Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάρκιν το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη και άλλες «εικόνες» ενός πολιτισμού που καταρρέει…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Πάρ­κιν το σπί­τι του Νίκου Καζαν­τζά­κη στο Ηρά­κλειο της Κρή­της. Γκρε­μί­στη­κε το σπί­τι του Μενέ­λα­ου Λου­ντέ­μη στον Εξα­πλά­τα­νο Αρι­δαί­ας. Εικό­να εγκα­τά­λει­ψης στα περισ­σό­τε­ρα πολι­τι­στι­κά μνη­μεία και πολι­τι­στι­κούς χώρους ανά την Ελλά­δα.  Κατα­βο­λή αντι­τί­μου για την είσο­δο στους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους. Χωρίς στή­ρι­ξη όλοι οι φορείς μελέ­της και ανά­δει­ξης του πολι­τι­σμού κατα­φεύ­γουν στην ιδιω­τι­κή πρωτοβουλία.

Εικό­νες ενός πολι­τι­σμού που καταρ­ρέ­ει σε όλες τις εκφρά­σεις του, σε όλη τη χώρα. Αιτία η εγκα­τά­λει­ψη του από την Πολι­τεία, που εκφρά­στη­κε με τη στα­δια­κά μειού­με­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση τα προη­γού­με­να χρό­νια, σχε­δόν ανύ­παρ­κτη σήμερα.

Και είναι η επί­κλη­ση αυτής της εικό­νας το άλλο­θι να παρα­χω­ρη­θούν στην ιδιω­τι­κή πρω­το­βου­λία ιστο­ρι­κά και πολι­τι­στι­κά μνημεία.

Και είναι η επί­κλη­ση της δύσκο­λη οικο­νο­μι­κής συγκυ­ρί­ας για την ανύ­παρ­κτη χρηματοδότηση.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, είναι η από χρό­νια ειλημ­μέ­νη από­φα­ση του αστι­κού κρά­τους να παρα­δώ­σει τον πολι­τι­σμό και την ιστο­ρία του τόπου για εκμε­τάλ­λευ­ση στο ιδιω­τι­κό κεφά­λαιο, εφαρ­μό­ζο­ντας στο ακέ­ραιο τις κατευ­θύν­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Είναι η υλο­ποί­η­ση εκεί­νης της πολι­τι­κής που θεω­ρεί τον πολι­τι­σμό και την ιστο­ρία χρυ­σο­φό­ρο κέρας για το του­ρι­στι­κό κεφά­λαιο και τη βιο­μη­χα­νία του θεά­μα­τος κλει­σμέ­νο σε αστρα­φτε­ρά κέντρα με πανά­κρι­βες υπη­ρε­σί­ες για λίγους. Η άλλη πλευ­ρά αυτής της επι­λο­γής είναι η εγκα­τά­λει­ψη για ό,τι δεν υπάρ­χει εμπο­ρι­κό ενδιαφέρον.

Το μόνο που μπο­ρεί να ανα­κό­ψει αυτή την πορεία κατάρ­ρευ­σης του πολι­τι­σμού είναι το αίτη­μα να γίνει ο πολι­τι­σμός κτή­μα των πολ­λών, που τον δια­φύ­λα­ξαν, τον ανέ­πτυ­ξαν και εξα­κο­λου­θούν με το μόχθο τους να τον δημιουργούν.

Θα αντι­κα­τα­στή­σει ο Ν. Καζαν­τζά­κης τον δαφ­νο­στε­φα­νω­μέ­νο έφη­βο στη φανέ­λα του Ολυμπιακού;

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο