Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάρνηθα: Έρευνα της ΕΛΑΣ για τα νεκρά άλογα που βρέθηκαν σε γκρεμό

Έρευ­νες από την Αστυ­νο­μία για τα νεκρά άλο­γα που βρέ­θη­καν στην Πάρ­νη­θα έχουν ξεκι­νή­σει από χτες, ενώ για συμ­βάν και την πορεία των ερευ­νών έχει ενη­με­ρω­θεί ο εισαγ­γε­λέ­ας Προ­στα­σί­ας Ζώων και ανα­ζη­τού­νται οι υπαί­τιοι της υπό­θε­σης που έχει προ­κα­λέ­σει φρί­κη και αγανάκτηση.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από το αρχη­γείο της ΕΛΑΣ, σχε­τι­κά με περι­στα­τι­κό εντο­πι­σμού νεκρών αλό­γων στην Πάρ­νη­θα βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη προ­α­να­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Φυλής.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της ΕΛΑΣ, στο πλαί­σιο διε­ρεύ­νη­σης καταγ­γε­λί­ας, απο­γευ­μα­τι­νές ώρες χτες, Δευ­τέ­ρα 15 Μαΐ­ου 2023, αστυ­νο­μι­κοί του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Φυλής, από κοι­νού με υπαλ­λή­λους του Δήμου Φυλής, της Κτη­νια­τρι­κής Υπη­ρε­σί­ας της Περι­φέ­ρειας Δυτι­κής Αττι­κής και του Δασαρ­χεί­ου Πάρ­νη­θας, μετέ­βη­σαν στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Πάρ­νη­θας, προ­κει­μέ­νου αφε­νός να εντο­πι­στούν τα νεκρά άλο­γα και αφε­τέ­ρου να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι απα­ραί­τη­τες περαι­τέ­ρω ενέργειες.

Μετά από ανα­ζη­τή­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στο όρος της Πάρ­νη­θας, εντο­πί­στη­καν σε χαρά­δρα βάθους περί­που 100 μέτρων δύο νεκρά άλογα.

Για το περι­στα­τι­κό και την εξέ­λι­ξη των ερευ­νών ενη­με­ρώ­θη­κε σχε­τι­κά ο εισαγ­γε­λέ­ας Προ­στα­σί­ας Ζώων.

Σημειώ­νε­ται ότι τα νεκρά άλο­γα βρέ­θη­καν από εθε­λο­ντές που ταΐ­ζουν τα αδέ­σπο­τα ζώα στην Πάρ­νη­θα, οι οποί­οι εκφρά­ζουν την πεποί­θη­ση ότι κάποιοι πετούν τα άλο­γα στο γκρε­μό, επει­δή είναι άρρω­στα ή γέρα­σαν, για να τα ξεφορτωθούν.

Το συμ­βάν έχει ξεση­κώ­σει θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων από τα φιλο­ζω­ι­κά σωμα­τεία, τα οποία κοι­νο­ποί­η­σαν την καταγ­γε­λία των εθε­λο­ντών στην Αστυ­νο­μία, τον Άρειο Πάγο και στο υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, κινη­το­ποιώ­ντας έτσι τις αρχές, που ξεκί­νη­σαν έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό των δραστών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο