Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάει κι αυτή η Κυριακή και η χαρά μας πάει…..

Γρά­φει η Μαρία Καρα­πι­πέ­ρη (Απο­λυ­μέ­νη εμποροϋπάλληλος) //

.

 

kuriaki argia4

Πρίν από τις 2 του Γενά­ρη στα 1910, που καθιε­ρώ­θη­κε η Κυρια­κή ως αργία, η εργα­τι­κή τάξη με την πάλη της είχε βάλει τις βάσεις,(συχνά με θυσί­ες αίμα­τος) για να μην μπο­ρούν τα αφε­ντι­κά να παρα­τεί­νουν όσο θέλουν την εργά­σι­μη μέρα.

Στην Ελλά­δα, η πάλη για την μεί­ω­ση των ωρών εργα­σί­ας ξεκί­νη­σε στο τελευ­ταίο τέταρ­το του 19ου αιώνα.

Οι εργά­τες των ναυ­πη­γεί­ων και οι βυρ­σο­δε­ψερ­γά­τες της Σύρου στις μεγά­λες απερ­γί­ες του 1879 απαί­τη­σαν να καταρ­γη­θεί το 12ωρο έως 15ωρο δου­λειάς και η δίω­ρη δου­λειά της Κυρια­κής που την έλε­γαν ¨αγγα­ρεία¨ για­τί δεν πλη­ρω­νό­ταν, και να καθο­ρι­στεί ένα στα­θε­ρό όριο στο μερο­κά­μα­το. Οι τυπο­γρά­φοι της Αθή­νας κήρυ­ξαν απερ­γία το 1882 και την ίδια χρο­νιά απο­φά­σι­σαν να μην δου­λεύ­ουν Κυρια­κή . Το 1906 σε απερ­γία τους οι εργά­τες στα μεταλ­λεία του Λαυ­ρί­ου ιδιο­κτη­σί­ας Σερ­πιέ­ρη, που δού­λευαν 12–14 ώρες, δια­τύ­πω­σαν το αίτη­μα για 8ωρο. Το Εργα­τι­κό Κέντρο Βόλου το 1909 κηρύσ­σει απερ­γί­ες για να λιγο­στεύ­σουν οι ώρες εργα­σί­ας. Οι ναυ­το­θερ­μα­στές του Πει­ραιά το 1910 απερ­γούν για ¨ψωμί παρα­πα­νί­σιο και να λιγο­στεύ­σουν οι ώρες δου­λειάς¨ . Το 1911 οι καπνερ­γά­τες με απερ­γί­ες απαι­τούν 8ωρο.

Σήμε­ρα λοι­πόν (105 χρό­νια μετά) κυβέρ­νη­ση Ε.Ε. παρα­τρε­χά­με­νοι, λακέ­δες , όλοι υπη­ρέ­τες της αστι­κής τάξης, των μεγα­λο­ερ­γο­δο­τών. Στο­χεύ­ουν (και δεί­χνουν να προ­ε­λαύ­νουν προ­σω­ρι­νά) στην κατάρ­γη­ση της Κυρια­κής αργί­ας. στο Εμπό­ριο (έπε­ται και συνέ­χεια σε άλλους κλάδους)

Ισχυ­ρί­ζο­νται πως το μέτρο αυτό θα δημιουρ­γή­σει νέες θέσεις εργα­σί­ας, θα τονώ­σει την αγο­ρά, θα κοι­μη­θού­με ένα Σαβ­βα­τό­βρα­δο και θα ξυπνή­σου­με μια Κυρια­κή πρωί ευτυ­χι­σμέ­νοι. Ή μήπως δεν θα ξυπνή­σου­με καθό­λου, πεθα­μέ­νοι στην κυριο­λε­ξία από την κού­ρα­ση; Λένε ψέματα.

Ο κλά­δος του εμπο­ρί­ου είναι ο δεύ­τε­ρος κλά­δος μετά τις κατα­σκευ­ές, σε απώ­λειες θέσε­ων εργα­σί­ας. Χιλιά­δες οι απλή­ρω­τοι, οι απο­λυ­μέ­νοι, οι μειω­μέ­νοι μισθοί.

Η κατάρ­γη­ση της Κυρια­κής αργί­ας, βλά­πτει απο­τε­λε­σμα­τι­κά, την σπου­δαιό­τε­ρη ιδιό­τη­τα που μου χάρι­σε η φύση! Την Μητρό­τη­τα (ο κλά­δος των Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων απο­τε­λεί­ται κατά 98% από γυναίκες)

Ο πραγ­μα­τι­κός λόγος που όλοι οι παρα­πά­νω δια­κα­ώς επι­θυ­μούν να δου­λεύ­ου­με και τις Κυριακές

Είναι τόσο αρχέ­γο­νος όσο και η πάλη των τάξε­ων. Ο Βάρ­να­λης το συμπυ­κνώ­νει στο εξής:

Χιλιά­δες μίλια πέρα, αιώ­νες πίσω,

φτη­νά το κρέ­ας που­λιέ­ται τ’ ανθρωπίσο.

Σε αυτή την καπι­τα­λι­στι­κή, σάπια και βάρ­βα­ρη κοι­νω­νία των αφε­ντι­κών, όλα απο­τι­μώ­νται με το κέρ­δος. Η κατάρ­γη­ση της Κυρια­κής αργί­ας είναι μέτρο μεσαιω­νι­κό, που μας γυρί­ζει σε πρω­τό­γο­νες συν­θή­κες. Δου­λειά ήλιο με ήλιο, χωρίς κατα­κτη­μέ­να δικαιώ­μα­τα αιμα­το­βαμ­μέ­νων αγώνων.

Δεν διστά­ζουν να δολο­φο­νούν εργα­ζό­με­νους, σε εργο­στά­σια κρε­μα­τό­ρια, σε πλω­τά φέρε­τρα, κατα­λη­στεύ­ο­ντας τα όνει­ρα των νέων. Όλα για τα κέρ­δη τους! Ξέρουν καλύ­τε­ρα από ‘σένα κι από ‘μένα πως ΕΡΓΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΕΦΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ

Αλλά επι­μέ­νουν, μιας και η ανθρώ­πι­νη ζωή εκμη­δε­νί­ζε­ται μπρο­στά στο τυφλό πάθος τους για κέρ­δος. Θα ληστέ­ψουν μέσω της εκμε­τάλ­λευ­σης της υπε­ρα­ξί­ας που παρά­γεις, την ίδια σου την ανά­σα. Για να έρθει η «εθνι­κή ανά­τα­ση στην οικο­νο­μία» Σου λένε πως με τους αγώ­νες και τις απερ­γί­ες δεν γίνε­ται τίπο­τα. Τότε για­τί μας φοβού­νται και βάζουν τα ΜΑΤ για να μας εμπο­δί­σουν, Συλ­λαμ­βά­νουν και σέρ­νουν στα δικα­στή­ρια συν­δι­κα­λι­στές αγω­νι­στές που υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα δικαιώ­μα­τά μας; Λένε ψέμα­τα… Μας τρέμουν.

Τρέ­μουν την ώρα που: Ο καθη­με­ρι­νός μας αγώ­νας για «ένα δίκαιο μερο­κά­μα­το για μια δίκαιη εργά­σι­μη ημέ­ρα» θα οδη­γή­σει νομο­τε­λεια­κά την εργα­τι­κή τάξη να γρά­ψει στη σημαία της το επα­να­στα­τι­κό σύν­θη­μα «Εμπρός για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρωπο»

Μη θυσιά­ζεις την οικο­γέ­νειά σου, τον ελεύ­θε­ρο χρό­νο σου, την σωμα­τι­κή και ψυχι­κή υγεία σου.

Την ζωή σου

Μπρος στο δρό­μο έξω ! Αγωνίσου !

Να περι­μέ­νεις πια δε γίνε­ται, είναι αργά πολύ!

(Έρχο­νται εκλο­γές, σκέ­ψου λοι­πόν ποια είναι τα κόμ­μα­τα που ξάπλω­σαν τις υπο­γρα­φές τους στην συν­θή­κη του ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ, στην ντι­ρε­κτί­βα της Ε.Ε. εκεί που δρο­μο­λο­γή­θη­καν η κατάρ­γη­ση του 8ωρου, οι ελεύ­θε­ρες απο­λύ­σεις, η απε­λευ­θέ­ρω­ση του ωρα­ρί­ου και όλες οι ‘’δημο­κρα­τι­κές’’ ελευ­θε­ρί­ες των αφε­ντι­κών) ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝΕ ΤΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ……. Σήκω­σε ψηλά την σημαία της τάξης μας!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο