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης — Τα ποσοστά των υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης

Πέντε από τις 13 Περι­φέ­ρειες όλης της χώρας «κλεί­δω­σε» από την πρώ­τη Κυρια­κή των εκλο­γών η ΝΔ, όπου οι υπο­ψή­φιοί της εξε­λέ­γη­σαν με από­λυ­τη πλειοψηφία.

Σύμ­φω­να με τα μέχρι τώρα επί­ση­μα στοι­χεία του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών πρό­κει­ται για τις περι­φέ­ρειες Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με τον Από­στο­λο Τζι­τζι­κώ­στα που έλα­βε το 61,97% των ψήφων και το οποίο είναι το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό πανελ­λα­δι­κά στις χθε­σι­νές περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές του α΄ γύρου. Επί­σης, της Ηπεί­ρου με τον Αλέ­ξαν­δρο Καχρι­μά­νη (57,05%), Θεσ­σα­λί­ας με τον Κώστα Αγο­ρα­στό ( 55,46%), Νοτί­ου Αιγαί­ου με τον Γιώρ­γο Χατζη­μάρ­κο (54,25%) και Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας με τον Γιώρ­γο Κασα­πί­δη (52,5%). Όλοι τους είχαν εκλε­γεί περι­φε­ρειάρ­χες και το 2014, εκτός του κ. Κασα­πί­δη, ο οποί­ος νίκη­σε από τον πρώ­το γύρο τον νυν περι­φε­ρειάρ­χη Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας Θεό­δω­ρο Καρυ­πί­δη που στη­ρι­ζό­ταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κρή­τη, επα­νε­ξε­λέ­γη περι­φε­ρειάρ­χης ο Σταύ­ρος Αρνα­ου­τά­κης με 60,85 %, ο οποί­ος είχε την στή­ρι­ξη του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπο­ψή­φιοι που έχουν τη στή­ρι­ξη του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος στις υπό­λοι­πες επτά περι­φέ­ρειες που θα κρι­θούν την ερχό­με­νη Κυρια­κή, είναι η νυν περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρένα Δού­ρου, που έλα­βε 19,71%, με τον Γιώρ­γο Πατού­λη που έχει την στή­ρι­ξη της ΝΔ να έχει λάβει το 37, 65% των ψήφων και ο νυν περι­φε­ρειάρ­χης Ιονί­ων Νήσων Θόδω­ρος Γαλια­τσά­τος που πήρε 22,48% αλλά προ­πο­ρεύ­ε­ται με 29,13% η Κρά­τσα Τσα­γα­κα­ρο­πού­λου Ρόδη, που έχει τη στή­ρι­ξη της ΝΔ. Επί­σης το κυβερ­νών κόμ­μα στη­ρί­ζει μαζί με το ΚΙΝΑΛ τον νυν περι­φε­ρειάρ­χη Δυτι­κής Ελλά­δας Από­στο­λο Κατσι­φά­ρα, στέ­λε­χος του δεύ­τε­ρου κόμ­μα­τος, ο οποί­ος χθες ήρθε δεύ­τε­ρος (33,22%) με πρώ­το τον Νεκτά­ριο Φαρ­μά­κη (35,71%), που υπο­στη­ρί­ζε­ται από τη ΝΔ. Η ΝΔ «διεκ­δι­κεί» και τις υπό­λοι­πες Περι­φέ­ρειες. Στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία ‑Θρά­κη στον β΄γύρο των εκλο­γών θα ανα­με­τρη­θούν ο νυν περι­φε­ρειάρ­χης Χρή­στος Μέτιος (34,25%) που είχε την επί­ση­μη στή­ρι­ξή της και ο Χρι­στό­δου­λος Τοψί­δης (30,17%), επί­σης προ­ερ­χό­με­νος από τη ΝΔ. Στο Β. Αιγαίο η νυν περι­φε­ρειάρ­χης που είχε και τη στή­ρι­ξη της ΝΔ Χρι­στιά­να Καλο­γή­ρου (30,99) με τον επί­σης προ­ερ­χό­με­νο από τη ΝΔ Κώστα Μου­τζού­ρη (24,04%). Στην Περι­φέ­ρεια Πελο­πον­νή­σου, ο μέχρι πρό­τι­νος δήμαρ­χος της Καλα­μά­τας, που έχει και την στή­ρι­ξη της ΝΔ, Πανα­γιώ­της Νίκας (34,19%) και ο νυν περι­φε­ρειάρ­χης Πέτρος Τατού­λης (34,10), ενώ στη Στε­ρεά Ελλά­δα ο Φάνης Σπα­νός (29,35%), που επί­σης είχε τη στή­ρι­ξη της ΝΔ, με τον Από­στο­λο Γκλέ­τσο (24,26%) που το 2014 είχε εκλε­γεί δήμαρ­χος Στυλίδας.

Τα ποσοστά των υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης

Περι­φέ­ρεια  Αττι­κής Γιάν­νης Πρω­τού­λης 8,28%

Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας Σωτή­ρης Αβρα­μό­που­λος 5,65%

Περι­φέ­ρεια Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης Δημή­τρης Παπα­το­λί­δης 5,36%

Περι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου Γιώρ­γος Πρέν­τζας 5,93%

Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας Τάσος Τσια­πλές 7,05%

Περι­φέ­ρεια Νοτί­ου Αιγαί­ου Γιάν­νης Ντου­νια­δά­κης 5,98%

Περι­φέ­ρεια  Β. Αιγαί­ου Σταύ­ρος Τάσ­σος 10,62%

Περι­φέ­ρεια  Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας Θανά­σης Χαστάς 4,60%

Περι­φέ­ρεια  Κρή­της Μανώ­λης Συντυ­χά­κης 6,43%

Περι­φέ­ρεια  Ιονί­ων Νήσων Αλε­ξάν­δρα Μπα­λού 11,94%

Περι­φέ­ρεια  Δυτι­κής Ελλά­δας Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος 8,04%

Περι­φέ­ρεια Πελο­πον­νή­σου Νίκος Γόντι­κας 4,69%

Περι­φέ­ρεια  Στε­ρε­άς Ελλά­δας Κώστας Μπασ­δέ­κης 5,68%

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο