Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Jeff Bezos της Amazon «για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης» κόβει την ασφάλιση σε 1.900 εργαζόμενους

Bezos … μην πάει το μυα­λό σας σε Έλλη­να ομο­γε­νή, που «μας βοή­θη­σε» ή θα μας «βοη­θή­σει» ποι­κι­λο­τρό­πως ως χώρα για μια προ­νο­μια­κή σχέ­ση με τούς εκά­στο­τε «καλούς» ή «κακούς» -“δια­βο­λι­κά” ή μη, Αμερικάνους…
(βλ.) Πόλ Σαρ­μπά­νης, Μάικ Σωτήρ­χος, Ολυ­μπία Σνό­ου, Μάικ Δου­κά­κης, Τζον Κατσι­μα­ντί­δης, Άλεξ Σπα­νός, (πατέ­ρας) Ρόμπερτ Στε­φα­νό­που­λος, Άντζε­λο Τσα­κό­που­λος, Φίλιπ­πα Κρί­στο­φερ, Πανί­κος Παπα­νι­κο­λά­ου, Αλέ­ξης Καρ­λού­τσος … Σπύ­ρος Άγκνιου κά.

Amazon.com Logo.svg

Ο Τζέ­φρυ Μπέ­ζος (Jeffrey Preston “Jeff” Bezos), γνω­στός ως Τζεφ Μπέ­ζος, που δεν δια­κρί­θη­κε ποτέ για τις επι­δό­σεις του στο σχο­λείο, ούτε απο­τέ­λε­σε «παι­δί θαύ­μα», είναι Κου­βα­νέ­ζι­κης κατα­γω­γής (από μάνα ισπα­νί­δα) και κατά wiki «Αμε­ρι­κα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας της τεχνο­λο­γί­ας και του λια­νι­κού εμπο­ρί­ου, επεν­δυ­τής, επι­στή­μο­νας της πλη­ρο­φο­ρι­κής και (ΣΣ |> φυσι­κά) φιλάν­θρω­πος» (sic!!).
Είναι γνω­στός ως ιδρυ­τής, πρό­ε­δρος και διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Amazon.com
Τα υπό­λοι­πα «επι­χει­ρη­μα­τι­κά ενδια­φέ­ρο­ντα» του Μπέ­ζος, περι­λαμ­βά­νουν την αερο­δια­στη­μι­κή και τις εφη­με­ρί­δες.
Είναι ο ιδρυ­τής και κατα­σκευ­στής της εται­ρεί­ας Blue Origin, (2000) που πραγ­μα­το­ποί­η­σε δοκι­μα­στι­κές πτή­σεις στο διά­στη­μα (2015) κάνο­ντας και σχέ­δια για δια­στη­μι­κές πτή­σεις ανθρώ­πων (2015).
Το 2013 αγό­ρα­σε την εφη­με­ρί­δα «The Washington Post», ενώ η «Bezos Expeditions» δια­χει­ρί­ζε­ται έναν απροσ­διό­ρι­στο αριθ­μό «επι­χει­ρη­μα­τι­κών επενδύσεων».
Το 2017, ο Μπέ­ζος ξεπέ­ρα­σε τον Μπιλ Γκέιτς και έγι­νε ο πλου­σιό­τε­ρος άνθρω­πος του κόσμου (εκτι­μώ­με­νη περιου­σία 90 δις $) και σήμε­ρα …πέντε πάνω πέντε κάτω ο Τζεφ είναι (πάντα πλου­σιό­τε­ρος και «ο πλου­σιό­τε­ρος) , με περιου­σία που ξεπερ­νά­ει τα 138 δις $.

Η είδηση

Ο Jeff Bezos, ο πλου­σιό­τε­ρος άνθρω­πος στον κόσμο, κόβει τις παρο­χές ασφά­λι­σης υγεί­ας εργα­ζο­μέ­νων (1.900 άτο­μα) μερι­κής απα­σχό­λη­σης στην Whole Foods. 
Οι περι­κο­πές αφο­ρούν τα πιο ασθε­νή και κακο­πλη­ρω­μέ­να στρώ­μα­τα, τους μερι­κής απα­σχό­λη­σης, που εργά­ζο­νται γύρω στις 20 ώρες την εβδο­μά­δα.

«Είμαι σε κατά­στα­ση σοκ», είπε ένας υπάλ­λη­λος, σύμ­φω­να με την Salon
«Δου­λεύω εδώ 15 χρό­νια και γι’ αυτό ακρι­βώς κρα­τάω αυτό το πόστο, με την ελπί­δα για κάτι καλύτερο»

Η εται­ρεία που ανή­κει στον Bezos δήλω­σε ότι μειώ­νει τις παρο­χές «για την καλύ­τε­ρη κάλυ­ψη των ανα­γκών της επι­χεί­ρη­σής μας και τη δημιουρ­γία ενός πιο δίκαιου και απο­δο­τι­κού μοντέ­λου προ­γραμ­μα­τι­σμού» (sic!!), σύμ­φω­να με το Business Insider.

Τα σχό­λια των media:
Η από­φα­ση προ­κά­λε­σε οργή και αηδία στο Twitter. Ο γερου­σια­στής Bernie Sanders (SS |> Μπέρ­ναρντ «Μπέρ­νι» Σάντερς, που ήταν και υπο­ψή­φιος πρό­ε­δρος το 2016) κάλε­σε τον Bezos «να αφή­σει την απλη­στία του» (!!)
Bernie Sanders — ✔ @BernieSanders
Ο Jeff Bezos έχει μια περιου­σία πάνω από 110 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια. Η Amazon δεν πλη­ρώ­νει ομο­σπον­δια­κούς φόρους εισο­δή­μα­τος. ($ 0,00) Ωστό­σο, ο Bezos απλά έκο­ψε την υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη σε 2.000 εργα­ζό­με­νους του κλά­δου τρο­φί­μων.
Αυτή είναι η απλη­στία της απληστίας.
Πρέ­πει να ανα­γκά­σου­με τους πλού­σιους να πλη­ρώ­σουν το δίκαιο μερί­διο τους και να εγγυ­η­θούν την υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη σε όλους.
Ακό­μη και μετά δια­ζύ­γιό του (βλ. και εδώ) ο Bezos έχει πάνω από 114 δις $. Έτσι θα μπο­ρού­σε να δώσει σε κάθε έναν από αυτούς τους 1.900 εργα­ζό­με­νους 500.000 δολά­ρια $ και εξα­κο­λου­θεί να έχει 113 δις $ ! - εδώ γελάνε
Η Γερου­σια­στής Elizabeth Warren (πάντα στο στο Twitter) επε­σή­μα­νε ότι ο Bezos προ­σχώ­ρη­σε πρό­σφα­τα και σε άλλες εται­ρεί­ες με δέσμευ­ση (ΣΣ |> «in a pledge») να «επεν­δύ­σει» σε νέες προ­σλή­ψεις εργα­ζό­με­νων.
«Ο Jeff Bezos δεσμεύ­τη­κε να προ­σφέ­ρει τα σημα­ντι­κά οφέ­λη των υπαλ­λή­λων του — ακρι­βώς πριν η Whole Foods μειώ­σει τα οφέ­λη υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης για εκα­το­ντά­δες εργαζόμενους».
Μερι­κοί άλλοι «εξε­πλά­γη­σαν» με τον Bezos ‑του μετέ­φε­ραν μάλι­στα την «έκπλη­ξη»!!, σημειώ­νο­ντας ότι το 2014, αφού απέ­κτη­σε την “The Washington Post”, έκο­ψε τις συντα­ξιο­δο­τι­κές παρο­χές (ΣΣ|> «cut retirement benefits»)

[πηγή]look out

ΣΣ |>
Αφού ξεπε­ρά­σα­με την αγω­νία μας -λες να; μήπως τελι­κά ο Bezos ‑φέρ­νο­ντας τα πάνω κάτω, καθ’ υπό­δει­ξη Bernie Sanders έδω­σε τελι­κά σε κάθε έναν από τους 1.900 εργα­ζό­με­νους 500.000 $ …114 δις$ — 1.900Χ500.000- 950.000.000 …950 εκα­τομ$, οπό­τε ξέμει­νε με 113 δις $ και δια­πι­στώ­σα­με πως, δυστυ­χώς για τους αφε­λείς και τους σε δια­τε­ταγ­μένη υπη­ρε­σία δεν το έκα­νε, να πάμε λίγο στο θέμα μας, «ποιο θέμα μας»; που έλε­γε και ο πάλαι ποτέ καλός Χάρυ Κλυν

Amazon time

Οι γαλέρες της «Amazon»

Το δια­δι­κτυα­κό μονο­πώ­λιο, συχνά-πυκνά σερ­βί­ρει σαν χαρ­μό­συ­νη είδη­ση, ότι «θα προ­σλά­βει μέσα στο επό­με­νο διά­στη­μα» 10άδες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους στις 15 τερά­στιες απο­θή­κες και κέντρα συγκέ­ντρω­σης εμπο­ρευ­μά­των στις ΗΠΑ και πάνω από 100 στον υπό­λοι­πο κόσμο (αρκε­τές από αυτές στην Ευρώπη)

Βέβαια η «Amazon» και τα ΜΜΕ, μιλά­νε για παχυ­λούς μισθούς απο­κρύ­πτο­ντας πως

  • Οι περισ­σό­τε­ρες αφο­ρούν θέσεις ημια­πα­σχό­λη­σης,
  • Τα περισ­σό­τε­ρα εργο­τά­ξια της, είναι αλη­θι­νά κολα­στή­ρια,
  • Οι εργά­τες, πολ­λοί από τους οποί­ους απα­σχο­λού­νται ως ενοι­κια­ζό­με­νοι, δου­λεύ­ουν αστα­μά­τη­τα, με ελά­χι­στα δικαιώ­μα­τα -με μηδέν δικαιώ­μα­τα θα λέγα­με, για «τρεις κι εξήντα»,
  • Χωρίς Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργασίας 
  • Μέθο­δος γνώ­ρι­μη σε πολ­λά συνα­φή μονο­πώ­λια του χώρου που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στη «νέα οικο­νο­μία» του διαδικτύου.

Amazon 2

  • Στην πρω­το­πό­ρα στην και­νο­το­μία «Amazon», που συχνά απο­τε­λεί αντι­κεί­με­νο των ΜΜΕ για τα drones της που παρα­δί­δουν τα εμπο­ρεύ­μα­τα και τα ρομπότ που χρη­σι­μο­ποιεί στις εγκα­τα­στά­σεις της, ξέσπα­σαν μέσα στο καλο­καί­ρι απερ­γί­ες των εργα­ζο­μέ­νων σε Γερ­μα­νία και Ισπα­νία, οι οποί­ες μάλι­στα αντι­με­τω­πί­στη­καν με βίαιη κατα­στο­λή, διό­τι οι συν­θή­κες εργα­σί­ας μόνο με γαλέ­ρας μπο­ρούν να συγκρι­θούν, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως όταν ο γίγα­ντας του δια­δι­κτυα­κού εμπο­ρί­ου πλου­τί­ζει, αυτό γίνε­ται στις πλά­τες της υγεί­ας των εργαζομένων.
  • Η «Google» τρο­φο­δο­τεί τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό μέσω του προ­γράμ­μα­τος «Project Maven», το οποίο, σύμ­φω­να με τους εργα­ζό­με­νους της εται­ρεί­ας, χρη­σι­μο­ποιεί την Τεχνη­τή Νοη­μο­σύ­νη για να βοη­θά τα μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη να ξεχω­ρί­ζουν τους ανθρώ­πους από τα αντι­κεί­με­να. Πάνω από 4.000 εργα­ζό­με­νοι έχουν υπο­γρά­ψει κεί­με­νο, που ξεκί­νη­σε να κυκλο­φο­ρεί πριν από τρεις μήνες, με το οποίο ζητούν από την εται­ρεία να μην χρη­σι­μο­ποιεί τα εργα­λεία της Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης για να βοη­θά τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό να κατα­στή­σει τα μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη του πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά στην ταυ­το­ποί­η­ση των στό­χων τους, όπως ανα­φέ­ρουν τα αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενημέρωσης.
  • Η «Facebook» επι­δει­κνύ­ει εντυ­πω­σια­κή και­νο­το­μία στη χει­ρα­γώ­γη­ση της κοι­νής γνώ­μης, στο φακέ­λω­μα. Η υπό­θε­ση της «Cambridge Analytica», με τα δεδο­μέ­να 2,7 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων της ΕΕ να της παρα­δί­δο­νται με «ανάρ­μο­στο τρό­πο», είναι ακό­μα νωπή.
  • Μήπως στην Ελλά­δα στις εται­ρεί­ες Πλη­ρο­φο­ρι­κής και Τηλε­πι­κοι­νω­νιών, που βρί­σκο­νται στην αιχ­μή του δόρα­τος της και­νο­το­μί­ας, η κατά­στα­ση είναι καλύ­τε­ρη; Από το πιο μικρό τηλε­φω­νι­κό κέντρο μέχρι τα παγκό­σμια μεγα­θή­ρια της Πλη­ρο­φο­ρι­κής, οι εργο­δό­τες θέλουν τους εργα­ζό­με­νους ανορ­γά­νω­τους, φτη­νούς, «ευέ­λι­κτους».

Amazon Spain

Άκρατη εκμετάλλευση

Οι βάρ­βα­ρες εξο­ντω­τι­κές συν­θή­κες δου­λειάς που επι­βάλ­λει η «Amazon» στους εργα­ζο­μέ­νους της ήρθαν στο φως της δημο­σιό­τη­τας μετά από ρεπορ­τάζ από τα μέσα, όταν δημο­σιο­γρά­φος προ­σλή­φθη­κε στην εται­ρεία. Στο «Βήμα», 25/11/2013, γρά­φτη­καν τα εξής, σύμ­φω­να με έρευ­να του BBC με κρυ­φή κάμε­ρα σε απο­θή­κη της “Amazon” στη Βρε­τα­νία. Η κάμε­ρα κατέ­γρα­ψε τη νυχτε­ρι­νή βάρ­δια, κατά την οποία οι εργα­ζό­με­νοι καλού­νται να καλύ­ψουν ως και 18 χιλιό­με­τρα περ­πα­τώ­ντας. Από τον δημο­σιο­γρά­φο που έπια­σε δου­λειά στην απο­θή­κη, χωρίς να απο­κα­λύ­ψει την ταυ­τό­τη­τά του, ανα­με­νό­ταν να χει­ρί­ζε­ται μια παραγ­γε­λία κάθε 33 δευ­τε­ρό­λε­πτα. Ο δημο­σιο­γρά­φος ήταν ένας από τους 15.000 έκτα­κτους υπαλ­λή­λους που προ­σε­λή­φθη­σαν για να καλύ­ψουν την αυξη­μέ­νη ζήτη­ση των Χρι­στου­γέν­νων. Ο 23χρονος Ανταμ Λίτλερ έπια­σε δου­λειά στην απο­θή­κη της “Amazon ” στο Σουόν­σι. Προ­σε­λή­φθη ως “συλ­λέ­κτης”, δηλα­δή για να διεκ­πε­ραιώ­νει τις παραγ­γε­λί­ες από τα 74.000 μ2 του χώρου αποθήκευσης.

Μέσω ενός ακου­στι­κού, ο Λίτλερ ειδο­ποιού­νταν ποιο προ­ϊ­όν να βρει και να βάλει στο καρο­τσά­κι του. Για να το εντο­πί­σει του δίνο­νταν ορι­σμέ­να δευ­τε­ρό­λε­πτα και ο χρό­νος άρχι­ζε να μετρά­ει ανά­πο­δα. Αν έκα­νε λάθος ακου­γό­ταν ένας ήχος. Ημα­σταν μηχα­νές, ρομπότ. Συν­δέ­α­με το σκά­νερ μας και το κρα­τού­σα­με πάνω μας αλλά ήταν σαν να συν­δε­ό­μα­σταν εμείς οι ίδιοι”, είπε. Δε σκε­φτό­μα­σταν μόνοι μας, ίσως δεν μας εμπι­στεύ­ο­νταν για να σκε­φτό­μα­στε σαν ανθρώ­πι­να όντα, δεν ξέρω”. Το σκά­νερ του Λίτλερ κατέ­γρα­φε τις επι­δό­σεις του στη συλ­λο­γή προ­ϊ­ό­ντων και τις έστελ­νε στους προϊ­στα­μέ­νους του. Αν ή επί­δο­σή του ήταν υπερ­βο­λι­κά χαμη­λή τον προει­δο­ποιού­σαν ότι θα αντι­με­τώ­πι­ζε επιπτώσεις.

Υστε­ρα από μια νυχτε­ρι­νή βάρ­δια δεκά­μι­ση ωρών, είπε: “Κατά­φε­ρα να περ­πα­τή­σω ή να τρε­κλί­σω σχε­δόν 18 χιλιό­με­τρα χτες. Τα πόδια μου με ενο­χλούν περισ­σό­τε­ρο απ’ οτι­δή­πο­τε άλλο”.


Εθνικός Κήρυξ ομογένεια ΗΠΑ

Δεί­τε και “Κεφά­λαιο «Amazon»: Ο κολοσ­σός του Μπέ­ζος μας χτυ­πά­ει την πόρ­τα” …Ο «Εθνι­κός Κήρυ­κας» ως εφη­με­ρί­δα, η οποία όχι μόνον έχει την έδρα της στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του Κουίνς, αλλά απο­τε­λεί και τη φωνή μεγά­λου μέρους των κατοί­κων της, οφεί­λει να δώσει απα­ντή­σεις και να ερευ­νή­σει περαι­τέ­ρω τις επι­πτώ­σεις που θα έχει η από­φα­ση της «Αmazon», η οποία ελή­φθη με τη συγκα­τά­θε­ση του δημάρ­χου Μπιλ ντε Μπλά­σιο και του κυβερ­νή­τη της Νέας Υόρ­κης Αντριου Κουό­μο, στις ζωές των κατοίκων.

Ηδη από τις πρώ­τες μέρες που ο αμε­ρι­κα­νι­κός κολοσ­σός ανα­κοί­νω­σε πως το Κουίνς πρό­κει­ται να είναι η εκλε­κτή περιο­χή που θα φιλο­ξε­νή­σει το μεγα­λό­πνοο αυτό πρό­τζεκτ, τοπι­κά ΜΜΕ αλλά και μεγά­λοι δημο­σιο­γρα­φι­κοί όμι­λοι ξεκί­νη­σαν να ερευ­νούν το θέμα και τις επι­πτώ­σεις του σε βάθος.

Amazon 3

Ο δρόμος των εργαζομένων

Ένα ακό­μη ζήτη­μα, αυτό που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο των καταγ­γε­λιών των εργα­ζο­μέ­νων, είναι για­τί ενώ υπάρ­χει τέτοια μεγά­λη παρα­γω­γι­κό­τη­τα της εργα­σί­ας, αυξά­νε­ται συνε­χώς η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της δου­λειάς.
Μα ακρι­βώς οι καπι­τα­λι­στές με την εφαρ­μο­γή της πλη­ρο­φο­ρι­κής στην παρα­γω­γή, επει­δή αυτή συμ­βάλ­λει στην τερά­στια αύξη­ση της παρα­γω­γι­κό­τη­τας της εργα­σί­ας, δηλα­δή στην παρα­γω­γή περισ­σό­τε­ρων εμπο­ρευ­μά­των ή υπη­ρε­σιών στη μονά­δα του χρό­νου, την χρη­σι­μο­ποιούν ταυ­τό­χρο­να για να αυξά­νουν την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της δου­λειάς. Οι ρυθ­μοί που τα νέα μέσα παρα­γω­γής μπο­ρούν να λει­τουρ­γούν αυξά­νο­νται συνε­χώς.
Οι καπι­τα­λι­στές αυτό το χρη­σι­μο­ποιούν μειώ­νο­ντας συνε­χώς το εργα­τι­κό δυνα­μι­κό, αυξά­νο­ντας τον ημε­ρή­σιο εργά­σι­μο χρό­νο, ανα­γκά­ζο­ντας τους εργα­ζό­με­νους να προ­σαρ­μό­ζο­νται στους ρυθ­μούς των δυνα­το­τή­των των μέσων παρα­γω­γής.

Αλλω­στε, φαντά­ζει πιο ξεκού­ρα­στη η δου­λειά με τα νέα μέσα. Για παρά­δειγ­μα, η χρή­ση ενός υπο­λο­γι­στή από έναν εργα­ζό­με­νο στη δου­λειά μπο­ρεί να τον καθη­λώ­σει τόσο ώστε να δου­λεύ­ει σχε­δόν αστα­μά­τη­τα.
Χωρίς δια­λείμ­μα­τα ανά­σας

Αυτό απαιτούν οι καπιταλιστές.

Στις καπι­τα­λι­στι­κές σχέ­σεις παρα­γω­γής είναι η αιτία αυτής της εξα­ντλη­τι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας που καταγ­γέλ­λε­ται από εργα­ζό­με­νους στο συγκε­κρι­μέ­νο μονο­πώ­λιο, το οποίο ως παρά­δειγ­μα το παίρ­νου­με. Οπως είπα­με και πιο πάνω δεν είναι το μονα­δι­κό με τέτοιες συν­θή­κες δου­λειάς, αλλά σε όλα σε μεγα­λύ­τε­ρο ή μικρό­τε­ρο βαθ­μό τέτοιες επικρατούν.
Έτσι, ενώ η επι­στή­μη και η τεχνο­λο­γία στην παρα­γω­γή, οι επι­στη­μο­νι­κές μέθο­δοι οργά­νω­σης της ανθρώ­πι­νης εργα­σί­ας θα μπο­ρού­σαν να αξιο­ποι­η­θούν για την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών, με τη μεί­ω­ση του χρό­νου εργα­σί­ας, τη μεί­ω­ση της έντα­σης της δου­λειάς, τη μεί­ω­ση έως την εξά­λει­ψη της ανερ­γί­ας, θα μπο­ρού­σε δηλα­δή να ήταν εργα­λεία για την απε­λευ­θέ­ρω­ση του ανθρώ­που, στα χέρια του κεφα­λαί­ου γίνο­νται κόλα­ση για τους εργα­ζό­με­νους.

Οσο λοιπόν και αν είναι θαυμαστά τα επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών, όσο και αν αναδεικνύουν τις πραγματικές δυνατότητες του ανθρώπου για την ικανοποίηση όλων των αναγκών του, όσο κριτήριο για την παραγωγή θα είναι το κέρδος των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων τόσο αυτές οι δυνατότητες θα μένουν απραγματοποίητες.

 

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο