Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάλι Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου — Τρίτο συνεχόμενο χρυσό σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Το 3ο σερί χρυ­σό μετάλ­λιο στο μήκος στο Ευρω­παϊ­κό της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης για τον Μίλ­το Τεντό­γλου, με 8.30 στην πρώ­τη του προ­σπά­θεια και 8.29 στο έκτο του άλμα.

Είναι ο καλύ­τε­ρος στον κόσμο και το απέ­δει­ξε σήμε­ρα για ακό­μη μία φορά, στο ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα κλει­στού στί­βου της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Ο Μίλ­τος Τεντό­γλου, «έγρα­ψε Ιστο­ρία» στον ευρω­παϊ­κό κλασ­σι­κό αθλη­τι­σμό, καθώς έγι­νε ο πρώ­τος άλτης του μήκους, ο οποί­ος κατέ­κτη­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο στο ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα κλει­στού στί­βου, τρεις δια­δο­χι­κές φορές. Aπό τον Ιού­νιο του 2017 ο Μίλ­τος Τεντό­γλου έχει ξεχά­σει τι θα πει δεύ­τε­ρη θέση (ή και πιο κάτω) σε αγώ­να της ευρω­παϊ­κής ομο­σπον­δί­ας στίβου.

Παρά το γεγο­νός ότι ‑όπως έχει δηλώ­σει- δεν του… αρέ­σει ν’ αγω­νί­ζε­ται πρωϊ, ο Ελλη­νας Ολυ­μπιο­νί­κης και παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής, δεν άφη­σε περι­θώ­ρια αντί­δρα­σης και αμφι­σβή­τη­σης στους αντι­πά­λους του. Ο Τεντό­γλου, κυριάρ­χη­σε με το… καλη­μέ­ρα στον τελι­κό, με άλμα στα οκτώ μέτρα και 30 εκα­το­στά στην πρώ­τη προ­σπά­θεια, ενώ κατά σει­ρά, τα υπό­λοι­πα άλμα­τα του, μετρή­θη­καν στα 8.16μ, άκυ­ρο, 8.05μ, 8.07μ και 8.29 μέτρα.

Το αργυ­ρό μετάλ­λιο, κατέ­κτη­σε ο Σου­η­δός, Τομπί­ας Μόντλερ με 8.19μ. και το χάλ­κι­νο, ο Ρου­μά­νος, Γκα­μπριέλ Μπι­τάν με οκτώ μέτρα.

Η κατά­τα­ξη του τελικού:

1. Μίλ­τος Τεντό­γλου (Ελλά­δα) 8.30 μέτρα 

2. Τομπί­ας Μόντλερ (Σου­η­δία) 8.19

3. Γκα­μπριέλ Μπι­τάν (Ρου­μα­νία) 8.00

4. Μπό­ζι­νταρ Σαρα­μπου­γιού­κοφ (Βουλ­γα­ρία) 7.97

5. Ράντεκ Γιού­σκα (Τσε­χία) 7.94

6. Χάϊ­με Γκου­έ­ρα (Ισπα­νία) 7.84

7. Ερβάν Κονα­τέ (Γαλ­λία) 7.65

8. Λαζάρ Ανιτς (Σερ­βία) 2.48**

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο