Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάνω από 2.000 πτώματα έχουν ανασυρθεί μετά τον τερματισμό της πολεμικής σύρραξης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Περί­που δύο μήνες μετά τον τερ­μα­τι­σμό των συγκρού­σε­ων στον θύλα­κα Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ στον Νότιο Καύ­κα­σο, πάνω από 2.000 σοροί στρα­τιω­τών και αμά­χων έχουν εντο­πι­στεί στις έρευ­νες που διε­ξά­γουν τοπι­κές και αζέ­ρι­κες αρχές.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που δόθη­καν σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα, μόνο οι αρχές του Ναγκόρ­νο-Καρα­μπάχ έχουν ανα­σύ­ρει 1.184 πτώ­μα­τα. Την Κυρια­κή, εντο­πί­στη­καν οι σοροί περί­που 20 ατό­μων. Ανά­με­σά τους ήταν ένας ηλι­κιω­μέ­νος χωρι­κός. Μια ιατρο­δι­κα­στι­κή εξέ­τα­ση ανα­μέ­νε­ται να προσ­διο­ρί­σει τις ταυ­τό­τη­τες των θυμάτων.

Αζέ­ροι ειδι­κοί πραγ­μα­το­ποιούν ξεχω­ρι­στές έρευ­νες και έχουν ανα­φέ­ρει μέχρι στιγ­μής έχουν ανα­σύ­ρει τα πτώ­μα­τα 334 Αζέ­ρων στρα­τιω­τών και 988 μελών των αρμε­νι­κών ενό­πλων δυνάμεων.
Αυτό σημαί­νει ότι συνο­λι­κά έχουν εντο­πι­στεί περισ­σό­τε­ρα από 2.000 πτώματα.

Οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό θυμά­των του πολέ­μου δεν έχουν ακό­μη ολο­κλη­ρω­θεί, δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής της αρμό­διας κρα­τι­κής επι­τρο­πής του Αζερ­μπαϊ­τζάν, σύμ­φω­να με αζέ­ρι­κα μέσα ενημέρωσης.

Ιατρο­δι­κα­στές στην Αρμε­νία έχουν τονί­σει ότι έχουν εξε­τά­σει περί­που 3.360 νεκρούς στρα­τιώ­τες. Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι αγνο­ού­νται περισ­σό­τε­ρα από 1.000 άτομα.

Τα λεί­ψα­να αμέ­τρη­των στρα­τιω­τών λέγε­ται ότι φυλάσ­σο­νται σε νεκρο­το­μεία της χώρας. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακρι­βή αριθμό.

Η απο­κά­λυ­ψη της έκτα­σης της κατά­στα­σης θα μπο­ρού­σε να επι­δει­νώ­σει την ήδη τετα­μέ­νη ατμό­σφαι­ρα, καθώς επί εβδο­μά­δες υπάρ­χουν δια­δη­λώ­σεις ενα­ντί­ον του πρω­θυ­πουρ­γού Νικόλ Πασι­νιάν στην Αρμενία.

Η αντι­πο­λί­τευ­ση και οι δια­δη­λω­τές τον κατη­γο­ρούν για την ήττα από το γει­το­νι­κό Αζερ­μπαϊ­τζάν και απαι­τούν την παραί­τη­σή του.

«Πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­σου­με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα», δήλω­σε ο Πασι­νιάν στο πρω­το­χρο­νιά­τι­κο μήνυ­μά του. Προει­δο­ποί­η­σε για χάος και πανι­κό στην χώρα.

Οι αιμα­τη­ρές εχθρο­πρα­ξί­ες, με χιλιά­δες νεκρούς, ανά­με­σά τους και αμά­χους, επι­σφρα­γί­στη­καν με την τρι­με­ρή «ειρη­νευ­τι­κή» συμ­φω­νία Αρμε­νί­ας — Αζερ­μπαϊ­τζάν — Ρωσί­ας στις 9 Νοέμ­βρη. Συμ­φω­νία η οποία μετα­ξύ άλλων προ­βλέ­πει επι­στρο­φή στο Αζερ­μπαϊ­τζάν των περιο­χών γύρω από το Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, εδα­φών τα οποία είχαν κατα­λά­βει οι Αρμέ­νιοι στις πολε­μι­κές συγκρού­σεις της δεκα­ε­τί­ας του ’90.

Συνο­λι­κά, περισ­σό­τε­ροι από 4.700 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και στις δύο πλευ­ρές, οι περισ­σό­τε­ροι από τους οποί­ους ήταν στρατιώτες.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο