Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πάγος» από τη Ρωσία στην προοπτική συνάντησης Πούτιν — Μπάιντεν

Το πόσο εύθραυ­στες είναι οι ισορ­ρο­πί­ες στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία και στο σύν­θε­το των αντι­θέ­σε­ων και συμ­φε­ρό­ντων που υπάρ­χουν στο υπό­βα­θρο της αντι­πα­ρά­θε­σης, αντα­να­κλά η ψυχρή υπο­δο­χή από το Κρεμ­λί­νο της πρό­τα­σης για συνά­ντη­ση κορυφής.

Το Κρεμ­λί­νο εκτί­μη­σε σήμε­ρα ότι είναι «πρό­ω­ρο» να γίνει λόγος για συνά­ντη­ση κορυ­φής μετα­ξύ του Ρώσου προ­έ­δρου, Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν και του Αμε­ρι­κα­νού ομο­λό­γου του, Τζο Μπάι­ντεν, την οποία έχει σπεύ­σει να ανα­κοι­νώ­σει η Γαλ­λία. Θυμί­ζου­με ότι οι Δυτι­κοί έθε­ταν ως όρο για τη συνά­ντη­ση τη η πραγ­μα­το­ποί­η­ση εισβο­λής της Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

«Υπάρ­χει συμ­φω­νία για το γεγο­νός ότι πρέ­πει να συνε­χι­στεί ο διά­λο­γος σε επί­πε­δο υπουρ­γών (Εξω­τε­ρι­κών). Θα ήταν πρό­ω­ρο να μιλή­σου­με για συγκε­κρι­μέ­να σχέ­δια για την οργά­νω­ση συνό­δων κορυ­φής», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

«Μια συνά­ντη­ση είναι πιθα­νή αν οι ηγέ­τες των κρα­τών (της Ρωσί­ας και των ΗΠΑ) το κρί­νουν χρή­σι­μο», πρό­σθε­σε, σημειώ­νο­ντας ότι έχουν πάντα τη δυνα­τό­τη­τα «όταν είναι απα­ραί­τη­το» να συνο­μι­λούν «τηλε­φω­νι­κά ή με άλλον τρόπο».

Ο Βλ. Πού­τιν ανα­μέ­νε­ται να προ­ε­δρεύ­σει σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι της συνά­ντη­σης του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας της Ρωσίας.

Παράλ­λη­λα, ο Πεσκόφ σχο­λί­α­σε ως «από­λυ­τα ψευ­δείς» τις ανα­φο­ρές του αμε­ρι­κα­νι­κού Τύπου περί κατα­λό­γου με τους Ουκρα­νούς που σκο­πεύ­ει να εξο­ντώ­σει η Μόσχα σε περί­πτω­ση που εισβά­λει στη γει­το­νι­κή χώρα. Χαρα­κτή­ρι­σε επί­σης «ιδιαί­τε­ρα ασυ­νή­θι­στη» τη σύστα­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας προς τους Αμε­ρι­κα­νούς που βρί­σκο­νται στη Ρωσία να ετοι­μα­στούν να εγκα­τα­λεί­ψουν τη χώρα, εφό­σον χρειαστεί.

Οβίδα από το ουκρανικό έδαφος κατέστρεψε ρωσικό συνοριακό φυλάκιο

Η ομο­σπον­δια­κή υπη­ρε­σία ασφά­λειας της Ρωσί­ας FSB ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι μία οβί­δα από το ουκρα­νι­κό έδα­φος κατέ­στρε­ψε τελεί­ως συνο­ρια­κό φυλά­κιο στην ρωσι­κή περιο­χή Ροστόφ, χωρίς όμως να υπάρ­χουν θύμα­τα, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax. Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη σε από­στα­ση 150 μέτρων από σύνο­ρα Ρωσί­ας — Ουκρα­νί­ας, ανέ­φε­ρε η FSB σύμ­φω­να με το Interfax.

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%af%ce%bc-%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%bc%ce%ad%cf%84-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%ad%cf%81/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο