Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Banksy ξαναχτύπησε μετά από 5 χρόνια: Free Zehra Dogan (ΦΩΤΟ)

Μετά από πέντε ολό­κλη­ρα χρό­νια,  ο Banksy είναι ξανά στους δρό­μους της Νέας Υόρ­κης. Πριν λίγες ημέ­ρες εντο­πί­στη­κε το «σήμα κατα­τε­θέν» του, ένας αρου­ραί­ος, ζωγρα­φι­σμέ­νος πάνω σε ένα ρολόι τοί­χου, στην πρό­σο­ψη ενός υπό κατε­δά­φι­ση κτι­ρί­ου, το οποίο στο παρελ­θόν φιλο­ξε­νού­σε μια τρά­πε­ζα κι ένα ταχυδρομείο.

bansky2

Τώρα, δεύ­τε­ρη αστι­κή παρέμ­βα­σή του. Καθα­ρά πολι­τι­κή τού­τη τη φορά: σε συνερ­γα­σία με τον καλ­λι­τέ­χνη δρό­μου Borf, μια τερά­στια τοι­χο­γρα­φία, σε όλη την έκτα­ση του τοί­χου, γωνία Houston Street και Bowery στο Μαν­χά­ταν. Γραμ­μές που κάνουν οι φυλα­κι­σμέ­νοι στους τοί­χους του κελιού τους για να μετρούν τις μέρες εγκλει­σμού τους. Συμ­βο­λι­κά, μετρού­νται οι μέρες στη φυλα­κή της Τουρ­κά­λας ζωγρά­φου Ζέχρα Ντο­γάν, η οποία εκτί­ει ποι­νή κάθειρ­ξης σχε­δόν τριών ετών εξαι­τί­ας ενός πίνα­κά της.

bansky3

Η Ζέχρα Ντο­γάν, η οποία εργά­στη­κε στο παρελ­θόν και ως αντα­πο­κρί­τρια στο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο Dicle — το έχουν κλεί­σει — έκα­νε το έργο της το 2016. Στο έργο απει­κο­νί­ζο­νται τουρ­κι­κές δυνά­μεις ασφα­λεί­ας να επι­χει­ρούν κατά του PKKσε κουρ­δι­κή πόλη το 2015: με βάση μια φωτο­γρα­φία, κτί­ρια είναι πλέ­ον ερεί­πια, του­λί­πες καπνού υψώ­νο­νται, συγκε­ντρω­μέ­να στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα, όλα στο πλαί­σιο της εκκα­θά­ρι­σης των πόλε­ων της νοτιο­α­να­το­λι­κής Τουρ­κί­ας από μαχη­τές του PKK.

bansky

Αυτό το οποίο το 2ο Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο στη Μαρ­ντίν θεώ­ρη­σε κολά­σι­μο στον πίνα­κα της Ντο­γάν ήταν ότι υπήρ­χαν τουρ­κι­κές σημαί­ες σε κάποιες προ­σό­ψεις κτι­ρί­ων που δεν είχαν καταρ­ρεύ­σει (όπως υπήρ­χαν και στη φωτο­γρα­φία με βάση την οποία δού­λε­ψε η ζωγράφος).

bansky5

Σε κάποιο σημείο της τοι­χο­γρα­φί­ας στο Μαν­χά­ταν, αντί τις συνή­θεις τέσ­σε­ρις κάθε­τες γραμ­μές και μία πέμ­πτη, δια­γώ­νια, με τις οποί­ες μετρά­ται ο χρό­νος εγκλει­σμού, ο Banksy πίσω από τις τέσ­σε­ρις κάθε­τες έχει ζωγρα­φί­σει το πρό­σω­πο της Ζέχρα σαν πίσω από κάγκε­λα φυλα­κής να κοι­τά έξω, με τα χέρια της να κρα­τούν την πρώ­τη γραμ­μή που είναι κάγκε­λο και την τέταρ­τη που είναι κρα­γιόν ζωγρά­φου. Ποστά­ρο­ντας στον λογα­ρια­σμό του στο Instagram φωτο­γρα­φί­ες αυτής της τοι­χο­γρα­φί­ας και του πίνα­κα της Ζέχρα Ντο­γάν, ο Banksy ενθαρ­ρύ­νει εμάς ποστά­ρου­με στους δικούς μας λογα­ρια­σμούς το έργο της, κάνο­ντας tag τον Τούρ­κο Πρό­ε­δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, ο οποί­ος είναι ιδιαί­τε­ρα ενερ­γός σε αυτό το μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

bansky7

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο