Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάνος Καμμένος: Η Συμφωνία των Πρεσπών «ήταν μία παγίδα που θέσαν στον Τσίπρα με δώρο το Νόμπελ Ειρήνης»

Για τη συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ το 2015 που επέ­κτει­νε τις αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις και μετέ­τρε­ψε την Ελλά­δα σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο με αντάλ­λαγ­μα το 3ο μνη­μό­νιο μίλη­σε στον «ΑΝΤ1» ο Πάνος Καμ­μέ­νος, πρώ­ην υπουρ­γός Άμυ­νας της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ.

«Το 2015 ουσια­στι­κά η Ελλά­δα απο­φά­σι­σε, μετά την πίε­ση της Γερ­μα­νί­ας, της Μέρ­κελ και του Σόι­μπλε, να αλλά­ξει γεω­πο­λι­τι­κά και να κάνει μια συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ που θα την μετέ­τρε­πε ουσια­στι­κά στον κύριο σύμ­μα­χο των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών στη Μεσό­γειο. Αυτό επε­τεύ­χθη στις 25 Ιου­νί­ου του 2015».

Δηλα­δή ο Πάνος Καμ­μέ­νος εξη­γεί ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ έγι­νε «καλύ­τε­ρο παι­δί» πρω­τί­στως για τα συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ και όχι της Γερ­μα­νί­ας σε περί­ο­δο οικο­νο­μι­κής κρί­σης και με οξυ­μέ­νους τους αντα­γω­νι­σμούς με θύμα τον ελλη­νι­κό λαό που φορ­τώ­θη­κε και πλή­ρω­σε τα άγρια αντι­λαϊ­κά μέτρα 3 μνημονίων!

Ανέ­φε­ρε ότι ο ίδιος ως υπουρ­γός Άμυ­νας τηλε­φώ­νη­σε στον τότε υπουρ­γό Άμυ­νας των ΗΠΑ και την υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Βικτό­ρια Νού­λαντ και τους είπε ότι «εγώ ως υπουρ­γός Άμυ­νας εξα­σφα­λί­ζω αμυ­ντι­κή συμ­φω­νία που θα περι­λαμ­βά­νει την επέ­κτα­ση της Σού­δας, το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, τη στρα­τιω­τι­κή βάση στο Στε­φα­νο­βί­κειο για τα ελι­κό­πτε­ρα του ΝΑΤΟ, τα UAV (μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη) του ΝΑΤΟ στη Λάρι­σα και η Ελλά­δα θα μετε­τρέ­πε­το σε κύριο εταί­ρο των ΗΠΑ στη θέση της Τουρ­κί­ας στη Μεσόγειο».

Δήλω­σε πως ακο­λού­θη­σε επι­κοι­νω­νία του Ομπά­μα με τον Αλέ­ξη Τσί­πρα και του είπε ότι «αυτά τα οποία είχα­με συζη­τή­σει ισχύ­ουν». Πρό­σθε­σε ότι το βρά­δυ ο Ομπά­μα επι­κοι­νώ­νη­σε με τον τότε πρό­ε­δρο της Γαλ­λί­ας Φραν­σουά Ολάντ και στάλ­θη­κε το επι­τε­λείο των Γάλ­λων στις Βρυ­ξέλ­λες «όπου όλη τη νύχτα γίναν οι συνο­μι­λί­ες για το γαλ­λι­κό σχέ­διο, το περί­φη­μο μνη­μό­νιο 3».

Όπως δήλω­σε, «στις 6 το πρωί έκλει­σε η συμ­φω­νία, σφρα­γί­στη­κε από τις ΗΠΑ, εστρά­φη η Ελλά­δα δηλα­δή προς τις ΗΠΑ ένα­ντι της Γερ­μα­νί­ας». Ανέ­φε­ρε ότι μετά «ο Αλέ­ξης Τσί­πρας μπή­κε στο συμ­βού­λιο αρχη­γών (της ΕΕ). Έγι­νε η συμ­φω­νία έχο­ντας εξα­σφα­λί­σει και τη στή­ρι­ξη της ΝΔ, τότε του Βαγ­γέ­λη του Μεϊ­μα­ρά­κη σαν πρό­ε­δρο, και του ΠΑΣΟΚ κλπ.».

Δήλω­σε ότι «με τον Τσί­πρα κάνα­με τη συμ­φω­νία (…) προ­κει­μέ­νου να βγά­λου­με τη χώρα από την πολι­τι­κή των Γερ­μα­νών που θέλα­νε ουσια­στι­κά να οικειο­ποι­η­θούν την κρα­τι­κή περιου­σία της χώρας».

Για τη ΝΑΤΟι­κή Συμ­φω­νία των Πρε­σπών δήλω­σε ότι έγι­νε συζή­τη­ση ένα βρά­δυ στη χει­με­ρι­νή κατοι­κία του προ­έ­δρου της Σερ­βί­ας, Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς «όπου οι Γερ­μα­νοί πιέ­σα­νε να υπο­γρα­φεί η Συν­θή­κη των Πρε­σπών». Είπε ότι ο ίδιος δια­φω­νού­σε και δια­πραγ­μα­τευό­ταν με τον υπουρ­γό Άμυ­νας των ΗΠΑ μια «στρα­τιω­τι­κή τρι­με­ρής συμ­φω­νία που θα έδι­νε την επέ­κτα­ση της βάσε­ως του Κοσό­βου στις ΗΠΑ στα Σκό­πια και δεν θα υπήρ­χε θέμα ονομασίας».

Υπο­στή­ρι­ξε ότι η Συμ­φω­νία των Πρε­σπών «ήταν μία παγί­δα που θέσαν στον Τσί­πρα με δώρο το Νόμπελ της Ειρήνης».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο