Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Φοιτητές και εργαζόμενοι τίμησαν την κομμουνίστρια Σωτηρία Βασιλακοπούλου

Την ΚΝί­τισ­σα Σωτη­ρία Βασι­λα­κο­πού­λου, που δολο­φο­νή­θη­κε πριν από 42 χρό­νια στην πύλη της ΕΤΜΑ την ώρα που μοί­ρα­ζε προ­κη­ρύ­ξεις για την ακρί­βεια και την ανερ­γία έξω από το εργο­στά­σιο, τίμη­σαν σήμε­ρα, για ακό­μα μία χρο­νιά φοι­τη­τές, νέοι και νέες και εργα­ζό­με­νοι ενώ ανα­νέ­ω­σαν την υπό­σχε­ση συνέ­χι­σής του αγώ­να για σπου­δές, εργα­σία και ζωή με δικαιώματα.

Κατά τη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης που διορ­γά­νω­σαν ο Φοι­τη­τι­κός Σύλ­λο­γος Παντεί­ου και η Ομο­σπον­δία και το Συν­δι­κά­το Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας — Ιμα­τι­σμού — Δέρ­μα­τος και που έγι­νε στον κήπο του Παντεί­ου στο όποιο ήταν φοι­τή­τρια η Σωτη­ρία, μέλη του ΔΣ του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Παντεί­ου, κατέ­θε­σαν λίγα λου­λού­δια στο μνη­μείο της, που κοσμεί το χώρο του πανε­πι­στη­μί­ου ενώ τήρη­σαν ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη της.

«Η Σωτηρία αποτελεί παράδειγμα για εμάς τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές στο σήμερα»

«Η Σωτη­ρία απο­τε­λεί παρά­δειγ­μα για εμάς τις νέες φοι­τή­τριες και τους νέους φοι­τη­τές στο σήμε­ρα. Μας δεί­χνει πως όλα κατα­κτιού­νται με τον συλ­λο­γι­κό αγώ­να, πως δεν θα φοβη­θού­με να τα βάλου­με ακό­μα και με αυτούς, που μπο­ρεί σήμε­ρα να μοιά­ζουν με μεγά­λα θηρία, πως κάνεις δεν είναι μόνος του ενά­ντια στο βάρ­βα­ρο σύστη­μα που δεν υπο­λο­γί­ζει την ανθρώ­πι­νη ζωή» ανέ­φε­ρε η Γεωρ­γία Τσα­γκά­ρη, πρό­ε­δρος Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου και πρό­σθε­σε πως «η θέση του Φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος είναι στο πλευ­ρό του ταξι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νου εργα­τι­κού κινή­μα­τος. Για­τί είμα­στε η νέα βάρ­δια εργα­ζο­μέ­νων, καθώς ήδη πολ­λοί από εμάς εργά­ζο­νται. Κάποιοι φοι­τη­τές απα­σχο­λού­νται ήδη σε κλά­δους όπως οι τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, ο επι­σι­τι­σμός, το εμπό­ριο, ακό­μα και στη βαριά βιο­μη­χα­νία. Πολ­λές είναι οι φορές που κάνου­με μερο­κά­μα­το και χάνου­με τα μαθή­μα­τα μας και άλλες που δεν μας δίνε­ται καν φοι­τη­τι­κή άδεια και μας βάζουν το μαχαί­ρι στο λαι­μό για να δια­λέ­ξου­με δου­λεία ή εξεταστική».

Τόνι­σε ακό­μα πως «η στά­ση της Σωτη­ρί­ας μας φέρ­νει πάντα στο μυα­λό το σύν­θη­μα “Φοι­τη­τές – Εργα­τιά μια φωνή και μια γρο­θιά”. Για­τί πέρα από όλα αυτά, όλοι οι φοι­τη­τές, είμα­στε παι­διά εργα­τι­κών – λαϊ­κών οικο­γε­νειών και αντι­με­τω­πί­ζου­με όλοι τις ίδιες κατα­στά­σεις. Φοι­τη­τές που δυσκο­λεύ­ο­νται οικο­νο­μι­κά να σπου­δά­σουν μακριά από το σπί­τι τους και κάθε χρό­νο μένουν πολ­λοί εκτός των μετεγ­γρα­φών, φοι­τη­τές από την επαρ­χία στους οποί­ους δεν γίνε­ται πολ­λές φορές δεκτή η αίτη­ση τους για στέ­γα­ση στις εστί­ες. Τρέ­μει το φιλο­κάρ­δι το δικό μας και των οικο­γε­νειών μας όταν έρχε­ται η ώρα να φτά­νει λογα­ρια­σμός στα χέρια μας, όταν έρχε­ται η ώρα να πλη­ρώ­σου­με το νοί­κι. Φοβό­μα­στε μήπως αρρω­στή­σου­με εμείς ή κάποιος από την οικο­γέ­νεια μας και δεν έχου­με την κατάλ­λη­λη περί­θαλ­ψη. Ψαχνό­μα­στε κάθε χρό­νο να βρού­με πως θα κάνου­με και κάτι δημιουρ­γι­κό πέρα από τη σχο­λή μας, να ασχο­λη­θού­με με τον πολι­τι­σμό, με τον αθλη­τι­σμό, χωρίς να χρεια­στεί να πλη­ρώ­σου­με παρα­πά­νω και να επι­βα­ρύ­νου­με οικο­νο­μι­κά τις οικο­γέ­νειες μας».

Υπο­γράμ­μι­σε πως «ο μόνος δρό­μος μας είναι η αλλη­λεγ­γύη και η κοι­νή πάλη φοι­τη­τών και εργα­ζο­μέ­νων απέ­να­ντι σε κοι­νούς αντι­πά­λους» και «οργα­νώ­νου­με κοι­νή πάλη κόντρα στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς που εμπλέ­κουν τη χώρα μας στον πόλε­μο» και ότι «τιμά­με τη μνή­μη της Σωτη­ρί­ας καθη­με­ρι­νά παλεύ­ο­ντας για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας, για τα δικαιώ­μα­τα μας σε ζωή, μόρ­φω­ση, δου­λειά. Τιμά­με τη Σωτη­ρία στους αγώ­νες που δίνου­με ως φοι­τη­τές, παι­διά λαϊ­κών οικο­γε­νειών που θέλου­με να γίνου­με ολο­κλη­ρω­μέ­νοι επι­στή­μο­νες, δου­λεύ­ο­ντας στο αντι­κεί­με­νο πάνω στο οποίο σπου­δά­ζου­με και με όρους εργα­σί­ας ανθρώ­πι­νους και όχι ζού­γκλας. Τιμά­με τη Σωτη­ρία με αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ των φοι­τη­τών και των εργα­ζο­μέ­νων και όχι με αντα­γω­νι­στι­κό πνεύ­μα και πατή­μα­τα επί πτω­μά­των, όπως μας θέλουν να κάνου­με. Για­τί εχθρός μας δεν είναι ο συνά­δελ­φος μας, αλλά αυτοί που τσα­κί­ζουν τα δικαιώ­μα­τα μας και μας αφή­νουν να ζού­με με μισθούς πείνας».

Κατα­λή­γο­ντας ξεκα­θά­ρι­σε πως «συνε­χί­ζου­με μέσα από τους φοι­τη­τι­κούς μας συλ­λό­γους, να δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να μας κόντρα στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, κόντρα σε αυτούς που δεν μας αφή­νουν να ζού­με με βάση τις δυνα­τό­τη­τες της επο­χής. Το παρά­δειγ­μα της Σωτη­ρί­ας Βασι­λα­κο­πού­λου πρέ­πει να ανα­δει­χθεί και να γίνει γνω­στό σε κάθε φοι­τη­τή του Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, διό­τι από την ηρω­ι­κή στά­ση της, από το ανά­στη­μα που σήκω­σε, παίρ­νου­με δύνα­μη και θάρ­ρος για τους αγώ­νες που δίνου­με και έχου­με ακό­μα πολ­λούς να δώσου­με. Σωτη­ρία πορευό­μα­στε στα βήμα­τα σου, δεν το βάζου­με κάτω, προ­χω­ρά­με με αισιο­δο­ξία που πηγά­ζει από τον δίκιο του αγώ­να μας!».

«Στο παράδειγμα της Σωτηρίας εκφράστηκε η σχέση μεταξύ φοιτητικού και εργατικού κινήματος»

«Βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα εδώ, στη σχο­λή της για να τιμή­σου­με τη μνή­μη της δίνο­ντας υπό­σχε­ση ότι θα συνε­χί­σου­με τον αγώ­να της μέχρι το τέλος» επε­σή­μα­νε η Ελέ­νη Μενε­γά­κη, μέλος της διοί­κη­σης της Ομο­σπον­δί­ας και του Συν­δι­κά­του Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας — Ιμα­τι­σμού — Δέρματος.

Σημεί­ω­σε πως η δολο­φο­νία της Σωτη­ρί­ας καθώς και τα γεγο­νό­τα που ακο­λού­θη­σαν «απο­δει­κνύ­ουν ότι το κεφά­λαιο μπο­ρεί να γίνει αδί­στα­κτο όταν πρό­κει­ται να προ­στα­τεύ­σει τα κέρ­δη του. Το παρά­δειγ­μα της Σωτη­ρί­ας δεί­χνει ότι οι νόμοι και η δικαιο­σύ­νη υπάρ­χουν μόνο για να εξα­σφα­λί­ζουν το “ιερό” και ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μα των μονο­πω­λί­ων, να ξεζου­μί­ζουν τους εργά­τες και τις οικο­γέ­νειες τους. Ότι η δημο­κρα­τία και η ελευ­θε­ρία στα­μα­τά­νε έξω από τους χώρους δου­λειάς. Άλλω­στε η δολο­φο­νία της Σωτη­ρί­ας έγι­νε τη δεκα­ε­τία του 80, τότε που όπως λένε “εδραιώ­θη­κε η δημο­κρα­τία”». Στο παρά­δειγ­μα της Σωτη­ρί­ας εκφρά­στη­κε η σχέ­ση μετα­ξύ φοι­τη­τι­κού και εργα­τι­κού κινή­μα­τος» και ότι «αν και φοι­τή­τρια η Σωτη­ρία δεν δρού­σε μόνο μέσα στο αμφι­θέ­α­τρο. Έπε­σε έξω από την πύλη του εργο­στα­σί­ου σε μια από τις εξορ­μή­σεις της σπου­δά­ζου­σας νεο­λαί­ας για την ενη­μέ­ρω­ση και κινη­το­ποί­η­ση των εργαζομένων».

Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι είναι ολο­έ­να και πιο ορα­τό το ενδε­χό­με­νο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, πως είναι πιθα­νή μια νέα καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή κρί­ση και ότι «μπρο­στά μας θα επα­νέλ­θουν νέα διλήμ­μα­τα προ­κει­μέ­νου να μας χει­ρα­γω­γή­σουν για να απο­δε­χτού­με να μετρά­με τη ζωή μας με το στα­γο­νό­με­τρο». Έτσι, μπρο­στά στο δίλημ­μα με τη στα­θε­ρό­τη­τα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που μας τσα­κί­ζει ή με την οργά­νω­ση της πάλης και τη συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση μέσα από τα σωμα­τεία, τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, για ζωή με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα «έχου­με την πεί­ρα να απα­ντή­σου­με. Οι αγώ­νες που ανα­πτύ­χθη­καν τα 2 τελευ­ταία χρό­νια και μέσα στις συν­θή­κες της παν­δη­μί­ας έδει­ξαν ότι οι εργα­ζό­με­νοι, αν κατά­φε­ραν έστω και το παρα­μι­κρό ήταν για­τί στη­ρί­χθη­καν στις δικές τους δυνά­μεις, στη δική τους πάλη. Δεν υπάρ­χουν σωτή­ρες που θα τους σώσουν αν οι ίδιοι δεν σηκώ­σουν κεφά­λι, δεν ξεπε­ρά­σουν το φόβο και τη μοι­ρο­λα­τρία και δεν μετα­τρέ­ψουν την αγα­νά­κτη­ση και την οργή τους σε οργα­νω­μέ­νη δύνα­μη και δράση».

«Έχου­με συνεί­δη­ση ότι ο αγώ­νας που δίνου­με είναι σκλη­ρός και δύσκο­λος. Με ανό­δους και πισω­γυ­ρί­σμα­τα» είπε και κατέ­λη­ξε πως «εχου­με οδη­γό όμως την ιστο­ρία του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος, τους ήρω­ες της τάξης μας για να τον βαδί­σου­με μέχρι το τέλος».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο