Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάλι απουσίες με ….δικαιολογητικό την βλάκ.. Friday? (Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης)

Την κοπά­να μαθη­τών προ­κει­μέ­νου να εκμε­ταλ­λευ­τούν τις προ­σφο­ρές της Black Friday καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

Όπως ανα­φέ­ρουν στην ανα­κοί­νω­σή τους αυτό το φαι­νό­με­νο έχει παρα­τη­ρη­θεί τα δύο προη­γού­με­να έτη και εκτι­μούν ότι θα παρα­τη­ρη­θεί και φέτος.

«Είναι ορα­τό το ενδε­χό­με­νο να αδειά­σουν πάλι τα σχο­λεία. Οι μαθητές/τριες να εγκα­τα­λεί­ψουν τα μαθή­μα­τα …λόγου και τέχνης προ­κει­μέ­νου να απο­κτή­σουν «πιο φθη­νά», γεγο­νός που ελέγ­χε­ται, τα νέα προ­ϊ­ό­ντα της… τεχνο­λο­γί­ας. Να περι­γε­λά­σουν ένα πρό­γραμ­μα για την «ασφα­λή χρή­ση του δια­δι­κτύ­ου» ευελ­πι­στώ­ντας να παί­ξουν το αγα­πη­μέ­νο τους παι­χνί­δι στην οθό­νη του πιο εξε­λιγ­μέ­νου iphone Χ, Na χλευά­σουν μια ομα­δι­κή εργα­σία με στό­χο να μπουν σε πολύ­ω­ρη και εξου­θε­νω­τι­κή μάχη, πιθα­νόν με τους συμ­μα­θη­τές τους, ώστε να προ­σεγ­γί­σουν πρώ­τοι το διεκ­δι­κού­με­νο προ­ϊ­όν!» ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην ανακοίνωση.

Το κεί­με­νο, το οποίο στη συνέ­χεια κατα­φέ­ρε­ται κατά του συγκε­κρι­μέ­νου θεσμού με ανα­φο­ρές σε ατυ­χή­μα­τα που έχουν συμ­βεί σε πολυ­κα­τα­στή­μα­τα των ΗΠΑ, περιέ­χει και την παρα­τή­ρη­ση ότι «αν στην εφη­βεία ποδο­πα­τή­σεις τον διπλα­νό σου για να απο­κτή­σεις ένα φθη­νό κινη­τό, αργό­τε­ρα θα “σπρώ­ξεις” τον συνά­δελ­φο για μια επί­σης φθη­νή θέση εργασίας».

Το προ­ε­δρείο της Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­λή­γει με έκκλη­ση προς τους συνα­δέλ­φους τους «χωρίς νου­θε­σί­ες, απα­γο­ρεύ­σεις και πνεύ­μα συντη­ρη­τι­σμού έχου­με χρέ­ος, να ανα­δεί­ξου­με μέσα στο μάθη­μα και με διά­λο­γο αυτές τις αξί­ες στους μαθη­τές μας ενά­ντια στον άκρα­το κατα­να­λω­τι­σμό, τον ατο­μι­σμό και την αγε­λαία συμπεριφορά».

Η ανα­κοί­νω­ση της Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης:

Πάλι απου­σί­ες με ….δικαιο­λο­γη­τι­κό την βλάκ.. Friday?

Ta 2 προη­γού­με­να χρό­νια κάποια Παρα­σκευή του Νοέμ­βρη παρα­τη­ρή­σα­με αυξη­μέ­νο αριθ­μό απου­σιών των μαθη­τών στα σχο­λεία μας. Ο λόγος πρω­το­φα­νής ! Η black Friday (Mαύ­ρη Παρα­σκευή) είχε έρθει και στην Ελλά­δα. Μετά την «επι­τυ­χία» που σημεί­ω­σε επα­να­λαμ­βά­νε­ται και φέτος.

Είναι ορα­τό το ενδε­χό­με­νο να αδειά­σουν πάλι τα σχο­λεία. Οι μαθητές/τριες να εγκα­τα­λεί­ψουν τα μαθή­μα­τα …λόγου και τέχνης προ­κει­μέ­νου να απο­κτή­σουν «πιο φθη­νά», γεγο­νός που ελέγ­χε­ται, τα νέα προ­ϊ­ό­ντα της… τεχνο­λο­γί­ας. Να περι­γε­λά­σουν ένα πρό­γραμ­μα για την «ασφα­λή χρή­ση του δια­δι­κτύ­ου» ευελ­πι­στώ­ντας να παί­ξουν το αγα­πη­μέ­νο τους παι­χνί­δι στην οθό­νη του πιο εξε­λιγ­μέ­νου iphone Χ, Na χλευά­σουν μια ομα­δι­κή εργα­σία με στό­χο να μπουν σε πολύ­ω­ρη και εξου­θε­νω­τι­κή μάχη, πιθα­νόν με τους συμ­μα­θη­τές τους, ώστε να προ­σεγ­γί­σουν πρώ­τοι το διεκ­δι­κού­με­νο προϊόν !

Μεγά­λη αλυ­σί­δα πολυ­κα­τα­στη­μά­των με ηχη­ρή δια­φη­μι­στι­κή καμπά­νια εγκαι­νί­α­σε τον προ­ερ­χό­με­νο εξ Αμε­ρι­κής θεσμό με “μονα­δι­κές προ­σφο­ρές για λίγες ώρες”. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες βρή­κε μιμη­τές και μεγά­λο μέρος της αγο­ράς λει­τούρ­γη­σε με συν­θή­κες εργα­σια­κής και κατα­να­λω­τι­κής ζού­γκλας. Το project ανα­μέ­νε­ται φέτος να πάρει μεγα­λύ­τε­ρες διαστάσεις.

Αυτό που δια­φη­μί­στη­κε και προ­βλή­θη­κε από τα μεγά­λα ΜΜΕ ως πρω­το­πο­ρια­κή κίνη­ση συνι­στά μια μεγά­λη δοκι­μα­σία για τους εργα­ζό­με­νους στα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα ενώ δια­μορ­φώ­νει νέες κατα­να­λω­τι­κές συνή­θειες. Στην πατρί­δα του θεσμού, στις ΗΠΑ, κάθε χρό­νο δημιουρ­γού­νται χαο­τι­κές κατα­στά­σεις μέσα στα κατα­στή­μα­τα ενώ έχουν σημειω­θεί ακό­μα και θάνα­τοι και σοβα­ροί τραυ­μα­τι­σμοί σε περι­στα­τι­κά ακραί­ας βίας, ποδο­πα­τη­μά­των, ασφυ­ξί­ας, εμφραγ­μά­των ακό­μα και πυρο­βο­λι­σμών. 7 άνθρω­ποι έχουν σκο­τω­θεί και 98 τραυ­μα­τί­στη­καν σε τέτοια επει­σό­δια στις ΗΠΑ τα τελευ­ταία χρό­νια. Οι κατα­να­λω­τές, που μπο­ρεί να περι­μέ­νουν και ώρες έξω από τα μαγα­ζιά για να προ­λά­βουν τις προ­σφο­ρές, κατα­λή­γουν να ποδο­πα­τιού­νται και να πλα­κώ­νο­νται κυριο­λε­κτι­κά μετα­ξύ τους. Οι εργα­ζό­με­νοι πέρα από τον υψη­λό και εντα­τι­κο­ποι­η­μέ­νο φόρ­το εργα­σί­ας που τους επι­βάλ­λε­ται στο πλαί­σιο της “black Friday”, έχουν να εξυ­πη­ρε­τή­σουν-αντι­με­τω­πί­σουν τους λυσ­σα­σμέ­νους κατα­να­λω­τές. Μάλι­στα, το 2008 ένας 34χρονος υπάλ­λη­λος της αλυ­σί­δας super market Wal-Mart έχα­σε τη ζωή του, όταν ποδο­πα­τή­θη­κε κυριο­λε­κτι­κά από 200 περί­που καταναλωτές.

Αυτός είναι λοι­πόν ο «θεσμός» που με τόση περη­φά­νια παρου­σί­α­σαν οι μεγά­λες εμπο­ρι­κές αλυ­σί­δες. Προ­φα­νώς, αυτό το κρού­σμα εργο­δο­τι­κής ασυ­δο­σί­ας δεν απο­τε­λεί μια εξαί­ρε­ση. Είναι μια πτυ­χή ‑και μάλι­στα πιο «μαύ­ρη»- της συνο­λι­κής επί­θε­σης των εργο­δο­τών απέ­να­ντι στα εργα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και δικαιώ­μα­τα, τη ζωή και την αξιο­πρέ­πειά των εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων. Πολ­λοί μάλι­στα από αυτούς ενδέ­χε­ται να απο­λυ­θούν την επό­με­νη Παρα­σκευή (*πολύ black για αυτούς μόνο) για­τί οι πωλήσεις
συμπιέ­σθη­καν χρο­νι­κά και δεν χρειά­ζο­νται πλέον.

Έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει την όλη δυσχε­ρή κατά­στα­ση που βιώ­νουν, με τους μισθούς-ψίχου­λα ή και τη μη κατα­βο­λή δεδου­λευ­μέ­νων, τις απο­λύ­σεις και την ανερ­γία, την εργα­σια­κή επι­σφά­λεια, τις ατο­μι­κές συμ­βά­σεις, την εντα­τι­κο­ποί­η­ση, τις απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες, τη δου­λειά τις Κυρια­κές, την ορθο­στα­σία. Συν­θή­κες που άλλω­στε ανα­μέ­νε­ται να βιώ­σουν στο «μαύ­ρο» μέλ­λον οι σημε­ρι­νοί μαθη­τές μας.

Το ζήτη­μα επο­μέ­νως δεν είναι οι “καλές τιμές” και οι “εκπτώ­σεις”. Οι φθη­νές τιμές είναι ευπρόσ­δε­κτες αλλά δεν μπο­ρεί να γίνο­νται με όρους κατα­να­λω­τι­κού κανιβαλισμού.

Οι μεγά­λες εμπο­ρι­κές αλυ­σί­δες εμφα­νί­ζουν μάλι­στα υψη­λή κερ­δο­φο­ρία, ακό­μα και σε αυτή την επο­χή της κρί­σης, αλλά αυτή συνο­δεύ­ε­ται με «μισθούς-ψίχου­λα». Σε αυτήν την κατα­να­λω­τι­κή αρέ­να θύμα­τα είναι και οι καταναλωτές.

Μάλι­στα, οι δια­φη­μι­στι­κές καμπά­νιες πολ­λών αλυ­σί­δων για την black friday, είχαν συγκε­κρι­μέ­νη στό­χευ­ση στο ευαί­σθη­το εφη­βι­κό κοι­νό με προ­σφο­ρές σε προ­ϊ­ό­ντα κινη­τής τηλε­φω­νί­ας, games, αθλη­τι­κών ειδών, καλ­λυ­ντι­κών κ.α. Η δια­μόρ­φω­ση κατα­να­λω­τι­κής συνεί­δη­σης με όρους πραγ­μα­τι­κού κανι­βα­λι­σμού σε αυτές τις ηλι­κί­ες είναι μια ακό­μα εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του εμπο­ρι­κού κεφα­λαί­ου με μονα­δι­κό στό­χο την κερ­δο­φο­ρία. Τα πιο φθη­νά και ανα­λώ­σι­μα “προ­ϊ­ό­ντα” της black friday τελι­κά είναι οι εργα­ζό­με­νοι και οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Όμως κάθε κατα­να­λω­τής είναι ταυ­τό­χρο­να και ο ίδιος εργα­ζό­με­νος. Η συλ­λο­γι­κή συνεί­δη­ση είναι η μόνη απά­ντη­ση στην εξα­το­μί­κευ­ση που θέλει να δημιουρ­γή­σει συν­θή­κες ζούγκλας.

“Αν στην εφη­βεία ποδο­πα­τή­σεις τον διπλα­νό σου για να απο­κτή­σεις ένα φθη­νό κινη­τό, αργό­τε­ρα θα “σπρώ­ξεις” τον συνά­δελ­φο για μια επί­σης φθη­νή θέση εργα­σί­ας” μας λένε . Η μόνη απά­ντη­ση δεν μπο­ρεί παρά να είναι ο συλ­λο­γι­κός αγώ­νας, η πάλη για τα παναν­θρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα της εργα­σί­ας και ζωής με αξιο­πρέ­πεια και αλληλεγγύη.

Ως εκπαι­δευ­τι­κοί χωρίς νου­θε­σί­ες, απα­γο­ρεύ­σεις και πνεύ­μα συντη­ρη­τι­σμού έχου­με χρέ­ος, να ανα­δεί­ξου­με μέσα στο μάθη­μα και με διά­λο­γο αυτές τις αξί­ες στους μαθη­τές μας ενά­ντια στον άκρα­το κατα­να­λω­τι­σμό, τον ατο­μι­σμό και την αγε­λαία συμπεριφορά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο