Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πάρε ένα ντεπόν και έλα για δουλειά»…

«Πάρε ένα ντε­πόν και έλα για δου­λειά»… ήταν η απά­ντη­ση σε εργα­ζό­με­νη μεγά­λης αλυ­σί­δας (Public & Media Markt) που παρου­σί­α­ζε συμ­πτώ­μα­τα και τελι­κά βρέ­θη­κε θετι­κή σε covid. Και αυτό δεν είναι η εξαί­ρε­ση αλλά έκφρα­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας που επι­κρα­τεί στους εργα­σια­κούς χώρους όπου ακό­μη και τα κομ­μέ­να και ραμ­μέ­να στα μέτρα των εργο­δο­τών πρω­τό­κολ­λα του ΕΟΔΥ δεν έχουν καμία ισχύ. Η κυβέρ­νη­ση κάνει τα στρα­βά μάτια (ανύ­παρ­κτη έλεγ­χοι) και οι εργο­δό­τες καθο­ρί­ζουν τα δικά τους …πρω­τό­κολ­λα.

Η καταγ­γε­λία που ακο­λου­θεί, έγι­νε από το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στην Εται­ρεία RetailWorld A.E.- Κατα­στή­μα­τα Public και είναι ενδει­κτι­κή του εργα­σια­κού καθε­στώ­τος που επι­κρα­τεί στους εργα­σια­κούς χώρους:

«Πάρε ένα ντε­πόν και έλα για δουλειά»…

Αυτές οι λέξεις στάλ­θη­καν με sms από προϊ­στά­με­νο σε συνά­δελ­φο του κατα­στή­μα­τος Αγί­ου Δημη­τρί­ου που παρου­σί­α­ζε συμ­πτώ­μα­τα και τελι­κά βρέ­θη­κε θετι­κή σε covid. Αργό­τε­ρα βρέ­θη­κε θετι­κό και το μισό σχε­δόν προ­σω­πι­κό του κατα­στή­μα­τος. Αυτές οι λέξεις που κατα­πα­τούν κάθε έννοια εργα­τι­κού και ανθρώ­πι­νου δικαιώ­μα­τος, συνο­ψί­ζουν με γλα­φυ­ρό τρό­πο τις εργα­σια­κές συν­θή­κες που επι­κρα­τούν στα κατα­στή­μα­τα Public & Media Markt.

Δεν ήταν απλά μία υπερ­βο­λι­κή ή μια κακιά στιγ­μή ενός προϊ­στα­μέ­νου που κυκλο­φό­ρη­σε στα social media. Ήταν μαθη­μα­τι­κά βέβαιο ότι θα φτά­να­με σε αυτό το σημείο εν μέσω παν­δη­μί­ας, όταν η απου­σία των εργα­ζο­μέ­νων για λόγους υγεί­ας και οι αναρ­ρω­τι­κές άδειες ενο­χο­ποιού­νται συστη­μα­τι­κά από ανω­τέ­ρους και στε­λέ­χη της εται­ρεί­ας ακό­μη και με αυταρ­χι­κές και εκφο­βι­στι­κές τακτι­κές. Ήταν μαθη­μα­τι­κά βέβαιο όταν, κατά κύριο λόγο, άνθρω­ποι με τέτοιες συμπε­ρι­φο­ρές ανε­λίσ­σο­νται στην ιεραρ­χία της εται­ρεί­ας και η διοί­κη­ση της εται­ρεί­ας κάνει τα στρα­βά μάτια στις αυθαι­ρε­σί­ες τους. Ήταν μαθη­μα­τι­κά βέβαιο όταν η κυβέρ­νη­ση κάνει τα στρα­βά μάτια συνο­λι­κά στην εργο­δο­τι­κή ασυ­δο­σία και αυθαι­ρε­σία και σε όλη την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας γρά­φει και ξανα­γρά­φει το εργα­τι­κό δίκαιο στα μέτρα των εργοδοτών.

Τα πρό­σφα­τα γεγο­νό­τα όμως στο κατά­στη­μα του Αγ. Δημη­τρί­ου είναι μόνο η κορυ­φή του παγό­βου­νου. Τα κρού­σμα­τα τις τελευ­ταί­ες μέρες ανά­με­σα στους εργα­ζό­με­νους σε όλα τα κατα­στή­μα­τα είναι δεκά­δες και προ­φα­νώς για αυτό φταί­ει η εξου­θέ­νω­σή μας, με τα 10ωρα και 11ωρα που δου­λεύ­ου­με για να καλύ­ψου­με ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού που είναι γνω­στές εδώ και μήνες ή πολύ χει­ρό­τε­ρα που δημιουρ­γή­θη­καν λόγω νόση­σης από Covid. (Η γρα­φι­κή ενί­σχυ­ση με εποχιακούς/πιόνια και πρώ­ην εργαζομένους/ες που έχουν παραι­τη­θεί και έρχο­νται για 3 μέρες για Black Friday και μετά ξανάρ­χο­νται τα Χρι­στού­γεν­να για 2–3 εβδο­μά­δες είναι στά­χτη στα μάτια μας.) Φταί­ει η μετα­φο­ρά εργα­ζο­μέ­νων από το ένα κατά­στη­μα στο άλλο ειδι­κά όταν δεν έχουν ενη­με­ρω­θεί καν, ότι ανα­πλη­ρώ­νουν νοσή­σα­ντες. Φταί­ει το πάστω­μα υπε­ρά­ριθ­μων εργα­ζο­μέ­νων μέσα στις ήδη ξέχει­λες από εμπο­ρεύ­μα­τα απο­θή­κες web για την ταχύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση παραγ­γε­λιών. Φταί­ει η μετα­τρο­πή κοι­νό­χρη­στων χώρων σε άτυ­πες απο­θή­κες υπε­ρα­πο­θέ­μα­τος εμπο­ρευ­μά­των. Φταί­ει το πρω­τό­κολ­λο του ΕΟΔΥ που προ­φα­νέ­στα­τα είναι ραμ­μέ­νο στα μέτρα των εργο­δο­τών. Βοη­θά η αυταρ­χι­κή, χει­ρι­στι­κή, απάν­θρω­πη και εγκλη­μα­τι­κή για την δημό­σια υγεία συμπε­ρι­φο­ρά προϊ­στα­μέ­νων και στε­λε­χών όπως ο παρα­πά­νω. Δεν πρέ­πει και δεν θα επι­τρέ­ψου­με να γίνο­νται ανε­κτές τέτοιες συμπεριφορές!

Για να κοπεί ο βήχας…:

1. Σε περί­πτω­ση που εμφα­νί­σου­με συμ­πτώ­μα­τα δεν πάμε για δου­λειά. Απαι­τού­με με έξο­δα της εται­ρεί­ας να γίνει μορια­κό test. Το ίδιο και σε περί­πτω­ση που έχου­με έρθει σε επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα. Δεν ανε­χό­μα­στε σε καμία των περι­πτώ­σε­ων πιέ­σεις από διευ­θυ­ντές, som ή υπεύ­θυ­νους και τις κοι­νο­ποιού­με άμε­σα στο σωματείο.

2. Σε περί­πτω­ση που βγού­με θετι­κοί το κοι­νο­ποιού­με άμε­σα στο σωμα­τείο και στους συνάδελφους/φίλους με τους οποί­ους έχου­με έρθει σε επα­φή. Δεν είναι ζήτη­μα ατο­μι­κό, δεν είναι ζήτη­μα προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων. Προ­στα­τεύ­ου­με ο ένας τον άλλο και βοη­θά­με το σωμα­τείο να πιέ­σει την εργο­δο­σία για την λήψη άμε­σων μέτρων.

3. Αν έχου­με συμ­πτώ­μα­τα και μέχρι να βγει το απο­τέ­λε­σμα του τεστ δεν πάμε στη δου­λειά. Δικαιού­μα­στε αναρ­ρω­τι­κή άδεια, δεν χρε­ω­νό­μα­στε μέρες από την κανο­νι­κή μας άδεια ή ανα­πλή­ρω­ση μέσω υπε­ρω­ριών λόγω προ­λη­πτι­κής καρα­ντί­νας. Το ίδιο ισχύ­ει και για την περί­ο­δο καρα­ντί­νας αν βγού­με θετι­κοί. Επι­σκε­πτό­μα­στε μετά το πέρας της καρα­ντί­νας πνευ­μο­νο­λό­γο που μας χορη­γεί αναρ­ρω­τι­κή άδεια.

Η υγεία και η αξιο­πρέ­πεια μας είναι αδιαπραγμάτευτες!

Η εργο­δο­σία αντί να σπα­τα­λά χρό­νο δια­ψεύ­δο­ντας στα social media τα αίσχη των στε­λε­χών της να πάρει άμε­σα μέτρα για την υγεία των εργα­ζο­μέ­νων της.

Απαι­τού­με:
— Άμε­ση ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ
— Να αλλά­ξει το απα­ρά­δε­κτο πρω­τό­κολ­λο του ΕΟΔΥ – Πραγ­μα­τι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας για τους εργαζόμενους
— Αυξή­σεις μισθών – Υπο­γρα­φή ΣΣΕ

Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στην Εται­ρεία RetailWorld A.E.- Κατα­στή­μα­τα Public

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο