Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάνω από 1.000 φωλιές της χελώνας καρέτα — καρέτα μετρήθηκαν το 2018 στη Ζάκυνθο

Ανο­δι­κά κλεί­νει το 2018 στη Ζάκυν­θο όσο αφο­ράν στον πλη­θυ­σμό της θαλάσ­σιας χελώ­νας Caretta caretta στη Ζάκυν­θο, καθώς ανα­δεί­χθη­κε χρο­νιά ρεκόρ για τις φωλιές του συγκε­κρι­μέ­νου είδους που φιλο­ξε­νή­θη­καν στις παρα­λί­ες του νησιού.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα από τον Μάιο του 2018 έως και τον Οκτώ­βριο που κρά­τα και η περί­ο­δος ωοτο­κί­ας μετρή­θη­καν από τον Σύλ­λο­γο για την Προ­στα­σία της Θαλάσ­σιας Χελώ­νας ΑΡΧΕΛΩΝ και το Εθνι­κό Θαλάσ­σιο Πάρ­κο Ζακύν­θου (ΕΘΠΖ) στις έξι παρα­λί­ες του Κόλ­που Λαγα­νά, 1.464 φωλιές.

Η πιο σημα­ντι­κή παρα­λία ωοτο­κί­ας είναι αυτή των Σεκα­νιών, όπου κάθε καλο­καί­ρι «φθά­νουν» εκεί εκα­το­ντά­δες χελώ­νες. Το 2018 στα Σεκά­νια κατε­γρά­φη­σαν 783 φωλιές, με 93.960 αυγά, εκ των οποί­ων όμως υπο­λο­γί­ζε­ται πως, ακό­μα και στην περί­πτω­ση που εκκο­λα­φθούν όλα, μόνο 94 χελω­νά­κια θα κατα­φέ­ρουν να επι­βιώ­σουν, καθώς μόνο 1 στους 1.000 νεοσ­σούς επι­βιώ­νει και κατα­φέρ­νει να ενηλικιωθεί.

Τέλος, αξί­ζει να ανα­φέ­ρου­με ότι το καλο­καί­ρι του 2018, η WWF Ελλάς πραγ­μα­το­ποί­η­σε και φέτος πρό­γραμ­μα φύλα­ξης για την περιο­χή των Σεκα­νί­ων, που απο­τε­λεί ζώνη απο­λύ­του προ­στα­σί­ας του ΕΘΠΖ. Η φύλα­ξη διήρ­κε­σε τέσ­σε­ρις μήνες και χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απει­λών που δέχε­ται καθη­με­ρι­νά η θαλάσ­σια χελώ­να Caretta Caretta απο­τε­λεί το γεγο­νός ότι, κατά τις 960 ώρες που απα­σχο­λή­θη­καν οι φύλα­κες, κατε­γρά­φη­σαν 226 περι­στα­τι­κά παρα­βά­σε­ων, τα περισ­σό­τε­ρα από τα οποία, σε συνερ­γα­σία με το ΕΘΠΖ και το Λιμε­ναρ­χείο, διευ­θε­τή­θη­καν άμεσα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο