Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάπας Φραγκίσκος: «O κανόνας της αγαμίας των καθολικών κληρικών θα μπορούσε και να αναθεωρηθεί»

Αίσθη­ση προ­κά­λε­σαν οι δηλώ­σεις του πάπα Φρα­γκί­σκου, κατά τη διάρ­κεια συνο­μι­λί­ας του με Αργε­ντι­νούς δημο­σιο­γρά­φους, σχε­τι­κά με τον κανό­να της αγα­μί­ας των καθο­λι­κών κλη­ρι­κών. «Δεν πρό­κει­ται για δόγ­μα, είναι ένας προ­σω­ρι­νός κανό­νας, και όχι αιώ­νια, όπως η χει­ρο­το­νία ενός των ιερέ­ων. Θα μπο­ρού­σε και να ανα­θε­ω­ρη­θεί», υπο­γράμ­μι­σε ο πάπας.

Πρό­σθε­σε, δε, ότι «δεν πιστεύ­ει ότι μια τέτοια αλλα­γή θα αυξή­σει τον αριθ­μό των χει­ρο­το­νιών», αλλά είναι της άπο­ψης ότι «ορι­σμέ­νες φορές, ο κανό­νας της αγα­μί­ας μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε ανδρο­κρα­τία, διό­τι αν ένας ιεράς δεν ξέρει να συνερ­γά­ζε­ται με τις γυναί­κες, δεν είναι ώρι­μος, κάτι του λείπει».

«Το Βατι­κα­νό ήταν ανδρο­κρα­τού­με­νο, αλλά είναι μέρος της κουλ­τού­ρας του, δεν υπάρ­χει ένας συγκε­κρι­μέ­νος υπαί­τιος», είπε ο Φραγκίσκος.

Τόνι­σε, τέλος, ότι «στο μέλ­λον η οδός, για το θέμα της αγα­μί­ας των κλη­ρι­κών, θα μπο­ρού­σε να είναι η υιο­θέ­τη­ση ενός “διπλού κανό­να”, όπως συμ­βαί­νει στις Ανα­το­λι­κές Εκκλη­σί­ες», με ανα­φο­ρά στην αγα­μία των επι­σκό­πων και στον έγγα­μο βίο των απλών ιερέων.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο