Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάρα πολύ δύσκολη η νύχτα με τη φωτιά στην Πεντέλη — Με την ελπίδα να μη γίνει εφιαλτική

Πάρα πολύ δύσκο­λη η νύχτα με τη φωτιά στην Πεντέ­λη να καί­ει ανε­ξέ­λεγ­κτη και ελπί­δα όλων να μη γίνει εφιαλ­τι­κή.  Η πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε λίγο μετά τις 17:00 και μέσα σε τρεις ώρες επε­κτά­θη­κε ταχύ­τα­τα σε Ντρά­φι, Ανθού­σα, Δασα­μά­ρι και Διώνη.

Οι φλό­γες έχουν μπει μέσα σε οικι­σμούς, όπου ήδη έχουν κάψει σπί­τια και απει­λούν κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές. Εχουν ήδη εκκε­νω­θεί 4 οικι­σμοί [Ντρά­φι, Ανθού­σα Διώ­νη και Δασα­μά­ρι (κοντά στο Πικέρ­μι)]. Εκκε­νώ­θη­κε προ­λη­πτι­κά και το Παί­δων Πεντέλης.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες της Πυρο­σβε­στι­κής ‚ο αέρας στο βου­νό κάνει συνέ­χεια στρο­βι­λι­σμούς και γυρ­νά­ει κατευ­θύν­σεις στην πυρ­κα­γιά συνεχώς.

Η πυρ­κα­γιά της Πεντέ­λης στο μέτω­πο στην κορυ­φή προς Διό­νυ­σο έχει μειώ­σει ταχύ­τη­τα, στο μέτω­πο στα δυτι­κά και νότια προς Καλ­λι­θέα έχει ένταση.

Δεν υπάρ­χουν κλή­σεις για άλλους εγκλωβισμένους.

Στο μετα­ξύ μετά τη δύση του ηλί­ου απο­μα­κρύν­θη­καν τα ενα­έ­ρια μέσα και πλέ­ον στο σημείο επι­χει­ρούν 420 πυρο­σβέ­στες με 85 οχή­μα­τα ενώ συν­δρά­μουν και 18 πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα. Παράλ­ληα ισχυ­ρή είναι η παρου­σία των εθελοντών.

Και οι Ένο­πλες Δυνά­μεις μπαί­νουν στη «μάχη» της κατά­σβε­σης της μεγά­λης και ανε­ξέ­λεγ­κτης πυρ­κα­γιάς. Δύο ομά­δες «Δευ­κα­λί­ων» από την 2η ΜΑΛ (Μοί­ρα Αλε­ξι­πτω­τι­στών) και το 575 ΤΠΝ (Τάγ­μα Πεζο­ναυ­τών), συνο­λι­κού αριθ­μού 150 ατό­μων και δύο λεω­φο­ρεία που θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σε τυχόν ανά­γκη εκκέ­νω­σης περιοχών.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο