Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Χο Τσι Μινχ στην Έδεσσα

Προ­το­μή του Βιετ­να­μέ­ζου κομ­μου­νι­στή ηγέ­τη, ήρωα του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού αγώ­να του Βιετ­νάμ, Χο Τσι Μινχ θα στη­θεί στην Έδεσσα.

Αυτό ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας κατά την διάρ­κεια της προ διη­μέ­ρου επί­σκε­ψής του στην ασια­τι­κή χώρα.

Σε δηλώ­σεις του ο κ. Δέν­διας ανέ­φε­ρε: «Και κάτι το οποίο συν­δέ­ει τις δύο χώρες και δεν είναι ευρύ­τε­ρα γνω­στό: ο Πρό­ε­δρος Χο Τσι Μινχ, ο ιδρυ­τής του Βιετ­νάμ, πολέ­μη­σε στο Μακε­δο­νι­κό Μέτω­πο την περί­ο­δο ’16-’17 στις τάξεις του γαλ­λι­κού στρα­τού. Συμ­φω­νή­σα­με, λοι­πόν, να υπάρ­ξει προ­το­μή του στην Έδεσ­σα, η οποία να ανα­δει­κνύ­ει αυτό το γεγο­νός. Και, επί­σης, συζη­τή­σα­με για τη μετα­φο­ρά της τέφρας του Έλλη­να μαχη­τή Σαρα­ντί­δη, ο οποί­ος πολέ­μη­σε με τον Βιετ­να­μι­κό στρα­τό κατά τον πόλε­μο της Βιετ­να­μι­κής Ανε­ξαρ­τη­σί­ας, και τον οποίο οι Βιετ­να­μέ­ζοι θυμού­νται με αγάπη».

Πράγ­μα­τι, ο Νγκου­γιέν Σιν Κουνγκ (Χο Τσι Μινχ) συμ­με­τεί­χε σε νεα­ρή ηλι­κία στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο μέσα από τις τάξεις του γαλ­λι­κού στρα­τού. Το γεγο­νός όμως αυτό είναι αμε­λη­τέο μπρο­στά στην ιστο­ρία του ως ηγέ­τη ενός απο τους λαμπρό­τε­ρους λαϊ­κούς επα­να­στα­τι­κούς αγώ­νες του 20ου αιώ­να, την αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή νίκη του βιετ­να­μέ­ζι­κου λαού ενά­ντια στους αμε­ρι­κά­νους κατακτητές.

Ο Χο Τσι Μινχ, ηγέ­της του ΚΚ Βιετ­νάμ, συνέ­δε­σε την κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία με τον εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να, οδη­γώ­ντας την χώρα του στην απο­α­ποι­κιο­ποί­η­ση και την σοσια­λι­στι­κή προοπτική.

Παρά τα προ­βλή­μα­τα, τις αντι­φά­σεις και τις μετέ­πει­τα παρε­κλίσ­σεις, η οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού στο Βιετ­νάμ του Χο Τσι Μινχ και των άλλων κομ­μου­νι­στών ηρώ­ων κατά­φε­ρε, επί πολ­λά χρό­νια, να πετύ­χει σπου­δαί­ες κατα­κτή­σεις. Πάνω από το 90% των ενη­λί­κων ξέφυ­γαν από τη μέγ­γε­νη του αναλ­φα­βη­τι­σμού, ποσο­στό πολύ υψη­λό­τε­ρο από αυτό στις περισ­σό­τε­ρες χώρες της Ασί­ας. Το σύστη­μα δημό­σιας υγεί­ας ήταν και παρα­μέ­νει από τα καλύ­τε­ρα στον κόσμο. Παρ’ όλη τη συστη­μα­τι­κή κατα­στρο­φή της γης του και τα απο­μει­νά­ρια του πολέ­μου, το Βιετ­νάμ έγι­νε από χώρα — εισα­γω­γέ­ας τρο­φί­μων, που κάθε τόσο έπα­σχε από ελλεί­ψεις, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εξα­γω­γείς ρυζιού στον κόσμο, ένα σημα­ντι­κό επί­τευγ­μα της αγρο­τι­κής επα­νά­στα­σης που ορα­μα­τι­ζό­ταν ο Χο Τσι Μινχ.

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, δια του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών, συμ­φώ­νη­σε στο στή­σι­μο προ­το­μής του Χο Τσι Μινχ στη Μακε­δο­νία, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια πτυ­χή της πορεί­ας του Βιετ­να­μέ­ζου κομ­μου­νι­στή ηγέτη.

Έστω κι’ έτσι, ας γίνει αυτό αφορ­μή να γνω­ρί­σουν περισ­σό­τε­ροι — ιδιαί­τε­ρα η νέα γενιά — το ποιος ήταν ο Χο Τσι Μινχ και ποια η συμ­βο­λή του στην υπό­θε­ση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο