Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Ανακοίνωση της οικογένειας για τους θανάτους των τριών παιδιών

Ανα­κοί­νω­ση μέσω των δικη­γό­ρων της εξέ­δω­σε η οικο­γέ­νεια στην Πάτρα, για τους θανά­τους των τριών παι­διών της σε μικρό χρο­νι­κό διάστημα.

Η οικο­γέ­νεια χαρα­κτη­ρί­ζει κακό­βου­λη κάθε προ­σπά­θεια ενο­χο­ποί­η­σής της, ενώ τονί­ζει ότι οι θάνα­τοι και των τριών παι­διών ήδη ερευ­νώ­νται από έμπει­ρους αξιω­μα­τι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Εγκλη­μά­των κατά Ζωής της Ασφά­λειας Αττικής.

«Οι θάνα­τοι τριών παι­διών μέσα σε διά­στη­μα 2,5 ετών, με δια­φο­ρε­τι­κή ηλι­κία και χωρίς επι­στη­μο­νι­κά να δια­κρί­νε­ται σαφές αίτιο θανά­του, αδιαμ­φι­σβή­τη­τα δεν απο­τε­λούν ένα συνη­θι­σμέ­νο φαι­νό­με­νο και ευλό­γως δημιουρ­γού­νται ερω­τη­μα­τι­κά στο άκου­σμα και μόνο μιας τέτοια είδη­σης. Ευλό­γως η κοι­νω­νία μας εκδη­λώ­νει εύλο­γο ενδια­φέ­ρον για ένα θέμα και με επι­στη­μο­νι­κές ‘’κενά’’ και με ευρύ­τε­ρη κοι­νω­νι­κή διά­στα­ση. Από­λυ­τα ορθά επο­μέ­νως η Εισαγ­γε­λι­κή Αρχή της Πάτρας διέ­τα­ξε τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­τι­κής εξέ­τα­σης προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θούν σε βάθος τα αίτια των τριών θανά­των. Η εξέ­λι­ξη αυτή μας ικα­νο­ποί­ει πλή­ρως διό­τι και σε μας παρα­μέ­νουν ανα­πά­ντη­τα πολ­λά ερω­τή­μα­τα. Επι­ση­μαί­νου­με ότι το γεγο­νός πως η έρευ­να διε­νερ­γεί­ται από τη συγκε­κρι­μέ­νη Υπη­ρε­σία της Αστυ­νο­μί­ας, δεν συνε­πά­γε­ται αυτό­μα­τα πως εξε­τά­ζο­νται ανθρω­πο­κτο­νί­ες. Αν στην πορεία προ­κύ­ψουν ενδεί­ξεις που να στοι­χειο­θε­τούν λάθη ή παρα­λεί­ψεις από οποιον­δή­πο­τε, εμείς από την πλευ­ρά μας ασφα­λώς και θα υπο­στη­ρί­ξου­με την όποια κατη­γο­ρία απο­δο­θεί» σημειώ­νουν, μετα­ξύ άλλων, οι γονείς των τριών κοριτσιών.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

“Με πλή­ρη επί­γνω­ση επι­λέ­ξα­με να απο­φύ­γου­με αυτές τις ημέ­ρες να απα­ντή­σου­με ή να δια­ψεύ­σου­με το οιο­δή­πο­τε ανα­κρι­βές ή κακο­προ­αί­ρε­το δημο­σί­ευ­μα σχε­τι­κά με τους θανά­τους των παι­διών μας. Το πέν­θος μας δεν μας επι­τρέ­πει να μπού­με σε αυτήν τη ψυχο­φθό­ρα διαδικασία.

Δυστυ­χώς η δημό­σια έκκλη­ση που απευ­θύ­να­με για να στα­μα­τή­σει η οποια­δή­πο­τε δημο­σί­ευ­ση ή ανα­πα­ρα­γω­γή ανα­κρι­βειών δεν εισα­κού­στη­κε. Η συνει­δη­τή αυτή στά­ση μας όμως δια­πι­στώ­νου­με ότι δίνει την αφορ­μή να δημιουρ­γη­θούν αυθαί­ρε­τοι συνειρ­μοί και γενι­κά μια περιρ­ρέ­ου­σα κατά­στα­ση μυστη­ρί­ου σχε­τι­κά με το θέμα.

Προς άρση, λοι­πόν, κάθε ασά­φειας και προς το σκο­πό έγκυ­ρης ενη­μέ­ρω­σης της κοι­νής γνώ­μης και των απο­δε­κτών της οποια­δή­πο­τε πλη­ρο­φό­ρη­σης και προ­πα­ντός προς απά­ντη­ση σε κάθε κακό­βου­λη προ­σπά­θεια ενο­χο­ποί­η­σής μας, ανα­κοι­νώ­νο­νται-διευ­κρι­νί­ζο­νται τα κάτω­θι, συμπλη­ρω­μα­τι­κά της προη­γού­με­νης δημό­σιας ανα­κοί­νω­σής μας:

(1)Η αιτία θανά­του της μικρής Μαλέ­νας το 2019 σε ηλι­κία 3,5 ετών ήταν αρχι­κώς η αιφ­νί­δια ανα­κο­πή απροσ­διό­ρι­στων αιτιών, ενώ ακο­λού­θως ο θάνα­τος απο­δό­θη­κε σε ηπα­τι­κή ανε­πάρ­κεια. Παρα­θέ­του­με επί λέξει την αιτία θανά­του της σύμ­φω­να με την υπ’ αριθ. πρωτ. 642/24–7‑2019 Ιατρο­δι­κα­στι­κή Έκθε­ση νεκρο­ψί­ας-νεκρο­το­μής της Ιατρο­δι­κα­στού της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Αθη­νών κας Χρι­στί­νας Τσά­κω­να: «Ο θάνα­τος της Μαρί­ας – Ελέ­νης επήλ­θε συνε­πεία ηπα­τι­κής ανε­πάρ­κειας.». Για το λόγο ότι το συγκε­κρι­μέ­νο πόρι­σμα ήταν σε ανα­ντι­στοι­χία με τις προη­γη­θεί­σες ιατρι­κές εξε­τά­σεις της, οι οποί­ες ήταν από­λυ­τα φυσιο­λο­γι­κές, εμείς ήμα­σταν αυτοί που από κοι­νού υπο­βάλ­λα­με μήνυ­ση κατά παντός υπευ­θύ­νου ενώ­πιον της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στούν τυχόν λάθη και παρα­λεί­ψεις από τα οποία επήλ­θε ο θάνα­τός της. Επί­σης, σχε­τι­κά με τη διε­νερ­γη­θεί­σα τοξι­κο­λο­γι­κή εξέ­τα­ση της κόρης μας, το συμπέ­ρα­σμα στο οποίο κατέ­λη­ξε ο διε­νερ­γή­σας την εξέ­τα­ση τοξι­κο­λό­γος ήταν ότι: «Σύμ­φω­να με το πρω­τό­κολ­λο εργα­σί­ας του εργα­στη­ρί­ου στο εξε­τα­σθέν βιο­λο­γι­κό υλι­κό του πτώ­μα­τος δεν δια­πι­στώ­θη­κε η παρου­σία φαρ­μά­κου ή δηλη­τη­ρί­ου εκ των ανη­κό­ντων στις ερευ­νη­θεί­σες ομά­δες, καθώς και οινο­πνεύ­μα­τος», όπως ακρι­βώς ανα­φέ­ρε­ται στην υπ’ αριθ. 605/14–5‑2019 Εργα­στη­ρια­κή Έκθε­ση τοξι­κο­λο­γι­κής εξέ­τα­σης του Τοξι­κο­λο­γι­κού Εργα­στη­ρί­ου της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Αθηνών.

(2)Ο θάνα­τος της μικρής Ίρι­δας το 2021 σε ηλι­κία 6 μηνών οφεί­λε­ται απο­κλει­στι­κά σε σπα­νιό­τα­τα παθο­λο­γι­κά αίτια (‘’αγε­νε­σία φλε­βό­κομ­βου’’). Παρα­θέ­του­με επί λέξει την αιτία θανά­του της σύμ­φω­να με την υπ’ αριθ. πρωτ. 327/15–7‑2021 Ιατρο­δι­κα­στι­κή Έκθε­ση νεκρο­ψί­ας-νεκρο­το­μής της Ιατρο­δι­κα­στού της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Πατρών κας Αγγε­λι­κή Τσιόλα:

«Ο θάνα­τος του αβά­πτι­στου θήλε­ος επήλ­θε συνε­πεία υπο­πλα­σί­ας-αγε­νε­σί­ας ερε­θι­σμα­τα­γω­γού συστή­μα­τος της καρ­δί­ας – πνευ­μο­νι­κού οιδή­μα­τος.», στα σχό­λια δε της εν λόγω ιατρο­δι­κα­στι­κής έκθε­σης ανα­φέ­ρο­νται τα εξής: «Ο φλε­βό­κομ­βος, μια ομά­δα κυτ­τά­ρων στο άνω τμή­μα του δεξιού κόλ­που είναι η περιο­χή προ­έ­λευ­σης ενός ηλε­κτρι­κού ερε­θί­σμα­τος. Μικρο­σκο­πι­κά αυτά τα κύτ­τα­ρα απο­τε­λούν δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­να μυο­καρ­δι­κά κύτ­τα­ρα. Είναι ο φυσι­κός βημα­το­δό­της της καρ­διάς. Ο κολ­πο­κοι­λια­κός κόμ­βος είναι ένα σύμπλεγ­μα κυτ­τά­ρων στο κέντρο της καρ­διάς ανά­με­σα στους κόλ­πους και τις κοι­λί­ες. Σε σπά­νιες περι­πτώ­σεις σε μορ­φο­λο­γι­κά φυσιο­λο­γι­κές καρ­διές το ερε­θι­σμα­τα­γω­γό σύστη­μα μπο­ρεί να μην παρα­χθεί και να είναι αιτία θανά­του σε βρέ­φη και μικρά παιδιά».

Ομοί­ως σύμ­φω­να με την υπ’ αριθ. 753/12–5‑2021 Έκθε­ση Τοξι­κο­λο­γι­κής Εξέ­τα­σης του Εργα­στη­ρί­ου της Ιατρο­δι­κα­στι­κής και Τοξι­κο­λο­γί­ας της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Αθη­νών, επί των εξε­τα­σθέ­ντων βιο­λο­γι­κών δειγ­μά­των του βρέ­φους δεν ανευ­ρέ­θη καμία ύπο­πτη ουσία.

(3)Η αιτία του θανά­του της μικρής Τζωρ­τζί­νας ως γνω­στόν ερευ­νά­ται. Ο απι­νι­δω­τής με ενσω­μα­τω­μέ­νο βημα­το­δό­τη της εμφυ­τεύ­τη­κε με χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση κατό­πιν από­φα­σης των θερα­πό­ντων ιατρών της για να δια­σφα­λι­στεί από τυχόν καρ­δια­κά αρυθ­μιο­λο­γι­κά επει­σό­δια (ταχυ­καρ­δί­ες-βρα­δυ­καρ­δί­ες) και έτσι να απο­φευ­χθεί αιφ­νί­διος θάνα­τός της.

Σχε­τι­κά με χθε­σι­νές πλη­ρο­φο­ρί­ες που ανα­φέρ­θη­καν σε τηλε­ο­πτι­κό σταθμό:

(α)ότι ο απι­νι­δω­τής ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε για λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα για πρώ­τη και τελευ­ταία φορά το μοι­ραίο βρά­δυ πριν κατα­λή­ξει η μικρή (υπο­νο­ώ­ντας προ­φα­νώς ότι κατέ­γρα­ψε αρρυθ­μί­ες) και

(β)ότι η βλά­βη στην καρ­διά ήταν τέτοια που οι για­τροί ανα­φέ­ρουν ότι δεν μπο­ρεί να προ­κλη­θεί από παθο­λο­γι­κά αίτια, αλλά μόνο από εξω­τε­ρι­κή παρέμ­βα­ση, τού­τες είναι από­λυ­τα ανα­κρι­βείς, διό­τι, όπως επε­σή­μα­νε σήμε­ρα το πρωί και ο παι­δο­καρ­διο­λό­γος κ. Ιωάν­νης Παπα­γιάν­νης (παρα­πέ­μπου­με στην συνέ­ντευ­ξή του στη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση στην εκπο­μπή ‘’Συν­δέ­σεις’’), ο απι­νι­δω­τής δεν κατέ­γρα­ψε ουδέ­πο­τε την παρα­μι­κρή αρρυθ­μία η οποία να εξη­γεί τα επει­σό­δια του παι­διού, η δε καρ­διά μπο­ρεί να στα­μα­τή­σει τη λει­τουρ­γία της και για πολ­λούς άλλους λόγους (ενδει­κτι­κά μακρύ επι­λη­πτι­κό επει­σό­διο, επει­σό­διο σπα­σμών, δια­κο­πή ανα­πνο­ής, μετα­βο­λι­κές δια­τα­ρα­χές) και όχι μόνο ένε­κα καρ­δια­κών αρρυθμιών.

Οι θάνα­τοι και των τριών τέκνων μας ήδη ερευ­νώ­νται από έμπει­ρους αξιω­μα­τι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Εγκλη­μά­των κατά Ζωής της Ασφά­λειας Αττι­κής. Οι θάνα­τοι τριών παι­διών μέσα σε διά­στη­μα 2,5 ετών, με δια­φο­ρε­τι­κή ηλι­κία και χωρίς επι­στη­μο­νι­κά να δια­κρί­νε­ται σαφές αίτιο θανά­του, αδιαμ­φι­σβή­τη­τα δεν απο­τε­λούν ένα συνη­θι­σμέ­νο φαι­νό­με­νο και ευλό­γως δημιουρ­γού­νται ερω­τη­μα­τι­κά στο άκου­σμα και μόνο μιας τέτοια είδησης.

Ευλό­γως η κοι­νω­νία μας εκδη­λώ­νει εύλο­γο ενδια­φέ­ρον για ένα θέμα και με επι­στη­μο­νι­κές ‘’κενά’’ και με ευρύ­τε­ρη κοι­νω­νι­κή διά­στα­ση. Από­λυ­τα ορθά επο­μέ­νως η Εισαγ­γε­λι­κή Αρχή της Πάτρας διέ­τα­ξε τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­τι­κής εξέ­τα­σης προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θούν σε βάθος τα αίτια των τριών θανά­των. Η εξέ­λι­ξη αυτή μας ικα­νο­ποί­ει πλή­ρως διό­τι και σε μας παρα­μέ­νουν ανα­πά­ντη­τα πολ­λά ερωτήματα.

Επι­ση­μαί­νου­με ότι το γεγο­νός πως η έρευ­να διε­νερ­γεί­ται από τη συγκε­κρι­μέ­νη Υπη­ρε­σία της Αστυ­νο­μί­ας, δεν συνε­πά­γε­ται αυτό­μα­τα πως εξε­τά­ζο­νται ανθρω­πο­κτο­νί­ες. Αν στην πορεία προ­κύ­ψουν ενδεί­ξεις που να στοι­χειο­θε­τούν λάθη ή παρα­λεί­ψεις από οποιον­δή­πο­τε, εμείς από την πλευ­ρά μας ασφα­λώς και θα υπο­στη­ρί­ξου­με την όποια κατη­γο­ρία αποδοθεί.

Επι­ση­μαί­νου­με, επί­σης, ότι η πιστο­ποί­η­ση των αιτιών θανά­του ενός προ­σώ­που λαμ­βά­νει χώρα από τα συντε­ταγ­μέ­να προς τού­το όργα­να της πολι­τεί­ας μας, ήτοι από κρα­τι­κούς λει­τουρ­γούς που υπη­ρε­τούν στις Ιατρο­δι­κα­στι­κές Υπη­ρε­σί­ες της χώρας μας, στα Πανε­πι­στη­μια­κά και στα Νοση­λευ­τι­κά Ιδρύ­μα­τα και από κανέ­ναν άλλο. Μας εκφρά­ζει από­λυ­τα η χθε­σι­νή δημό­σια τοπο­θέ­τη­ση της Ιατρο­δι­κα­στού κας Αγγε­λι­κής Τσιό­λα ότι τη στιγ­μή που οι προ­α­να­κρι­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη, η οποια­δή­πο­τε τοπο­θέ­τη­ση επί του θέμα­τος ιατρών που δεν έχουν ασχο­λη­θεί με τα περι­στα­τι­κά των παι­διών μας μόνο σύγ­χυ­ση μπο­ρεί να επι­φέ­ρει, αλλά και δημιουρ­γία εντυ­πώ­σε­ων με από­το­κο την παρα­πλά­νη­ση της κοι­νής γνώμης.

Σημειώ­νου­με ακό­μα ότι σύμ­φω­να με Ν. 4624/2019, η δημο­σί­ευ­ση προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων σε δια­δι­κτυα­κούς τόπους, απο­τε­λεί επε­ξερ­γα­σία (διά­δο­ση) των δεδο­μέ­νων αυτών και δεν επι­τρέ­πε­ται να γίνε­ται χωρίς τη συγκα­τά­θε­ση του προ­σώ­που το οποίο αφο­ρά. Ωσαύ­τως δεν επι­τρέ­πε­ται σε κανέ­ναν, μέσω οποιου­δή­πο­τε μέσου, άρα ούτε και μέσω του Δια­δι­κτύ­ου, η παρου­σί­α­ση και δημο­σί­ευ­ση της φωτο­γρα­φί­ας ενός προ­σώ­που σε τρί­τους, η επε­ξερ­γα­σία, ανα­πα­ρα­γω­γή ή η διά­θε­ση της στο κοι­νό, καθώς και η απο­τύ­πω­ση ή η εμφά­νι­ση ή η προ­βο­λή της εικό­νας κάποιου, χωρίς τη συναί­νε­ση και συγκα­τά­θε­ση του εικο­νι­ζο­μέ­νου. Δια της παρού­σης δηλώ­νου­με ότι δεν συναι­νού­με και ενα­ντιω­νό­μα­στε ρητώς στη δημο­σί­ευ­ση εφε­ξής των φωτο­γρα­φιών μας και ημών και προ­πα­ντός των τριών χαμέ­νων παι­διών μας, όπως επί­σης επι­θυ­μού­με τη δια­γρα­φή όσων μέχρι σήμε­ρα έχουν δημοσιευθεί.

Επι­φυ­λασ­σό­μα­στε παντός δικαιώ­μα­τός μας σε περί­πτω­ση μη συμ­μόρ­φω­σης προς την επι­θυ­μία μας αυτή και τελειώ­νο­ντας δηλώ­νου­με ότι δεν προ­τι­θέ­με­θα εφε­ξής να μπού­με στη δια­δι­κα­σία διά­ψευ­σης οιασ­δή­πο­τε περε­ταί­ρω εσφαλ­μέ­νης πλη­ρο­φο­ρί­ας είτε κατ’ ιδί­αν, είτε μέσω των δικη­γό­ρων μας και καλού­με όσους σπεύ­δουν να εξά­γουν πρό­ω­ρα και αυθαί­ρε­τα συμπε­ρά­σμα­τα να επι­δεί­ξουν την αυτο­συ­γκρά­τη­ση που αρμό­ζει στην μνή­μη των τριών τέκνων μας”.

Πηγή: tempo24.news

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο