Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάνω από 40 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα στο πλευρό του λαού του Ιράν, καταδικάζουν τη βία του καθεστώτος

Πάνω από 40 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, τα οποία συμ­με­τεί­χαν στην 22η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) στην Αβά­να της Κού­βας τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη, συνυ­πο­γρά­φουν ανα­κοί­νω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης προς το λαό του Ιράν, τονί­ζο­ντας την ανά­γκη για ειρή­νη, δικαιο­σύ­νη και πρόοδο.

Σύμ­φω­να με το «Σχέ­διο Δρά­σης» που συμ­φω­νή­θη­κε ομό­φω­να στην 22η ΔΣΚΕΚ, η ανα­κοί­νω­ση εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη των ΚΚ προς τους δίκαιους σκο­πούς του λαού του Ιράν, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των Ιρα­νών κομ­μου­νι­στών που αντι­με­τω­πί­ζουν διώ­ξεις και απα­γο­ρεύ­σεις στην ελεύ­θε­ρη άσκη­ση των πολι­τι­κών τους δικαιωμάτων.

Η κοι­νή ανα­κοί­νω­ση κατα­δι­κά­ζει τη βία με την οποία το καθε­στώς της χώρας επι­χει­ρεί να κατα­στεί­λει τις μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις που ξεκί­νη­σαν με αφορ­μή την δολο­φο­νία της νεα­ρής Μαχ­σά Αμι­νί, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως πάνω από 500 δια­δη­λω­τές — συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 57 παι­διών — έχουν σκο­τώ­θεί, εκα­το­ντά­δες έχουν τραυ­μα­τι­στεί και 18.000 έχουν συλληφθεί.

Μετα­ξύ, άλλων, η κοι­νή ανα­κοί­νω­ση καταλήγει:

«Καταγ­γέλ­λου­με  απε­ρί­φρα­στα την χρή­ση της θανα­τι­κής ποι­νής — ιδιαί­τε­ρα ως ποι­νή απο­κλει­στι­κά για συμ­με­το­χή σε ειρη­νι­κές δια­δη­λώ­σεις και πολι­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και για άσκη­ση του δικαιώ­μα­τος της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου ή της ελευ­θε­ρί­ας συμ­με­το­χής σε μια πολι­τι­κή ή κοι­νω­νι­κή οργά­νω­ση της επι­λο­γής κάποιου.

Υπο­στη­ρί­ζου­με τον νόμι­μο αγώ­να του ιρα­νι­κού λαού για ειρή­νη, ανθρώ­πι­να και δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα, κυριαρ­χία και κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη. Ο αγώ­νας τους να καθο­ρί­σουν το μέλ­λον της χώρας τους — χωρίς εκφο­βι­σμό, κατα­πί­ε­ση ή βία — είναι το νόμι­μο δικαί­ω­μά τους. Ζητού­με την άμε­ση και άνευ όρων απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των κρα­του­μέ­νων και την άμε­ση δια­κο­πή των βασα­νι­στη­ρί­ων και των εκτε­λέ­σε­ων των διαδηλωτών.

Επί­σης, απορ­ρί­πτου­με σθε­να­ρά οποια­δή­πο­τε παρέμ­βα­ση του ιμπε­ρια­λι­σμού και των αντι­δρα­στι­κών καθε­στώ­των στη Μέση Ανα­το­λή στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις του Ιράν. Η μελ­λο­ντι­κή κατεύ­θυν­ση των πολι­τι­κών εξε­λί­ξε­ων στο Ιράν είναι μια από­φα­ση απο­κλει­στι­κά του ίδιου του λαού του Ιράν».

Την κοι­νή ανα­κοί­νω­ση συνυ­πο­γρά­φουν, μετα­ξύ άλλων, το Κόμ­μα Του­ντέχ του Ιράν, το ΚΚΕ, το ΑΚΕΛ καθώς και πλη­θώ­ρα κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των της ευρύ­τε­ρης περιοχής.

Πηγή: idcommunism.com

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο