Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάσχα με πιθανές τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς

Καθώς ήδη βελ­τιώ­νε­ται σήμε­ρα ο και­ρός, με τις βρο­χές να περιο­ρί­ζο­νται στην Κρή­τη και να στα­μα­τούν έως το μεση­μέ­ρι, τα δια­θέ­σι­μα μέχρι τώρα προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr δεί­χνουν ότι καλές και­ρι­κές συν­θή­κες θα επι­κρα­τή­σουν έως και το Μεγά­λο Σάβ­βα­το 18 Απρι­λί­ου. Όμως, την Κυρια­κή του Πάσχα, 19 Απρι­λί­ου, υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα για τοπι­κές βροχές.

Οι άνε­μοι στα πελά­γη, από τη Μεγά­λη Παρα­σκευή έως το Πάσχα, δεν θα ξεπερ­νούν τα 5 έως 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει άνο­δο, με απο­τέ­λε­σμα το Μεγά­λο Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή του Πάσχα να ανα­μέ­νο­νται θερ­μο­κρα­σί­ες έως 25–26 βαθ­μούς Κελσίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο