Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάνω από 3,5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες από την Ουκρανία

Περισ­σό­τε­ροι από 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια πρό­σφυ­γες έχουν πλέ­ον εγκα­τα­λεί­ψει την Ουκρα­νία, σύμ­φω­να με την τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση από την Υπη­ρε­σία του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες (UNHCR).

Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση, 3.532.756 πρό­σφυ­γες έχουν εγκα­τα­λεί­ψει την Ουκρα­νία από την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής στις 24 Φλε­βά­ρη. Σε ξεχω­ρι­στή ενη­μέ­ρω­ση, η υπη­ρε­σία ανέ­φε­ρε ότι έχει αυξή­σει τις προ­μή­θειες σε θερ­μι­κές κου­βέρ­τες, ζεστά γεύ­μα­τα και σκη­νές κατά μήκος των ουκρα­νι­κών συνό­ρων, με ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση κατά μήκος της πολω­νι­κής πλευ­ράς καθώς οι θερ­μο­κρα­σί­ες πέφτουν κατακόρυφα.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε την Κυρια­κή ότι 16.434 άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων 2.389 παι­διά απο­μα­κρύν­θη­καν μια μέρα νωρί­τε­ρα από το Ντο­νέ­τσκ και το Λου­γκάνσκ, ωστό­σο η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά κατη­γό­ρη­σε τη Μόσχα ότι απέ­λα­σε βίαια αυτά τα άτο­μα, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την κίνη­ση «κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση του Διε­θνούς Δικαίου».

Στο μετα­ξύ, η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ανα­κοί­νω­σε ότι θα παρου­σιά­σει αύριο Τετάρ­τη τα σχέ­διά της με τα οποία θα δια­σφα­λί­σει ότι οι άνθρω­ποι που εγκα­τα­λεί­πουν την Ουκρα­νία λόγω της ρωσι­κής εισβο­λής θα έχουν πρό­σβα­ση σε θέσεις εργα­σί­ας, στην εκπαί­δευ­ση και τη στέγαση.

Ο αντι­πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν, Μάρος Σέφ­κο­βιτς, σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε, είπε ότι οι αρχι­κές ενέρ­γειες της Ένω­σης επι­κε­ντρώ­θη­καν στην υπο­δο­χή των Ουκρα­νών στα σύνο­ρα και την ενί­σχυ­ση της συνο­ρια­κής υπη­ρε­σί­ας Frontex, της Europol και της Υπη­ρε­σί­ας Ασύ­λου. «Τώρα πρέ­πει να δια­σφα­λί­σου­με ότι δια­τί­θε­νται επαρ­κείς πόροι για να καλύ­ψουν τις ανά­γκες τους», πρόσθεσε.

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση έχει χορη­γή­σει καθε­στώς «προ­σω­ρι­νής προ­στα­σί­ας» στους πρό­σφυ­γες που ήταν μόνι­μοι κάτοι­κοι Ουκρα­νί­ας. Ο Σέφ­κο­βιτς είπε ότι οι χώρες της ΕΕ θα έχουν επί­σης πρό­σβα­ση στο ήδη υπάρ­χον ταμείο αντι­με­τώ­πι­σης κρί­σε­ων, ύψους 10 δισ. ευρώ, που θα τις βοη­θή­σει να στη­ρί­ξουν τους εκτοπισμένους.

Σε δεινή θέση και οι άμαχοι

Φωτο αρχείου

Την ίδια ώρα, σε δει­νή θέση είναι και οι άμα­χοι, που βρί­σκο­νται ανά­με­σα σε δια­σταυ­ρού­με­να πυρά των αντι­μα­χό­με­νων πλευρών.

Η αντι­πρό­ε­δρος της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, Ιρί­να Βέρε­στσουκ, ισχυ­ρί­στη­κε σήμε­ρα ότι του­λά­χι­στον 100.000 άμα­χοι θέλουν να φύγουν από τη Μαριού­πο­λη, στη νότια Ουκρα­νία, όμως δεν μπο­ρούν εξαι­τί­ας της έλλει­ψης ασφα­λών δια­δρό­μων που θα οδη­γούν εκτός της πόλης, η οποία τελεί υπό πολιορκία.

Η ίδια ανέ­φε­ρε πως οι βομ­βαρ­δι­σμοί από τις ρωσι­κές δυνά­μεις εμπο­δί­ζουν, επί­σης, τις ομά­δες διά­σω­σης να απο­κτή­σουν πρό­σβα­ση στον χώρο του βομ­βαρ­δι­σμέ­νου θεά­τρου στη Μαριού­πο­λη, όπου αξιω­μα­τού­χοι της πόλης λένε πως εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι πιστεύ­ε­ται πως είχαν βρει κατα­φύ­γιο στο υπό­γειό του, όταν επλή­γη από μια αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή την περα­σμέ­νη εβδομάδα.

Επί­σης, το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας ανέ­φε­ρε σήμε­ρα ότι οι προ­μή­θειες τρο­φί­μων και φαρ­μά­κων για περί­που 300.000 ανθρώ­πους στην κατε­χό­με­νη πόλη Χερ­σώ­να εξα­ντλού­νται, ενώ κατη­γό­ρη­σε τη Ρωσία ότι εμπο­δί­ζει τους αμά­χους να φύγουν προς τις περιο­χές που ελέγ­χει η Ουκρανία.902.gr


 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο