Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Αθήνα

Το πάρ­κο που βρί­σκε­ται στην Ιερά Οδό και Πει­ραιώς, δίπλα από την Τεχνό­πο­λη του δήμου Αθη­ναί­ων, έλα­βε το όνο­μα του μεγά­λου μας μου­σι­κο­συν­θέ­τη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Μία οφει­λό­με­νη τιμή προς τον κορυ­φαίο δημιουρ­γό, έτσι όπως έχει απο­φα­σι­στεί ομό­φω­να από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Αθήνας.

Στο πάρ­κο «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης» γιόρ­τα­σε την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη ο δήμος Αθη­ναί­ων την Παγκό­σμια Μέρα Μου­σι­κής με μία μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον συν­θέ­τη. Τρα­γού­δη­σαν η Γλυ­κε­ρία, ο Βασί­λης Λέκ­κας, η Αργυ­ρώ Καπα­ρού και o Αγγε­λος Θεο­δω­ρά­κης. Τους συνό­δευ­σε η Ορχή­στρα «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης» με την καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση της Μαρ­γα­ρί­τας Θεοδωράκη.

Παρευ­ρέ­θη­κε και ο Στέ­λιος Λάμπρου, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο