Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Γιγαντοπανό της «Πανσπουδαστικής ΚΣ» ενόψει των φοιτητικών εκλογών

Πανό με το σύν­θη­μα «18 Μάη φοι­τη­τι­κές εκλο­γές: Μόνοι τους και όλοι μας! Τώρα μιλά­με εμείς! Ψηφί­ζου­με Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνερ­γα­σί­ας. Το ψηφο­δέλ­τιο της νίκης και του αγώ­να», τοπο­θέ­τη­σε στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ», ενό­ψει των φοι­τη­τι­κών εκλογών.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο