Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτο πιάνει η αντιπαράθεση ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση Γεωργούλη

Τον πάτο του βαρε­λιού κι ακό­μα παρα­κά­τω έχει αγγί­ξει η αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά με αφορ­μή τη σοβα­ρή καταγ­γε­λία σε βάρος του ευρω­βου­λευ­τή Αλ. Γεωρ­γού­λη, για βια­σμό και σωμα­τι­κή βλά­βη η οποία θα έπρε­πε να διε­ρευ­νη­θεί άμε­σα με από­λυ­τη προ­στα­σία του θύματος.

Μετά την ανάρ­τη­ση της υπο­ψή­φιας βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ Ζωής Βαρέ­λη — Στε­φα­νί­δη, η οποία ανα­πα­ρή­γα­γε ένα από τα χυδαία πρω­το­σέ­λι­δα της φασι­στο­φυλ­λά­δας του Στ. Χίου, για να ανα­κα­λέ­σει  στη συνέ­χεια μετά το σάλο, μια άλλη υπο­ψή­φια βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις. «Πρώ­τοι εμείς κατα­δι­κά­ζου­με την παρε­νό­χή­ση των γυναι­κών… αν όμως είναι στη­μέ­νο γεγο­νός ακρι­βώς πριν τις εκλο­γές;», έγρα­ψε σε ανάρ­τη­ση της η υπο­ψή­φια βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης Ανα­στα­σία Γαιταρτζή.

Με αφορ­μή τις δύο αυτές αναρ­τή­σεις, η ΝΔ κατη­γό­ρη­σε τον ΣΥΡΙΖΑ για υπο­κρι­σία. «Αλή­θεια, πόση υπο­κρι­σία πρέ­πει να δια­θέ­τουν για να ζητούν την ψήφο των πολι­τών, μιλώ­ντας για δικαιώ­μα­τα και αξί­ες; Σε ένα κανο­νι­κό κόμ­μα θα είχαν τεθεί εκτός ψηφο­δελ­τί­ων. Όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, που η υπο­κρι­σία απο­τε­λεί ταυ­το­τι­κό του στοι­χείο», σημεί­ω­σε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατη­γό­ρη­σε τον Αδ. Γεωρ­γιά­δη, τον πρω­θυ­πουρ­γό και τα φιλι­κά τους ΜΜΕ ότι «προ­σπα­θούν να αξιο­ποι­ή­σουν πολι­τι­κά μια προ­σω­πι­κή υπό­θε­ση, που όλους μας έχει σοκά­ρει και για την οποία η αντί­δρα­ση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακα­ριαία και ξεκά­θα­ρη». Στην ανα­κοί­νω­ση του, ο ΣΥΡΙΖΑ υπο­στη­ρί­ζει πως «ούτε ίσες απο­στά­σεις κρά­τη­σε, ούτε “ναι μεν αλλά” είπε, ούτε κάλυ­ψε κανέ­ναν, ούτε εξα­πα­τη­μέ­νος δήλω­σε», προ­σθέ­το­ντας πως «αυτά τα έκα­νε η ΝΔ, ο κος Μητσο­τά­κης και υπουρ­γοί του, για πλεί­στες περι­πτώ­σεις, ακό­μη και παι­δο­βια­στών, όπως ο κος Λιγνά­δης ή ο στε­νός συνερ­γά­της του κου Μητσο­τά­κη, κος Νίκος Γεωρ­γιά­δης, για τον οποίο έσπευ­σαν ακό­μη και ως μάρ­τυ­ρες υπε­ρά­σπι­σης στο δικα­στή­ριο δια­κε­κρι­μέ­να στε­λέ­χη της ΝΔ».

«Και με τα θύμα­τα και με τον οχε­τό;», σχο­λί­α­σε το ΠΑΣΟΚ. Απευ­θυ­νό­με­νο στον Δ. Παπα­δη­μού­λη ο οποί­ος «σε σημε­ρι­νές του δηλώ­σεις υπο­νό­η­σε ότι ο Νίκος Ανδρου­λά­κης γνώ­ρι­ζε την καταγ­γε­λία εκ των προ­τέ­ρων», σημεί­ω­σε ότι ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ όπως και η οικο­γέ­νεια του θύμα­τος «έμα­θαν το τρα­γι­κό αυτό γεγο­νός τη Δευ­τέ­ρα του Πάσχα. Ο ίδιος ο κ. Παπα­δη­μού­λης καλεί­ται να μας απα­ντή­σει: Πως ερεύ­νη­σε τις φήμες, που ακού­γο­νταν για τον ευρω­βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ; Εξέ­φρα­ζε την ευρω­ο­μά­δα του ΣΥΡΙΖΑ και την αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση η ανα­κοί­νω­ση του κ. Γεωρ­γού­λη, στην οποία επι­κα­λεί­ται τάχα πολι­τι­κή δίω­ξη και αφή­νει απα­ρά­δε­κτα υπο­νο­ού­με­να για τον χρό­νο του αιτή­μα­τος άρσης της ασυ­λί­ας του;».

Πλευ­ρά του άθλιου τρό­που που αντι­με­τω­πί­στη­κε η γυναί­κα που έκα­νε την καταγ­γε­λία ήταν η δημο­σιο­ποί­η­ση της φωτο­γρα­φί­ας της σε μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Η Αρχή Προ­στα­σί­ας Δεδο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χαρα­κτή­ρα ανα­κοί­νω­σε πως διε­ξά­γει έρευ­να για την δημο­σιο­ποί­η­ση του ονό­μα­τος και των φωτο­γρα­φιών της.

Την ίδια ώρα, συνε­χί­ζο­νται τα δημο­σιεύ­μα­τα ότι επί­κει­ται νέα ή νέες καταγ­γε­λί­ες σε βάρος του Αλ. Γεωρ­γού­λη για εργα­σια­κό εκφο­βι­σμό και κακο­ποι­η­τι­κή συμπεριφορά.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο