Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Χοσέ Μαρτί και το «ελληνικό στοιχείο», του Χοσέ Οριόλ Μαρέρο Μαρτίνες

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις εκδό­σεις «Τόπος» το βιβλίο «Ο Χοσέ Μαρ­τί και το “ελλη­νι­κό στοι­χείο”» που υπο­γρά­φει ο Χοσέ Οριόλ Μαρέ­ρο Μαρ­τί­νες (José Oriol Marrero Martί­nez), πρό­ξε­νος της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλάδα.

Ο Χοσέ Μαρ­τί (1853–1895), εθνι­κός ήρω­ας της Κού­βας, ήταν µια πολύ­πλευ­ρη προ­σω­πι­κό­τη­τα: ποι­η­τής, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, διη­γη­µα­το­γρά­φος, εκδό­της, χαρι­σµα­τι­κός δηµο­σιο­γρά­φος, µετα­φρα­στής και επα­να­στά­της. Πολύ­γλωσ­σος, πολυ­τα­ξι­δε­µέ­νος και βαθιά διε­θνι­στής καθώς «πατρί­δα του ήταν η ανθρω­πό­τη­τα». Στα άρθρα του, που δηµο­σιεύ­τη­καν σε δεκά­δες ισπα­νό­φω­νες εφη­µε­ρί­δες, καθώς και σε άλλα κεί­µε­νά του, συνα­ντά­µε εκα­το­ντά­δες ανα­φο­ρές σε πρό­σω­πα, µυθο­λο­γι­κά και υπαρ­κτά, και τόπους της αρχαί­ας και της σύγ­χρο­νης Ελλά­δας. Αυτές οι ανα­φο­ρές απο­τέ­λε­σαν την πρώ­τη ύλη της πρω­το­πο­ρια­κής µελέ­της του Χοσέ Οριόλ Μαρέ­ρο Μαρτίνες.

Η αγά­πη του Μαρ­τί για το «ελλη­νι­κό στοι­χείο» δεν έχει σχέ­ση µε τον τυπι­κό «φιλελ­λη­νι­σµό», αλλά κυρί­ως είναι µια ανα­ζή­τη­ση του οικου­µε­νι­κού και δια­χρο­νι­κού χαρα­κτή­ρα του ελλη­νι­κού πολι­τι­σµού. Ταυ­τό­χρο­να, το έργο αυτό είναι µια τοι­χο­γρα­φία του 19ου αιώ­να, καθώς από τις σελί­δες του περ­νούν ο λόρ­δος Μπάι­ρον, ο ∆ιονύ­σιος Σολω­µός, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Ερρί­κος Σλί­µαν, η Σάρα Μπερ­νάρ και άλλοι πολ­λοί. Από τη νεό­δµη­τη γέφυ­ρα του Μπρού­κλιν, ταξι­δεύ­ει στη Θήβα την επτά­πυ­λη, καθώς ο δηµο­σιο­γρά­φος «πρέ­πει να γνω­ρί­ζει από το σύν­νε­φο µέχρι το µικρό­βιο, από τον Οµάρ Καγιάµ µέχρι τον Παστέρ».

Με αφο­ρµή τις πολιορ­κί­ες του Μεσο­λογ­γί­ου και τη µάχη των Θερµο­πυ­λών, ο Μαρ­τί απο­θε­ώ­νει την αντί­στα­ση όλων των λαών στον ξένο κατα­κτη­τή, έναν αγώ­να στον οποίο ο ίδιος έδω­σε τη ζωή του πεθαί­νο­ντας στη µάχη «µε το πρό­σω­πο στρα­µµέ­νο στον ήλιο».

O Χοσέ Μαρ­τί και το «ελλη­νι­κό στοιχείο»
Μαρέ­ρο Μαρ­τί­νες Χοσέ Οριόλ
Μετά­φρα­ση: Κακλα­μα­νά­κη Ντί­να — Κων­στα­ντί­νου Λουκία
Σελ.: 440
Σχή­μα: 17 x 24
ISBN: 978–960-499–376‑5.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο