Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάνω από 920.000 οι άνεργοι τον Μάη

Στους 926.444 ανέρ­χο­νται οι άνερ­γοι τον Μάη στη χώρα, με βάση τα στοι­χεία της Δημό­σιας Υπη­ρε­σί­ας Απα­σχό­λη­σης (ΔΥΠΑ).

Συγκε­κρι­μέ­να το σύνο­λο των εγγε­γραμ­μέ­νων ανέρ­γων, με κρι­τή­ριο την ανα­ζή­τη­ση εργα­σί­ας (ανα­ζη­τού­ντων εργα­σία), για τον μήνα Μάη 2022 ανήλ­θε σε 919.236 άτο­μα. Οι άνδρες ανέρ­χο­νται σε 318.977 (ποσο­στό 34,70%) και οι γυναί­κες ανέρ­χο­νται σε 600.259 (ποσο­στό 65,30%).

Το σύνο­λο των εγγε­γραμ­μέ­νων λοι­πών (μη ανα­ζη­τού­ντων εργα­σία), για τον μήνα Μάη 2022 ανήλ­θε σε 7.208 άτο­μα. Οι άνδρες ανέρ­χο­νται σε 2.676 (ποσο­στό 37,13%) και οι γυναί­κες σε 4.532 (ποσο­στό 62,87%).

Ενώ το σύνο­λο των επι­δο­τού­με­νων ανέρ­γων για τον μήνα Μάη 2022 (αφο­ρά τον αριθ­μό των δικαιού­χων που πλη­ρώ­θη­καν εντός του αντί­στοι­χου μήνα) ανέρ­χε­ται σε 111.758 άτο­μα. Δηλα­δή το επί­δο­μα ανερ­γί­ας λαμ­βά­νει μόλις 1 στους 8 ανέργους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο