Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάρτι

500 χάμπουρ­γκερ, 700 τσίζ­μπερ­γκερ, 400 μπέρ­γκερ για «βετζε­τέ­ριαν», 600 σάντουιτς με κοτό­που­λο, 700 χοτ ντογκ, πρέ­τσελ, βότ­κα, μπί­ρες, κρα­σί, ανα­ψυ­κτι­κά και παγω­τά. Αυτά πάνω — κάτω περι­λαμ­βά­νει ως «πρώ­τα» το μενού που ετοι­μά­ζει η αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία για τη δεξί­ω­ση προς τιμήν της 4ης Ιου­λί­ου, που θα γίνει στις 29 Ιού­νη στην Αθή­να, τέσ­σε­ρις μέρες ακρι­βώς μετά τις εκλο­γές. Προ­σκε­κλη­μέ­να θα είναι 1.500 άτο­μα, σχε­δόν διπλά­σια από πέρυ­σι, όταν προ­σκε­κλη­μέ­νοι ήταν 800. Ανά­με­σά τους θα βρί­σκο­νται ασφα­λώς στε­λέ­χη της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης, αλλά και της επό­με­νης αντι­πο­λί­τευ­σης, αξιω­μα­τι­κής και μη, δηλα­δή της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και λοι­πών πλην ΚΚΕ. Και μπο­ρεί το μενού να θυμί­ζει λίγο …αμε­ρι­κά­νι­κο παι­δι­κό πάρ­τι, όμως καθό­λου τέτοιο δεν είναι. Εχο­ντας «καθα­ρί­σει» με τις εκλο­γές, από τα βασι­κά «πιά­τα» αυτής της μάζω­ξης υπό τον πρέ­σβη Τσού­νις θα είναι τα ανοι­χτά και φλέ­γο­ντα ζητή­μα­τα στην περιο­χή, με πρώ­το τα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, αφού και στην Τουρ­κία θα υπάρ­χει πλέ­ον και­νούρ­για κυβέρ­νη­ση. Ετσι, με κάποιον …δια­βο­λι­κό τρό­πο το «πάρ­τι» της πρε­σβεί­ας θα είναι το πρώ­το «κοι­νω­νι­κό γεγο­νός» όπου, μετά τους προ­ε­κλο­γι­κούς καβγά­δες, όλοι τους θα έχουν την ευκαι­ρία να επι­βε­βαιώ­σουν την προ­σή­λω­σή τους στον αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό σχε­δια­σμό και στις διευ­θε­τή­σεις που προ­ω­θού­νται στην περιο­χή, στο όνο­μα της ΝΑΤΟι­κής συνοχής.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο