Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάνω από 130 νεκροί από κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας στην Ινδία

Του­λά­χι­στον 130 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στην Ινδία όταν κρε­μα­στή πεζο­γέ­φυ­ρα της επο­χής της αποι­κιο­κρα­τί­ας που συνέ­δεε τις όχθες ποτα­μού κατέρ­ρευ­σε χθες Κυρια­κή το βρά­δυ στην πολι­τεία Γκου­τζα­ράτ (δυτι­κά), ανα­κοί­νω­σε η αστυνομία.

Οι αρχές εκτι­μούν πως κάπου 500 άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους πολ­λές γυναί­κες και παι­διά, συμ­με­τεί­χαν στις εκδη­λώ­σεις για θρη­σκευ­τι­κή γιορ­τή πάνω στη γέφυ­ρα και γύρω από αυτή όταν τα καλώ­δια που την κρά­τα­γαν υπο­χώ­ρη­σαν, καθώς έπε­φτε η νύχτα.

«Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των ανέρ­χε­ται μέχρι τώρα σε 130 νεκρούς», δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο Ραχούλ Τρι­πά­θι, αξιω­μα­τι­κός της αστυ­νο­μί­ας στη Μόρ­μπι, όπου εκτυ­λί­χθη­κε η κατα­στρο­φή, προ­σθέ­το­ντας πως άλλοι περί­που 15 άνθρω­ποι έχουν εισα­χθεί σε νοσοκομεία.

Από την πλευ­ρά του, ο ΝΚ Ματσχάρ, τοπι­κός αξιω­μα­τού­χος, μίλη­σε στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόι­τερς ότι οι νεκροί έχουν «αυξη­θεί στους 132».

Η γέφυ­ρα στον ποτα­μό Ματσού, που δια­περ­νά τη Μόρ­μπι, περί­που 200 χιλιό­με­τρα δυτι­κά από την Αχμε­ντα­μπάντ, τη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της πολι­τεί­ας Γκου­τζα­ράτ, κατα­σκευά­στη­κε την περί­ο­δο της βρε­τα­νι­κής αποι­κιο­κρα­τι­κής κυριαρ­χί­ας. Μόλις είχε ανοί­ξει ξανά για το κοι­νό έπει­τα από πολύ­μη­νες εργα­σί­ες συντήρησης.

«Οι άνθρω­ποι έπε­σαν ο ένας πάνω στον άλλον όταν υπο­χώ­ρη­σε η γέφυ­ρα. Είχαν συγκε­ντρω­θεί για τις τελε­τές του φεστι­βάλ Ντι­βά­λι (σ.σ. «του φωτός»). Υπάρ­χουν πολ­λές γυναί­κες και παι­διά ανά­με­σα στα θύμα­τα», αφη­γή­θη­κε αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας σε ινδι­κό μέσο ενημέρωσης.

Ο Π. Ντε­κα­βα­ντί­για, ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας στη Μόρ­μπι, είπε νωρί­τε­ρα στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ότι πάνω από 130 άνθρω­ποι διασώθηκαν.

Δύτες και στρατιώτες

Η κρε­μα­στή γέφυ­ρα, μήκους 233 μέτρων, κατα­σκευά­στη­κε το 1880, με υλι­κά που μετα­φέρ­θη­καν στην Γκου­τζα­ράτ από την Αγγλία, κατά ινδι­κά ΜΜΕ. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετα­δό­θη­καν από το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NDTV, άνοι­ξε ξανά για το κοι­νό την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη, έπει­τα από επτά μήνες εργα­σιών συντή­ρη­σης, χωρίς να έχει εκδο­θεί πιστο­ποι­η­τι­κό ασφα­λεί­ας από τις αρχές.

Στην επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης συμ­με­τέ­χουν δύτες, πλε­ού­με­να και δεκά­δες άνδρες του στρατού.

Ο ομο­σπον­δια­κός πρω­θυ­πουρ­γός Ναρέ­ντρα Μόντι, που βρί­σκε­ται στην Γκου­τζα­ράτ ‑από όπου κατά­γε­ται και όπου ανα­δεί­χθη­κε πολι­τι­κά- απαί­τη­σε «κατε­πεί­γου­σα κινη­το­ποί­η­ση ομά­δων διά­σω­σης» και να προ­σφερ­θεί βοή­θεια σε όλα τα θύμα­τα, ανέ­φε­ραν μέσω Twitter οι υπη­ρε­σί­ες του.

Τα δυστυ­χή­μα­τα σε πεπα­λαιω­μέ­νες και ανε­παρ­κώς συντη­ρη­μέ­νες υπο­δο­μές είναι συχνές στην Ινδία, ειδι­κά σε γέφυρες.

Το 2016, η κατάρ­ρευ­ση υπε­ρυ­ψω­μέ­νης πεζο­γέ­φυ­ρας πάνω από κατά­με­στο δρό­μο στην πόλη Κολ­κά­τα (ανα­το­λι­κά) στοί­χι­σε τη ζωή σε του­λά­χι­στον 26 ανθρώπους.

Το 2011, του­λά­χι­στον 32 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους όταν κατέρ­ρευ­σε η γέφυ­ρα πάνω στην οποία βρί­σκο­νταν, και τότε κατά τη διάρ­κεια θρη­σκευ­τι­κής γιορ­τής, στη βορειο­α­να­το­λι­κή Ινδία, περί­που 30 χιλιό­με­τρα από την πόλη Νταρτζίλινγκ.

Προ­τού συμπλη­ρω­θεί μια εβδο­μά­δα, άλλοι περί­που 30 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στην κατάρ­ρευ­ση πεζο­γέ­φυ­ρας που συνέ­δεε τις δύο όχθες ποτα­μού στην πολι­τεία Αρου­νά­τσαλ Πρα­ντές (βορειο­α­να­το­λι­κά).

Το 2006, του­λά­χι­στον 34 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν όταν κατέρ­ρευ­σε γέφυ­ρα, κατα­σκευα­σμέ­νη 150 χρό­νια νωρί­τε­ρα, πάνω σε επι­βα­τι­κό τρέ­νο-εξπρές σε σταθ­μό στην πολι­τεία Μπι­χάρ (ανα­το­λι­κά).

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο