Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάσχα: Πότε θα κλείσουν φέτος τα σχολεία

Φέτος πολύ όψι­μο το Πάσχα, πέφτει στις 5η Μαΐ­ου με την πρω­το­μα­γιά  «μεγά­λη» Τετάρ­τη, οπό­τε πολ­λοί ανα­ρω­τού­νται 1ο. τι θα γίνει με την μεγά­λη εργα­τι­κή συγκέ­ντρω­ση _αν θα μετα­τε­θεί δλδ και 2ο. (μαθη­τές, δάσκα­λοι καθη­γη­τές και «συνα­φή») πότε θα ξεκι­νή­σει το καθι­σιό των ολι­γο­ή­με­ρων δια­κο­πών με τα συμπα­ρο­μαρ­τού­ντα _πολύ ασα­φή φέτος λόγω ακρίβειας.

Προς το παρόν αυτό που είναι δεδο­μέ­να με βάση τις ανα­κοι­νώ­σεις των αρμόδιων

  • Η Παρα­σκευή 26η Απρί­λη θα είναι η τελευ­ταία ημέ­ρα μαθήματος,
  • Με την επι­στρο­φή των μαθη­τών να γίνε­ται τη Δευ­τέ­ρα 13 Μαΐ­ου 2024.
  • Επι­πλέ­ον _παρεμπιπτόντως, όλα τα σχο­λεία θα παρα­μεί­νουν κλει­στά Παρα­σκευή 7 και Δευ­τέ­ρα 10 Ιού­νη, λόγω ευρωεκλογών.
  • Σύμ­φω­να με το νόμο, τα δημο­τι­κά και τα νηπια­γω­γεία κλεί­νουν κανο­νι­κά στις 15 Ιου­νί­ου για τις θερι­νές δια­κο­πές. Αν η 15η Ιου­νί­ου, ωστό­σο είναι ημέ­ρα αργί­ας ή Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, τα σχο­λεία κλεί­νουν την προη­γού­με­νη εργάσιμη 
    • Φέτος πέφτει Σάβ­βα­το, οπό­τε θα κλεί­σουν Παρα­σκευή 14 _στην ουσία 13, μια και εθι­μι­κά η τελευ­ταία ημέ­ρα του σχο­λι­κού έτους συνή­θως, δε συνο­δεύ­ε­ται από μαθή­μα­τα, αλλά από χαβαλέ
  • Το παρα­πά­νω ισχύ­ει μόνο για νηπια­γω­γεία και δημο­τι­κά, καθώς στα γυμνά­σια και τα λύκεια το πότε θα κλεί­σουν καθο­ρί­ζε­ται από Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, καθώς εξαρ­τά­ται από τις εξε­τά­σεις, αλλά και τις Πανελ­λή­νιες _που δεν υπάρ­χει ακό­μη ακρι­βής ανακοίνωση.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο