Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάπας Φραγκίσκος: Οχι σεξ πριν το γάμο

Ο Πάπας Φρα­γκί­σκος, με εγκύ­κλιο που εξέ­δω­σε το Βατι­κα­νό, ζήτη­σε από τα νέα ζευ­γά­ρια να μην κάνουν σεξ πριν τον γάμο, ώστε να μη δια­λυ­θεί η σχέ­ση τους στην πορεία της ζωής τους.

Σύμ­φω­να με την telegraph.co.uk, ο ποντί­φι­κας υπο­στη­ρί­ζει στον πρό­λο­γο του νέου εγγρά­φου για τους ιερείς και τις επι­σκο­πές που έρχο­νται σε επα­φή με αρρα­βω­νια­σμέ­να ζευ­γά­ρια ότι «η αγνό­τη­τα διδά­σκει τον χρό­νο και τη μέθο­δο της αλη­θι­νής αγάπης».

Μάλι­στα, ανα­φέ­ρει οι σύγ­χρο­νες και μοντέρ­νες ενώ­σεις «δια­λύ­ο­νται» γρή­γο­ρα, ενώ τα αγνά ζευ­γά­ρια είναι αυτά που βρί­σκο­νται σε θέση «να μάθουν πώς να είναι μαζί χωρίς την πίε­ση των σεξουα­λι­κών σχέ­σε­ων». Η συγκε­κρι­μέ­νη διδα­σκα­λία βοη­θά επί­σης τα ζευ­γά­ρια μεγα­λύ­τε­ρης ηλι­κί­ας, προ­σθέ­τει ο Πάπας, λέγο­ντας ότι τους δεί­χνει το δρό­μο χωρίς σεξ προς τα τέλη της ζωής, ενώ η αρχή αυτή πρέ­πει να εφαρ­μό­ζε­ται ακό­μη και αν τα αρρα­βω­νια­σμέ­να ζευ­γά­ρια ζουν μαζί.

Το έγγρα­φο 97 σελί­δων, που δημο­σιεύ­θη­κε και ονο­μά­ζε­ται «Κατη­χη­τι­κές δια­δρο­μές για την έγγα­μη ζωή», «απο­τε­λεί ένα δώρο και είναι ένα καθή­κον», δήλω­σε ο ηγέ­της της Καθο­λι­κής Εκκλη­σί­ας. Επί­σης, στο κεί­με­νο ανα­φέ­ρει ότι δεδο­μέ­νων των υψη­λών ποσο­στών δια­ζυ­γί­ων και των λιγό­τε­ρων γάμων τα τελευ­ταία χρό­νια υπάρ­χει ανά­γκη για «ανα­νε­ω­μέ­νη ποι­μα­ντι­κή δέσμευση».

Πρό­σθε­σε ότι «η αιτία πολ­λών δυσκο­λιών» που αντι­με­τω­πί­ζουν τα παντρε­μέ­να ζευ­γά­ρια είναι «η νοο­τρο­πία ηδο­νής που δια­στρε­βλώ­νει την ομορ­φιά και το βάθος της ανθρώ­πι­νης σεξουαλικότητας».

Το έγγρα­φο συνε­χί­ζει λέγο­ντας: «Η Εκκλη­σία δεν πρέ­πει ποτέ να παρα­λεί­ψει να τολ­μή­σει να προ­τεί­νει την πολύ­τι­μη αρε­τή της αγνό­τη­τας, ακό­μη και αν αυτή βρί­σκε­ται πλέ­ον σε άμε­ση αντί­θε­ση με την κοι­νή νοοτροπία.

Η αγνό­τη­τα πρέ­πει να παρου­σιά­ζε­ται ως αυθε­ντι­κή “σύμ­μα­χος της αγά­πης” και όχι ως άρνη­σή της. Η αγνό­τη­τα διδά­σκει στα παντρε­μέ­να ζευ­γά­ρια τους χρό­νους και τους τρό­πους της αλη­θι­νής, λεπτής και γεν­ναιό­δω­ρης αγά­πης και τα προ­ε­τοι­μά­ζει για την αυθε­ντι­κή δωρεά του εαυ­τού τους που πρέ­πει να ζήσουν για ολό­κλη­ρη την έγγα­μη ζωή τους».

Ωστό­σο, το σεξ ενθαρ­ρύ­νε­ται εντός γάμου καθώς «η γονι­μό­τη­τα είναι δώρο και σκο­πός του γάμου».

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο