Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάσχα 2022: Tο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Το ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των των επι­χει­ρή­σε­ων ‑μελών του Συν­δέ­σμου Επι­χει­ρή­σε­ων & Λια­νι­κής Πώλη­σης Ελλά­δος για τη περί­ο­δο των εορ­τών Πάσχα 2022 σε όλη την επι­κρά­τεια, θα έχει ως εξής:

Κυρια­κή 17.04.2022, 11:00–20:00

Μ. Δευ­τέ­ρα 18.04.2022 έως και Μ. Πέμ­πτη 21.04.2022, 9:00 — 21:00

Μ. Παρα­σκευή 22.04.2022, 13:00 — 21:00

Μ. Σάβ­βα­το 23.04.2022, 9:00 — 20:00

Τη Δευ­τέ­ρα 25.04.2022 τα κατα­στή­μα­τα θα παρα­μεί­νουν κλειστά.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο